Titul: Redukcia zisku vplyvom dlhých časov zavedenia výrobkov na trh
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Výstavy automobilov nám ponúkajú každý rok nové modely, kolotoč inovácii sa točí stále rýchlejšie. Významné automobilky prichádzajú každé 2 až 3 mesiace s novým modelom, pričom sa často menia aj výrobné procesy. Extrémne krátke inovačné cykly a individualizácia produktov zásadne menia všetky priemyselné odvetvia. Inovácia je úspešná iba vtedy, ak je rýchle uvedená na trh. Dôležitá je kooperácia partnerov vo vývoji, pri príprave a nábehu výroby, rovnako ako logistika dodávok. Pri nábehoch nových výrobkov je stále veľa chaosu a dodatočných nákladov, ktoré v automobilkách niekedy dosahujú šesťmiestne sumy v Eurách.
Kľúčové slová:

Title: Reduction of income due to long time market introduction
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
Car shows offer us every year new models, innovation carousel spins faster and faster. Major automakers come every 2-3 months with a new model, often changing the production processes. Extremely short innovation cycles and individualization of products fundamentally change all industries. Innovation is successful only if it is fast to market. Is an important cooperation partners in development, the preparation and production start-up, as well as the logistics of supply. At the launch of new products is still a lot of confusion and additional costs in car, sometimes at the six-digit amount in Euro.
Keywords:Titul: Aplikácia úplného faktoriálneho experimentu vo fáze návrhu výrobku
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Oľga Cajchanová, Ing. Patrik Grznár
Abstrakt:
Používanie metód navrhovania experimentov (Design of Experiments – DOE) umožňuje výrobcom zlepšovať kvalitu, znižovať náklady, redukovať nezhodné výrobky a zvyšovať spokojnosť zákazníkov. Pre dodávateľov v automobilovom priemysle je používanie metód DOE odporúčané v norme ISO/TS 16949 ako aj v štandardoch QS 9000 a VDA. Hlavným cieľom výrobcov automobilov je, aby sa už pri nábehu série do výroby dostávali spoľahlivé, vyrobiteľné a predajné výrobky. Preto je nutné vo vývojovej fáze overovať konštrukčné a výrobné varianty.
Kľúčové slová:

Title: Application of full factorial experiment in the design phase of the product
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Oľga Cajchanová, Ing. Patrik Grznár
Abstract:
Using the methods of design of experiments (Design of Experiments - DOE) allows manufacturers to improve quality, reduce costs, reduce nonconforming products and increase customer satisfaction. for suppliers in the automotive industry is using the methods recommended by the DOE in ISO / TS 16949 as well as the standards QS 9000 and VDA. The main automakers aim is to have the start-up series in production receive reliable, manufacturable and marketable products. It is therefore necessary in development phase to verify the design and manufacturing variations.
Keywords:Titul: Implementácia Total Productive Maintenance (TPM) v podmienkach MATADOR a.s.
Autor: Ing. Pavol Kucej, MEng.
Abstrakt:
Keďže Matador a.s. chce úspešne obstáť v neustále sa zvyšujúcej konkurencii, musí neustále zdokonaľovať všetky svoje výrobné aj nevýrobné procesy. Zdokonaľovanie uvedených procesov nie je len záležitosťou vývojových pracovníkov, ale sú to predovšetkým všetci zamestnanci, ktorí majú najviac praktických skúseností s konkrétnym pracoviskom či s výrobnými operáciami. Práve oni najlepšie vedia, čo sa dá v jednotlivých úsekoch urobiť ešte kvalitnejšie, rýchlejšie, úspornejšie a bezpečnejšie. A práve k tomu, aby svoje vlastné nápady mohli uplatniť, slúži projekt TPM (Total Productive Maintenance). Tento je jedným z kľúčov firemného úspechu a má pevnú podporu vedenia s jasne stanovenými pravidlami.
Kľúčové slová:

Title: Implementation of Total Productive Maintenance (TPM) in terms of MATADOR a.s.
Author: Ing. Pavol Kucej, MEng.
Abstract:
Since Matador a.s. wants to successfully compete in the ever increasing competition, must continually improve all of its production and non-production processes. Improvement of these processes is not just a matter of developers, but it is mainly all employees who have the most practical experience with a particular workplace or with production operations. It is they who know best what they can in the individual sections do even better, faster, more efficient and safer. And just to make their own ideas could be applied, the project serves TPM (Total Productive Maintenance). This is one of the keys to corporate success and a strong support line with clearly defined rules.
Keywords:Titul: Mäkké faktory výkonnosti
Autor: PhDr. Matej Glos
Abstrakt:
Kľúčové slová:

Title:
Author: PhDr. Matej Glos
Abstract:
Keywords:Titul: Aplikácia fraktálov do výrobných systémov
Autor: Ing. Peter Korbel, PhD.
Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá aplikáciou fraktálov do výrobných systémov. Obsahuje návrh štruktúry fraktálov vo výrobných systémoch, charakteristiku základných prvkov fraktálovej bunky, aplikáciu prvkov riadenia do konceptu fraktálovej organizácie.
Kľúčové slová:

Title: The application of fractals in production systems
Author: Ing. Peter Korbel, PhD.
Abstract:
The paper deals with the application of fractals to production systems. Contains a proposal for the structure of fractals in production systems, the characteristics of the basic elements of fractal cells, application management elements into the concept of fractal organization.
Keywords:Titul: Reverse engineering od skice až po digitálne dáta
Autor:
Abstrakt:
Kľúčové slová:

Title:
Author:
Abstract:
Keywords:Titul: Nové technológie „Rapid Prototyping“
Autor: doc. Ing. Michal Havrila
Abstrakt:
V príspevku sú uvedené princípy a možnosti nových progresívnych technológií označovaných ako Rapid Prototyping, založených na využití počítačovej techniky. Ich cieľom je prekonanie hraníc medzi vývojom, prípravou výroby, výrobou a montážou. Všetky prostriedky, ktoré majú za úlohu zlepšiť konkurenčnú schopnosť výrobku, sú zmysluplné, ak sa týkajú podstaty vývoja výrobku.
Kľúčové slová:

Title: New technologies "Rapid Prototyping"
Author: doc. Ing. Michal Havrila
Abstract:
The paper presents the principles and possibilities of new progressive technologies known as Rapid Prototyping, based on the use of computer technology. Their aim is to overcome the boundaries between the development, production planning, production and installation. All the funds which are designed to improve the competitiveness of the product, they are meaningful, if the substance of product development.
Keywords:Titul: 3D modelovanie a tímová spolupráca
Autor: Petr Fořt
Abstrakt:
Nástup priestorového modelovania do strojárskeho navrhovania je v poslednej dobe stále intenzívnejší. Navrhovanie pomocou parametrických systémov sa stáva čoraz častejšie aktuálne nielen pre menšie, flexibilnejšie tímy, ale aj pre rozsiahle kolektívy vývojárov, analytikov a konštruktérov pracujúcich na národnej a medzinárodnej úrovni.
Kľúčové slová:

Title: 3D modeling and team cooperation
Author: Petr Fořt
Abstract:
Onset of spatial modeling in engineering design become recently more intense. Designing with a parametricsystems is becoming increasingly relevant not only for smaller, more flexible teams, but also for large teams of developers, analysts and designers working at national and international level.
Keywords:Titul: Skrytá história výroby
Autor: Ing. Martina Klacková
Abstrakt:
Koncept štíhleho podniku bol postupne vyvinutý vo firme Toyota, pričom jeho vývoj a zavedenie trval Toyote viac ako 30 rokov. Do sveta sa rozšíril postupne, vo vlnách, ktoré začínali zavádzaním komplexného systému plynulého toku a minimálnych zásob, známom ako Just in Time. Štíhla výroba bola popularizovaná po prvý krát James P. Womackom a Daniel T. Jonesom v ich knihe „ Stroj ktorý zmenil svet. Príbeh o Štíhlej výrobe“, v roku 1990. Womack a Jones realizovali na Massachusetts institute of Technology (MIT) výskum v automobilovom priemysle. Výsledky výskumu dokumentovali obrovský rast konkurencieschopnosti japonských výrobcov automobilov. Základom ich úspechu, ako ukázali ďalšie analýzy, bol koncept výrobného systému spoločnosti Toyota - Toyota Production System (TPS).
Kľúčové slová:

Title: Hidden production history
Author: Ing. Martina Klacková
Abstract:
Lean enterprise has been gradually developed in the company Toyota, with its development and the introduction of Toyota lasted more than 30 years. Into the world to spread gradually in waves, which began implementation of a comprehensive system of smooth flow and minimum reserves, known as Just in Time. Lean manufacturing has been popularized for the first time James P. Womack and Daniel T. Jones in their book "The machine that changed the world. The story of lean production ", in 1990, Womack and Jones conducted at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) research in the automotive industry. The research results documented tremendous growth of competitiveness of Japanese automakers. The foundation of their success, as demonstrated by further analysis, the concept of the Toyota Production System - Toyota Production System (TPS).
Keywords: