Titul: Produktivita malých a stredných podnikov
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Táto práca vznikla na podnet a s podporou MH-SR. V časopise Produktivita a inovácie postupne uverejňujeme vybrané časti navrhnutého systému merania produktivity. Pri analýzach stavu produktivity v našich firmách sa pýtame, prečo je jedna firma úspešnejšia ako iná, prečo dosahuje vyššiu produktivitu a konkurencieschopnosť? Filozofia zlepšovania produktivity, aplikovaná Slovenským centrom produktivity (SLCP), vychádza z myšlienky, že sila národnej ekonomiky je tvorená silou jej individuálnych entít – priemyselných podnikov. Ak národná ekonomika disponuje veľkým počtom úspešných podnikov, ktoré dosahujú vysokú produktivitu, vytvárajú tieto vhodné konkurenčné prostredie pre rast menej úspešných firiem.
Kľúčové slová:

Title: Productivity of SMEs
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
This work was initiated with the support of MH-SR. The journal productivity and innovation gradually publish selected parts of the proposed measurement system productivity. To examine the state of productivity in our companies, we ask, why is one company more successful than another, why higher productivity and competitiveness? Philosophy improving productivity, Slovak Centre of Applied productivity (SLCP), based on the idea that the strength of the national economy is made up of the power of individual entities - industrial enterprises. If the national economy has a large number of successful businesses that achieve high productivity, create the following appropriate competitive environment for the growth of less successful companies.
Keywords:Titul: Od návrhu k realite - rýchlo, správne, úsporne
Autor: Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstrakt:
Digitálny podnik je integrované, počítačom podporované prostredie pre dizajn, simuláciu a optimalizáciu výroby a logistiky celej firmy. Digitálny podnik ponúka priestor pre modelovanie všetkých procesov od vzniku prvotnej myšlienky cez prípravu výroby až po finálnu montáž výrobku. Digitálny podnik je zobrazenie virtuálneho obrazu reálnej výroby. Všetky reálne procesy sú v digitálnom podniku nahradené počítačovými modelmi, ktoré umožňujú odhaliť všetky konfliktné situácie reálneho systému. Digitálny podnik uľahčuje plánovanie, analýzy a optimalizáciu reálnej výroby.
Kľúčové slová:

Title: From design to reality - quickly, correctly, economically
Author: Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstract:
Digital Factory is an integrated, computer-supported environment for design, simulation and optimization of production and logistics across the company. Digital Factory offers space for modeling of all processes from initial idea through production preparation to final product assembly. Digital factory is a virtual image display real production. All real processes are replaced by computerized digital enterprise model that allows to detect any conflicting situations of the real system. Digital Factory facilitates the planning, analysis and optimization of real production.
Keywords:Titul: Simulácia logistických systémov predchádzanie stratám pri implementácii systémovej inovácie
Autor: Ing. Andrej Štefánik, PhD., Ing. Patrik Grznár
Abstrakt:
Každá spoločnosť, ktorá prešla, alebo práve prechádza dynamickým rozvojom, sa snaží o čo najlepšie postavenie na danom trhu. Jednou z požiadaviek na vedúcich pracovníkov a projektových manažérov je správne odhadnúť situáciu a na základe svojich teoretických znalostí, praktických skúseností a dávky intuície stanoviť postupnosť krokov ako vyriešiť aktuálny problém a tak dosiahnuť stanovený cieľ. Každé nesprávne rozhodnutie môže viesť podnik k veľkým stratám. Následky chybných rozhodnutí môžu pretrvať veľmi dlhé obdobie, čo si ani veľké firmy v súčasnom konkurenčnom prostredí nemôžu dovoliť. Preto je ideálne, ak existuje nástroj, ktorým je možné otestovať jednotlivé varianty, z nich vybrať ten najlepší a okrem toho zistiť dopad daného variantu na existujúci systém. Takýmto vhodným nástrojom je počítačová simulácia.
Kľúčové slová:

Title: Simulation of logistics systems in implementing loss prevention system innovation
Author: Ing. Andrej Štefánik, PhD., Ing. Patrik Grznár
Abstract:
Any company that has undergone, or are undergoing dynamic development, strives for the best position on a given market. One of the requirements for executives and project managers properly assess the situation and based on their theoretical knowledge, practical experience and a lot of intuition to determine the sequence of steps to solve the current problem and thus achieve the objective. Any wrong decision can lead to large losses the company. The consequences of wrong decisions can last a very long period, which even large companies in today's competitive environment can not afford. Therefore, it is ideal if there is a tool which can test different variations of them choose the best and in addition determine the impact of the variant on the existing system. Such a suitable instrument is a computer simulation.
Keywords:Titul: Lean manufacturing sa začína efektívnym vzdelávaním
Autor: Ing. Miloš Bugan, Ing. Milan Botka
Abstrakt:
O možnostiach zlepšovania produktivity a vytvorení dlhodobo konkurenčnej spoločnosti bolo napísané a povedané na sympóziách, konferenciách, tréningoch už veľmi veľa a na základe toho by sa zdalo, že zvýšiť produktivitu už nebude určite problémom. Bohužiaľ realita je trocha iná. Chýba skutočne presný návod - čo ako zaviesť tak, aby proces zlepšovania situáciu skutočne zlepšil, nie zhoršil a navyše trvalo skutočne zlepšoval.
Kľúčové slová:

Title: Lean manufacturing begins with effective education
Author: Ing. Miloš Bugan, Ing. Milan Botka
Abstract:
The possibilities of improving productivity and creating long-term competitor has been written and said at symposia, conferences, trainings already very much and on this basis, it would seem that increased productivity will not definitely a problem. Unfortunately the reality is somewhat different. Lack of a truly accurate guidance - what to boot, so that the process of improving the situation really improved, not deteriorated and, moreover, took really improved.
Keywords:Titul: Štandardizovaná práca - základný stavebný prvok efektívnych montážnych procesov
Autor: Ing. Milan Hulín, Ing. Marián Kupka
Abstrakt:
Moderné trendy vo vývoji výrobných a montážnych procesov sa orientujú na kontinuálne zvyšovanie kvality, flexibility, presnosti diagnózy a produktivity. Veľmi dôležitú úlohu v montážnych procesoch hrá zosúladenie technických, technologických a ergonomických požiadaviek. V dlhodobom horizonte jedným z hlavných cieľov montážnych procesov je ich optimalizácia za účelom eliminácie všetkých druhov plytvaní.
Kľúčové slová:

Title: Standardized work - a key building block of efficient assembly processes
Author: Ing. Milan Hulín, Ing. Marián Kupka
Abstract:
Modern trends in manufacturing and assembly processes are focused on continuously improving the quality, flexibility, productivity and accuracy of diagnosis. A very important role in the assembly process plays alignment of technical, technological and ergonomic requirements. In the long term, one of the main objectives of assembly processes, their optimization in order to eliminate all kinds of waste.
Keywords:Titul: High–Tech centrum
Autor:
Abstrakt:
Kľúčové slová:

Title:
Author:
Abstract:
Keywords:Titul: Praktické využitie nových CA technológií - vývoj terminálu pre autobusovú dopravu
Autor: Ing. Ladislav Ruttkay, Ing. Peter Macuš
Abstrakt:
Využívanie nových technológii, ako sú virtuálne modely a ich analýza a simulácia, je v dnešnej dobe nutnou podmienkou pre rýchly a ekonomický návrh nového výrobku a jeho zavedenie do výroby. Samozrejme využitie virtuálnych modelov nie je limitované len na simulácie a analýzy, ale aj na vizualizáciu a propagáciu výrobku a tiež môžu slúžiť ako podklad pre rýchlu výrobu prototypu (Rapid Prototyping).
Kľúčové slová:

Title: Practical use of new technologies CA - Development of bus terminal
Author: Ing. Ladislav Ruttkay, Ing. Peter Macuš
Abstract:
The use of new technologies such as virtual models and their analysis and simulation, is nowadays a prerequisite for rapid and economical design of a new product and its introduction into production. Of course, the use of virtual models is not confined to the simulation and analysis, but also for visualization and product promotion and also can serve as a basis for rapid prototyping (Rapid Prototyping).
Keywords:Titul: Oddelenie medzinárodnej spolupráce a regionálneho rozvoja SLCP
Autor: Ing. Michal Janovčík
Abstrakt:
Kľúčové slová:

Title:
Author:
Abstract:
Keywords:Titul: Ako dostať realitu do tréningovej miestnosti
Autor: Mgr. Roman Ondrušek
Abstrakt:
V súčasnom globálnom trhovom prostredí sa kvalitné ľudské zdroje stávajú hlavnou konkurenčnou silou. Tak ako sa zvyšuje konkurencia na trhu, tak sa zvyšujú nároky na ľudí. Správnym systémom rozvoja pracovníkov, ktorého súčasťou je aj vzdelávanie v jeho rôznych formách je možné zvyšovať konkurencieschopnosť organizácie. Pracovníci musia byť pripravení v čo najkratšom čase, pri čo najnižších nákladoch a vo vysokej kvalite. To vyžaduje novú organizáciu vzdelávacích aktivít, použitie nových foriem, metód.
Kľúčové slová:

Title: How to get reality into the training room
Author: Mgr. Roman Ondrušek
Abstract:
In the current global market environment, quality human resources become a major competitive force. As competition increases in the market, thus increasing the demands on people. Administrative systems, staff development, which also includes education in its various forms, it is possible to increase the competitiveness of the organization. Workers must be prepared as soon as possible, at the lowest cost and in high quality. This requires a new organization of educational activities, the use of new forms and methods.
Keywords:Titul: Porovnanie prístupov k zlepšovaniu procesov
Autor: Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD, Ing. Patrik Grznár, Ing. Martin Malcho
Abstrakt:
Tento článok obsahuje porovnanie niektorých metodológií zlepšovania procesov. Jedná sa hlavne o dve metódy zlepšovania procesov v súčasnosti – Lean a Six Sigma.
Kľúčové slová:

Title: Comparison of approaches to improving processes
Author: Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD, Ing. Patrik Grznár, Ing. Martin Malcho
Abstract:
This article includes a comparison of some methodologies for process improvement. These are mainly two methods of improving processes currently - Lean and Six Sigma.
Keywords:Titul: Analýza súčasného stavu personálnej práce
Autor: Ing. Tomáš Líška, PhD.
Abstrakt:
Do určitej miery skleníkové podnikateľské prostredie na Slovensku nevytvorilo doteraz potrebný tlak na podstatne vyššiu efektívnosť v oblasti, ktoré rozhodujú o ďalšom zvyšovaní efektívnosti a produktivity v slovenských firmách. Napriek tomu je za posledných pät rokov v slovenských firmách, zreteľný posun v profesionalizácií personálnej práce. Už dnes je jasné, že táto tendencia bude pokračovať aj v budúcnosti, a to čoraz rýchlejším tempom.
Kľúčové slová:

Title: Analysis of the current state of personal work
Author: Ing. Tomáš Líška, PhD.
Abstract:
To some extent, greenhouse business environment in Slovakia so far failed to establish the necessary pressure to significantly higher efficiency in deciding on the further improvement of efficiency and productivity in Slovak companies. Nevertheless, for the last five years in Slovak companies, a clear shift in the professionalisation of personnel work. It is already clear that this trend will continue in the future, and at an accelerating pace.
Keywords: