Titul: Koncept produktivity
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Vo svete bolo vyvinutých mnoho metód a systémov pre meranie a hodnotenie produktivity. Väčšina z publikovaných a používaných metód sa zaoberá základnými problémami výpočtov produktivity. Tieto metódy sa zvyknú rozdeľovať do vybraných spôsobov merania, vhodných pre potreby konkrétnej výrobnej organizácie. Na Slovensku absentujú súborné práce z oblasti produktivity. V poslednom období bola problematika merania produktivity podrobne popísaná v štúdii: „Prístupy k meraniu produktivity v organizáciách“, vypracovanej Slovenským centrom produktivity. Tento príspevok je venovaný širšiemu objasneniu konceptu produktivity, jeho princípom a základným zásadám.
Kľúčové slová:

Title: The concept of productivity
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
In the world have been developed many methods and systems for measuring and evaluating productivity. Most of the published methods used and deals with fundamental issues of productivity calculations. These methods tend to split the selected measurement method, suitable for the needs of a particular organization of production. Slovakia compre absent from work productivity. Recently, the issue of productivity measurement described in detail in the study: "Approaches to measuring productivity in organizations", prepared by the Slovak Centre of productivity. This post is dedicated to a broader explanation of the concept of productivity, its principles and fundamental principles.
Keywords:Titul: Aplikácia samohodnotenia podľa EFQM Modelu Excelencie
Autor: Ing. Patrik Grznár, Ing. Oľga Cajchanová, prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Príspevok nadväzuje na informácie o samohodnotení podľa EFQM Modelu Excelencie. Spôsob posudzovania jednotlivých prvkov schémy RADAR ako aj celkové výsledky samohodnotenia ilustrujeme pre obchodnú organizáciu poskytujúcu služby v oblasti hutníckych výrobkov na území Slovenskej republiky. Na základe samohodnotiacej správy, v ktorej sa uvádza stav plnenia čiastkových kritérií, sme sa zamerali na hodnotenie pre dve vybrané kritéria a celkové výsledky samohodnotenia. V tomto príspevku predkladáme ukážku hodnotenia pre kritérium 6: Výsledky vo vzťahu k zákazníkom (časť: výsledky) podľa EFQM Modelu Excelencie.
Kľúčové slová:

Title: The application of self-assessment according to the EFQM Excellence Model
Author: Ing. Patrik Grznár, Ing. Oľga Cajchanová, prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
Post tied to information about the self-assessment according to the EFQM Excellence Model. Way of dealing with individual elements RADAR scheme and overall results illustrate the self-assessment for the commercial organization providing services in the field of metallurgical products in the Slovak Republic. Based on the self-evaluation report, which states compliance status of sub-criteria, we focused on the evaluation of the two selected criteria and the overall results of self-assessment. In this paper we present a preview of the assessment criterion 6: Results in relation to customers (Part: results) according to the EFQM Excellence Model.
Keywords:Titul: Sociálna zodpovednosť organizácie
Autor: Ing. Patrik Grznár, Ing. Oľga Cajchanová
Abstrakt:
Pojem „sociálna zodpovednosť“ sa prvýkrát objavil v roku 1953 v USA s vydaním publikácie nazvanej „Spoločenská zodpovednosť podnikateľa“. Hoci je koncept spoločenskej zodpovednosti organizácie (Corporate Social Responsibility – CSR) vyvíjaný už od 70. rokov, neexistuje jeho jednotná definícia. V politických a ekonomických diskusiách si od začiatku deväťdesiatych rokov získal dôležité postavenie. Občianska spoločnosť sa postavila proti dominancii trhu. Nadnárodné korporácie reagovali na žiadosti občianskej spoločnosti vytvorením dobrovoľných iniciatív. Spoločenská zodpovednosť organizácie nemá žiadne konkrétne hranice a je založená na dobrovoľnosti. Predstavuje trend, ktorý apeluje na zmenu orientácie organizácií z krátkodobých cieľov na dlhodobé, z maximálneho zisku na optimálny zisk.
Kľúčové slová:

Title: Social responsibility of the organization
Author: Ing. Patrik Grznár, Ing. Oľga Cajchanová
Abstract:
The term "social responsibility" first appeared in 1953 in the USA with a publication entitled "Social Responsibility entrepreneur". Although the concept of corporate social responsibility organization (Corporate Social Responsibility - CSR) developed since the 70s, there is a single definition. The political and economic debates, since the early nineties gained an important position. Civil society opposed the dominance of the market. Multinational corporations respond to requests of civil society by creating voluntary initiatives. Social responsibility organization has no specific boundaries and is based on voluntary basis. Represents a trend that appeals to reorient organizations from short-term to long-term goals of maximum profit at a reasonable profit.
Keywords:Titul: 3D modelovanie robotizovaného pracoviska
Autor: Ing. Martina Klacková, prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.
Abstrakt:
Počas predchádzajúcich 15 rokov zaznamenali informačné technológie výrazné napredovanie. Hardvér je rýchlejší a lacnejší. Softvér je stále viac užitočnejší a prístupnejší aj pre bežných užívateľov. Zmeny v oblasti softvéru sa týkajú grafického užívateľského rozhrania, ako aj prostredí virtuálnej reality.
Kľúčové slová:

Title: 3D modeling of robotic workplace
Author: Ing. Martina Klacková, prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.
Abstract:
During the previous 15 years had a significant information technology progress. Hardware is faster and cheaper. Software is becoming increasingly more useful and more accessible for ordinary users. Changes in software concern graphical user interface, as well as the virtual reality environment.
Keywords:Titul: Postup pre zlepšovanie produktivity využívaný v SLCP
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Obdobie extenzívneho rastu produktivity skončilo v osemdesiatych rokoch. V súčasnosti sa firmy pod silným konkurenčným tlakom orientujú na intenzívny rast, teda mobilizácii vnútorných zdrojov firmy, inovácie, využívanie tvorivého potenciálu, vedomostí a zručností pracovníkov. Táto nová požiadavka mení zásadným spôsobom klasické paradigmy v oblasti zlepšovania produktivity.
Kľúčové slová:

Title: Procedure for improving the productivity of the SLCP
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
Period of extensive growth in productivity resulted in the eighties. Currently, the company is under strong competitive pressure turning to intensive growth, thus mobilizing internal resources of the company, innovation, use of creative potential, knowledge and skills of workers. This new requirement is changing fundamentally classical paradigm in improving productivity.
Keywords:Titul: Implementácia PLM systému SmarTeam v Konštrukta Industry
Autor: Ing. Peter Kovačič
Abstrakt:
Konštrukta-Industry, a.s. sa venuje vývoju, výrobe a dodávkam komplexných liniek a jednoúčelových strojov ako i poskytovaniu služieb zákazníkom. Vývoj veľkej časti zariadení, vybavenia a technologických liniek realizujeme priamo vo firme v CAD systémoch CATIA V5, AutoCAD, ProEngineer, SOLID EDGE. Výrobné možnosti spoločnosti sú cca 21 000 výrobných hodín mesačne.
Kľúčové slová:

Title: Implementation PLM SmarTeam system in Konštrukta Industry
Author: Ing. Peter Kovačič
Abstract:
Konstrukta-Industry a.s. develops, manufactures and supplies a comprehensive line of single-purpose machines as well as providing customer service. Development of a large part of facilities, equipment and technological lines implement in-house CAD systems CATIA V5, AutoCAD, ProEngineer, SOLID EDGE. Production capabilities of the company are about 21,000 production hours per month.
Keywords:Titul: Metodický postup pri návrhu automatizovaných obrábacích centier
Autor: Ing. Juraj Surový
Abstrakt:
Zariadenie je konkurencieschopné vtedy, keď spĺňa určité vlastnosti ako rýchlosť návrhu a výroby zariadenia, nízka cena, primeraná automatizovanosť, jednoduchosť, modulárnosť, flexibilnosť, možnosť promptne riešiť poruchu a taktiež aj ekologická nezávadnosť. Trendom návrhu automatizovaných jednoúčelových zariadení v súčasnom trhovom prostredí je hľadanie takých riešení, pri ktorých by návrh zariadenia bol čo najviac konkurencieschopný.
Kľúčové slová:

Title: Methodological approach in the design of automated machining centers
Author: Ing. Juraj Surový
Abstract:
The device is competitive if it complies with certain features such as speed design and manufacture of equipment, low cost, reasonable automatizovanosť, simplicity, modularity, flexibility, opportunity to promptly resolve the fault and also ecological harmlessness. Design trends automated dedicated devices in the current market environment, the search for solutions in which the facility design was the most competitive.
Keywords:Titul: Personálny controlling ako súčasť riadenia ľudských zdrojov vo vybranej spoločnosti
Autor: Ing. Mariana Strenitzerová, PhD.
Abstrakt:
Ak má riadenie ľudských zdrojov prispievať k dosahovaniu firemných cieľov, musí podnik svoje výsledky trvalo hodnotiť. Personálny controlling, ktorý sa zaoberá konkretizáciou krátkodobých a dlhodobých cieľov riadenia ľudských zdrojov a hodnotením ich dosahovania, predstavuje preto dôležitú súčasť personálneho manažmentu a prispieva k jeho vyššej účinnosti. Zavedenie personálneho controllingu v podniku môžeme považovať za jeden z prostriedkov ako pracovať na skvalitňovaní ľudského potenciálu vo firme. Mal by sa stať neodmysliteľnou súčasťou riadenia ľudských zdrojov.
Kľúčové slová:

Title: Personal controlling as part of human resource management in selected companies
Author: Ing. Mariana Strenitzerová, PhD.
Abstract:
If the human resource management contribute to the achievement of corporate goals, the enterprise must continuously evaluate their results. Personal controlling, which deals with a specification of short and long-term objectives of human resource management and evaluation of their achievement, therefore constitutes an important part of personnel management and contributes to higher efficiency. The introduction of personnel controlling the enterprise can be regarded as one of the means to work towards improving human potential in the company. Should become an integral part of human resource management.
Keywords: