Titul: Aplikácia čiastkového faktoriálneho experimentu vo fáze návrhu procesu
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Oľga Cajchanová, Ing. Patrik Grznár
Abstrakt:
Príspevok nadväzuje na informácie o metódach navrhovania experimentov (Design of Experiments – DOE). Nevýhodou úplného faktoriálneho experimentu je nutnosť realizácie veľkého množstva pokusov. Použitie úplného faktoriálneho experimentu pri vysokom počte faktorov nie je efektívne, často v praxi nemožné. Je preto potrebné a žiaduce znížiť počet pokusov tak, aby návrh experimentu nestratil optimálne vlastnosti. To znamená, že sa neberú do úvahy nevýznamné faktory a ani ich vzájomné pôsobenia. Používame iba časť úplného faktoriálneho experimentu a tento návrh nazývame čiastkový faktoriálny experiment.
Kľúčové slová:

Title: Application of fractional factorial experiments in the design phase process
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Oľga Cajchanová, Ing. Patrik Grznár
Abstract:
Post builds on the information on methods of designing experiments (Design of Experiments - DOE). The disadvantage of a full factorial experiment is the necessity of implementation of a large amount of experiments. The use of a full factorial experiment in a high number of factors, it is not efficient, often not possible in practice. It is therefore necessary and desirable to reduce the number of attempts to lose the optimal experimental design features. That is, are not considered significant factors or their interactions. We use only part of a complete factorial experiment and this proposal is called a partial factorial experiment.
Keywords:Titul: Efektívne zavádzanie zmien
Autor: Ing. Martin Šiška
Abstrakt:
Koľkokrát ste sa pokúšali zaviesť zmenu vo Vašom podniku, ktorá by priniesla zvýšenie produktivity? Zmenu ako 5S, Kaizen krúžky, koncepciu Lean manufactuing alebo zvýšiť úroveň bezpečnosti. SLCP Consulting vyvinulo program, ktorý vám umožní podporiť akúkoľvek zmenu.
Kľúčové slová:

Title: Effective implementation of changes
Author: Ing. Martin Šiška
Abstract:
How many times have you tried to introduce change in your company, which would bring increased productivity? Change as 5S, Kaizen circles, the concept of Lean manufactuing or increase the level of safety. SLCP Consulting has developed a program that allows you to support any change.
Keywords:Titul: Riadenie ľudských zdrojov v podniku - tímová práca
Autor: Ing. Dana Kucharčíková
Abstrakt:
Ľudský kapitál sa berie ako živá súčinnosť prirodzeného talentu, vôle ku vzdelávaniu a schopnosti pracovať. V dnešnej dobe sú ľudia pre firmu veľmi dôležití. Je preto nutné, aby firma investovala veľké prostriedky do získavania ľudí, do ich ďalšieho vzdelania, k udržaniu ich spokojnosti a pod.
Kľúčové slová:

Title: Human resource management in the enterprise - team work
Author: Ing. Dana Kucharčíková
Abstract:
Human capital is taken as the live interaction of natural talent, the will to education and ability to work. Nowadays, people are very important for the company. It is therefore necessary that the company has invested large resources into getting people to further their education, to maintain their satisfaction and so on.
Keywords:Titul: Tlakové a ťahové systémy
Autor: Ing. Milan Botka, Ing. Miloš Bugan
Abstrakt:
Veľakrát sa na nás obracajú naši zákazníci s prosbou o vysvetlenie čo je to tlakový a čo je to ťahový systém a či práve ten ich systém je ťahový, veď dnes sa už všetko vyrába a dodáva na základe objednávky. Excelentný príklad tlakového systému mali stredoeurópske štáty možnosť zažiť počas obdobia vládnutia komunistickej garnitúry. Celkový hospodársky „rast“ bol naplánovaný niekoľko rokov dopredu bez závislosti na skutočnej potrebe. Výsledkom tohto plánovania bolo napríklad to, že v roku 1989 sme ešte stále čakali celú noc v rade, aby sa nám ušiel béžový Favorit 136 LS a nie šedý!
Kľúčové slová:

Title: Pressure and tension systems
Author: Ing. Milan Botka, Ing. Miloš Bugan
Abstract:
Often turning to us by our customers asking for an explanation of what it is and what pressure it is a pull system, or just the pull of their system, because today everything has already manufactured and delivered under the order. Excellent example of the pressure system had the opportunity to experience Central European countries during the period of governing Communist government. Overall economic "growth" was planned several years in advance, regardless of the actual need. The result of this planning was, for example, that in 1989 we still waited all night in a row, so we fled beige Favorit 136 LS and not gray!
Keywords:Titul: Vyhodnocovanie rizikových faktorov operátora v prostredí virtuálnej reality
Autor: Ing. Michaela Kubíková, doc. Ing. Eva Slamková, PhD., Ing. Ľuboslav Dulina
Abstrakt:
Pri budovaní vysoko-humánnej spoločnosti rozhodujúcu úlohu zohráva človek. Spôsobilosť človeka je daná jeho fyzickou a psychickou dispozíciou, jeho vedomosťami a znalosťami, ale aj jeho snahou dané predpoklady využiť v zmysle stanoveného účelu. Základom fyzickej spôsobilosti človeka je jeho kostrová sústava, svaly a šľachy (ich stav), zatiaľ čo základom jeho psychickej spôsobilosti je ústredná nervová sústava (mozog, miecha) a v nej spätá periférna nervová sústava, zmyslové orgány.
Kľúčové slová:

Title: Evaluation of risk factors operator in the virtual reality environment
Author: Ing. Michaela Kubíková, doc. Ing. Eva Slamková, PhD., Ing. Ľuboslav Dulina
Abstract:
In building high-human society plays a crucial role man. Eligibility is determined by a person of his physical and mental disposition, his knowledge and expertise, but also his effort to the assumptions used for the purposes stated purpose. Based on the physical capabilities of the human skeletal system, muscles and tendons (their state), while the basis of his mental capacities of the central nervous system (brain, spinal cord), and it tied the peripheral nervous system, sensory organs.
Keywords:Titul: Priekopníci manažmentu
Autor: Ing. Martina Klacková
Abstrakt:
Teória a prax manažmentu prešla od svojho vzniku značným historickým vývojom. Treba si však pripomenúť skutočnosť, že súčasné nové trendy v manažmente sa opäť vracajú k poznatkom z minulosti, ktoré takto zaznamenávajú renesanciu a nový rozvoj.
Kľúčové slová:

Title: Pioneers of management
Author: Ing. Martina Klacková
Abstract:
Teória a prax manažmentu prešla od svojho vzniku značným historickým vývojom. Treba si však pripomenúť skutočnosť, že súčasné nové trendy v manažmente sa opäť vracajú k poznatkom z minulosti, ktoré takto zaznamenávajú renesanciu a nový rozvoj.
Keywords:Titul: Prípadová štúdia samohodnotenia podľa EFQM Modelu Excelencie
Autor: Ing. Patrik Grznár, Ing. Oľga Cajchanová, prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Vo viacerých predchádzajúcich číslach časopisu „Produktivita“ sme o prístupoch samohodnotenia, o využívaní samohodnotenia v organizáciách, ale aj o samohodnotení podľa rôznych modelov uviedli základné informácie. V nasledujúcom príspevku sa zameriavame na aplikáciu samohodnotenia podľa EFQM Modelu Excelencie.
Kľúčové slová:

Title: Case study self-assessment according to the EFQM Excellence Model
Author: Ing. Patrik Grznár, Ing. Oľga Cajchanová, prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
In several previous issue of the magazine "Productivity" We have a self-assessment approaches, the use of self-assessment in organizations, but also the self-assessment by the different models provide basic information. In the following paper we deal with the application of self-assessment according to the EFQM Excellence Model.
Keywords:Titul: Virtuálne informačné centrum podpory Slovensko-Poľských malých a stredných podnikov
Autor: Ing. Michal Janovčík
Abstrakt:
Slovenské centrum produktivity realizuje v rámci programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA projekt „Virtuálne informačné centrum podpory slovensko – poľských malých a stredných podnikov“, spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami. Projekt je zameraný na vytvorenie informačného prostredia podporujúceho vzájomnú spoluprácu malých a stredných podnikov v prihraničných regiónoch – Žilinský a Tešínsky región, s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti na spoločnom trhu Európskej únie.
Kľúčové slová:

Title: Virtuálne informačné centrum podpory Slovensko-Poľských malých a stredných podnikov
Author: Ing. Michal Janovčík
Abstract:
Slovak Productivity Center implemented within the INTERREG IIIA project "Virtual Information Center Support Slovakia - Polish SMEs", co-financed by the European Communities. The project is aimed at creating an information environment supporting cooperation between small and medium-sized enterprises in border regions - Zilinsky and Tesinsky region, in order to increase their competitiveness in the internal market of the European Union.
Keywords:Titul: Priemyselne používané postupy systému „Rapid Prototyping“
Autor: doc. Ing. Michal Havrila
Abstrakt:
Charakteristickým rysom všetkých metód Rapid Prototypingu je rýchla a náklady šetriaca výroba modelov, vzoriek a prototypov priamo na základe súborov vytvorených v simulačných systémoch CAD bez použitia foriem a nástrojov. Všeobecným znakom toho je, že tvarovanie obrobku sa nevykonáva odoberaním materiálu ako pri trieskovom obrábaní, ale postupným pridávaním materiálu, ktorý je vo forme prášku alebo taveniny. Ďalším spoločným znakom je vytváranie súčiastky po vrstvách. Takýmto spôsobom možno vyrobiť i tvarovo zložité súčiastky s dutými vnútornými priestormi, šikmými i vodorovnými spodnými stenami, rebrami a pod., všetko vo veľmi krátkej dobe.
Kľúčové slová:

Title: Priemyselne používané postupy systému „Rapid Prototyping“
Author: doc. Ing. Michal Havrila
Abstract:
A characteristic feature of all of Rapid Prototyping is a quick and cost-saving production models, samples and prototypes directly on the basis of simulation files created in CAD systems without the use of molds and tools. A common feature of this is that the forming of the workpiece is not performed remove material as the cutting operation, but the successive addition of material which is in the form of powder or melt. Another common feature is the creation of parts in layers. In this way can be produced and shape complex parts with hollow interior space, inclined and horizontal lower wall, ribs, etc.., All in a very short time.
Keywords:Titul: Význam prototypov v projektovaní
Autor: Ing. Martina Klacková, Ing. Peter Macuš
Abstrakt:
Tvorba 3D prototypov je nenahraditeľná nielen v oblasti testovania prototypov, ale aj v oblasti projektovania výrobných systémov. S využitím prostriedkov virtuálnej reality je možné vytvárať v prostredí 3D realistické scény, využiteľné pre praktické účely ďalšieho vývoja a testovania výrobku či dokonca tréningu pracovníkov a údržbárov, ktorí budú v budúcnosti výrobok vyrábať a prevádzkovať.
Kľúčové slová:

Title: Importance of prototypes in design
Author: Ing. Martina Klacková, Ing. Peter Macuš
Abstract:
Creation of 3D prototypes is indispensable not only for testing prototypes, but also in the design of production systems. Using the means of virtual reality can be created in a 3D realistic scenes, useful for practical purposes the further development and testing of the product or even the training of workers and servicemen, who will in future product manufacture and operate.
Keywords: