Titul: Zlepšovanie kvality a produktivity aplikáciou metód navrhovania experimentov pri navrhovaní výrobkov a procesov
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Oľga Cajchanová, Ing. Patrik Grznár
Abstrakt:
Kvalita v súčasnej dobe je jedným z kľúčových faktorov úspešnosti organizácie. Efektívny program zlepšovania kvality môže významne prispieť k zlepšeniu pozície na trhu, k vyššej produktivite a k zníženiu výrobných nákladov. Vysokú úroveň kvality nie je možné dosiahnuť pomocou kontroly. Otázkou kvality je potrebné zaoberať sa vo fáze návrhu. Len tak je možné dosiahnuť vyhovujúcu úroveň kvality pri minimálnych nákladoch. Fáza návrhu zahrňuje veľkú škálu činností: od správnej identifikácie potrieb a očakávaní zákazníka až po finálny výstup, ktorý obsahuje návrh primeraných špecifikácií, štandardov, procedúr a výrobných zariadení.
Kľúčové slová:

Title: Improving quality and productivity of application of methods of designing experiments in designing products and processes
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Oľga Cajchanová, Ing. Patrik Grznár
Abstract:
Quality currently is one of the key success factors of the organization. Effective quality improvement program can significantly contribute to improving the market position, the higher productivity and lower production costs. The high level of quality can not be achieved by means of control. Quality issues need to be addressed in the design phase. The only way to achieve a satisfactory level of quality at minimum cost. Design phase includes a great variety of activities: from correctly identifying customer needs and expectations to the final output, which includes a proposal of appropriate specifications, standards, procedures and production facilities.
Keywords:Titul: Priekopníci kvality
Autor: Ing. Patrik Grznár
Abstrakt:
O kvalitu máme všetci záujem, no dosahovanie kvality vyžaduje nielen slová, ale hlavne systémový prístup, tvorivých ľudí a poctivú prácu. Ak je kvalita dôležitá, sú dôležití najmä ľudia, ktorí ju vytvárajú a presadzujú. Je ľudskou prirodzenosťou stavať veľkých mužov a ženy, ktorí prispeli k vývoju ľudskej myšlienky a pokroku, na úroveň bohov. V koncepcii a praxi priemyslu je mnoho možností, ako prispieť k všeobecnému prospechu priemyslu a spoločnosti. Zvýšenie produktivity a zníženie nákladov výroby môže mať taký dopad, že zvýši prínosy technických inovácií. Kvalita motivuje a v stále väčšej miere sa týka nás všetkých.
Kľúčové slová:

Title: Pioneers of quality
Author: Ing. Patrik Grznár
Abstract:
The quality we are all interested, but achieving quality requires not only words, but mainly systemic approach, creative people and hard work. If quality is important, in particular, are important people who create it and enforced. It is human nature to build great men and women who have contributed to the development of human thought and progress to the level of gods. The concept and practice of the industry there are many opportunities to contribute to the general benefit of industry and society. Increase productivity and reduce production costs can have such an impact that will increase the benefits of technological innovation. Quality motivates and increasingly affects us all.
Keywords:Titul: Inovácie v oblasti mobilných inteligentných robotických systémov - I
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., , doc. Ing. Juraj Špalek, PhD.
Abstrakt:
Slovensko sa v budúcom roku zaradí medzi popredných výrobcov automobilov vo svete. Žiaľ, na Slovensku je zatiaľ realizovaná len výroba komponentov a montáž automobilov. Namiesto využitia uvedenej skutočnosti v prospech rýchleho rozvoja Slovenska, sa začína hovoriť o ohrození a nebezpečenstve príliš úzkej orientácie slovenskej ekonomiky. Integrácia domáceho výskumu do navrhovania automobilov je takmer nulová. Aby bolo možné túto nepriaznivú situáciu zmeniť, potrebujeme rýchlo vybudovať špičkové pracoviská, excelentné centrá, ktorých kompetencie budú rešpektované a akceptované aj v zahraničí. Nemôžeme očakávať, že tento problém za nás vyrieši Európska únia nejakým transferom. Ani výrobcovia automobilov nebudú pracovať za nás, títo hľadajú komparatívne výhody. Ak bude náš výskum pripravený poskytnúť kvalitné, komplexné riešenia, tak ako ich dnes ponúkajú nemeckí, japonskí, francúzski či americkí výskumníci, budú svetoví výrobcovia zadávať zákazky na výskum naším výskumníkom.
Kľúčové slová:

Title: Innovation in the field of intelligent mobile robotic systems - I
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., , doc. Ing. Juraj Špalek, PhD.
Abstract:
Slovakia next year rank among the leading automobile manufacturers in the world. Unfortunately, while Slovakia is realized only production of components and assembly of cars. Instead of using that fact in favor of the rapid development of Slovakia, begins to talk about the threats and dangers of too narrow orientation of the Slovak economy. Integration of the domestic research in the design of cars is almost zero. In order to change this unfavorable situation, we need to quickly build high-end offices, excellent centers, whose authority will be respected and accepted abroad. We can not expect this problem for us solve some European Union transfer. Neither car manufacturers will not work for us, they are seeking comparative advantages. If our research is ready to provide high quality, comprehensive solutions, as they now offer German, Japanese, French and American researchers, international manufacturers will award contracts for research by our researchers.
Keywords:Titul: Odlišnosti systému manažérstva kvality vo výrobných podnikoch a v podnikoch poskytujúcich služby
Autor: Ing. Dagmar Hrašková
Abstrakt:
Súčasné dynamicky sa rozvíjajúce a rýchlo sa meniace ekonomické prostredie stavia podniky pred problém zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti. Rozhodujúcim faktorom vo vzťahu k zákazníkom v zdravom trhovom prostredí je marketingová stratégia, odvíjajúca sa od reklamy, kvality, ceny produktov a služieb, dodacích podmienok, záručných podmienok a pod. Rozhodujúcim faktorom smerom do vnútra podniku je systém a kvalita riadenia podniku. Základným cieľom je zvyšovať efektívnosť, výkonnosť podniku, ako aj kvalitu produktu alebo služby.
Kľúčové slová:

Title: Differences quality management system in manufacturing enterprises and service enterprises
Author: Ing. Dagmar Hrašková
Abstract:
The current dynamic growth and a rapidly changing economic environment puts businesses before the problem ensuring long-term competitiveness. The decisive factor in relation to customers in a healthy market environment is a marketing strategy, unfolding from advertising, quality, prices of products and services, delivery terms, warranty and so on. The decisive factor towards the inside of the enterprise system and quality management. The basic objective is to increase efficiency, business performance, as well as the quality of the product or service.
Keywords:Titul: Systém virtuálnej reality pre aplikáciu montáže
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Beáta Bohušová
Abstrakt:
V dnešnej dobe rastú požiadavky na výrobok, na jeho kvalitu a funkčnosť, požiadavky na výrazné zvýšenie produktivity práce, nároky na flexibilitu výrobného systému, rýchlo sa meniaci sortiment výroby, skracujúci sa čas na inovácie, väčšie nároky na spoľahlivosť výrobného systému, a mnohé ďalšie požiadavky nie je možné už v súčasnosti realizovať konvenčnými metódami prípravy. Preto sa stáva nutnosťou využívanie nového typu výroby. Tieto náročné požiadavky môžeme splniť využitím simulácie a virtuálnej reality pred uvedením výrobku na trh.
Kľúčové slová:

Title: Virtual reality systems for application installation
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Beáta Bohušová
Abstract:
Nowadays a growing demand for the product, its quality and functionality requirements for a significant increase in labor productivity, in terms of flexibility of the production system, rapidly changing product mix, short cut the time for innovation, greater demands on the reliability of the production system, and many other requirements not be already implemented by conventional methods of preparation. Therefore, it becomes a necessity the use of a new type of production. These demanding requirements can be met using simulation and virtual reality before placing the product on the market.
Keywords:Titul: Využitie nákladov na životný cyklus v zlepšovaní procesov
Autor: Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD., Ing. Martin Malcho
Abstrakt:
Pojem „trvalé, neustále zlepšovanie“ je dnes v podnikovej praxi všeobecne známy. Existuje však niekoľko spôsobov ako organizovať a vykonávať zlepšovanie procesov. Príspevok obsahuje ukážku použitia nákladov na životný cyklus pre potreby zlepšovania procesov.
Kľúčové slová:

Title: Use of life-cycle process improvement
Author: Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD., Ing. Martin Malcho
Abstract:
The term "permanent, continuous improvement" is now in the corporate practice generally known. However, there are several ways to organize and implement process improvement. Post contains sample application life-cycle cost for the needs of process improvement.
Keywords:Titul: Ako vybrať správnu metodiku vopred definovaných časov pri meraní práce
Autor: Ing. Ľuboslav Dulina
Abstrakt:
Lepšie a hospodárnejšie využívanie zdrojov je úlohou každého podniku. Efektívne využívanie ľudského potenciálu ako jedného zo zdrojov v pracovnom procese je nezanedbateľnou konkurenčnou výhodou. V spleti faktorov, ktoré pôsobia na človeka – pracovníka vystupuje do popredia otázka ako čo najefektívnejšie zužitkovať ľudskú prácu. Poznať odpoveď na túto otázku znamená v prvom rade vhodným spôsobom merať spotrebu práce. Historický vývoj v oblasti analýzy a merania práce priniesol veľké množstvo metód. Ich použitie závisí od podmienok a typu pracovných činností. Meranie spotreby času preddefinovanými časovými normami je modernou a presnou metódou, ktorá nachádza čoraz širšie uplatnenie.
Kľúčové slová:

Title: How to choose the right methodology predefined times in the measurement of labor
Author: Ing. Ľuboslav Dulina
Abstract:
Better and more economical use of resources is the responsibility of each company. Efficient use of human potential as one of the sources in the labor force is a significant competitive advantage. In the tangle of factors that affect humans - worker brings out the question of how to most effectively utilize human labor. Know the answer to this question is primarily an appropriate way to measure the consumption of work. Historical development of analysis and measurement of work brought a large number of methods. Their use depends on the conditions and type of activity. Consumption measurement time predefined time standard is a modern and accurate method, which is increasingly wider application.
Keywords:Titul: E-learningom k zvýšeniu kvalifikácie pedagógov a študentov stredných škol v Žilinskom regióne
Autor: Ing. Michal Janovčík
Abstrakt:
V Produktivite č. 2/2005 sme vás informovali o projekte Slovenského centra profuktivity "E-learningom k zvýšeniu kvalifikácie pedagógov a študentov stredných škôl v Žilinskom regióne", ktorého realizáciu v týchto dňoch ukončujeme. Jedná sa o projekt Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje. V tomto článku by sme Vás radi informovali o dosiahnutých výsledkoch v rámci tohto projektu.
Kľúčové slová:

Title: E-learning to increase the skills of teachers and students of secondary schools in the Žilina region
Author: Ing. Michal Janovčík
Abstract:
In magazine Productivity no. 2/2005, we informed you about the project Slovak center profuktivity "E-learning to increase the skills of teachers and students of secondary schools in the Žilina region", the implementation of these days are closing. It is a project of the European Social Fund (ESF) within the Sectoral Operational Programme Human Resources. In this article we would like to inform you about the results achieved in this project.
Keywords:Titul: Pridaná hodnota
Autor: Ing. Milan Botka, Ing. Miloš Bugan
Abstrakt:
Malé a stredne veľké podniky sa stretávajú s rovnakými problémami a výzvami ako veľké, nadnárodné korporácie. Ich prioritou je konkurencieschopnosť na stále zahustenejšom trhu, udržanie rastu výnosov a zisku, zredukovanie nákladov bez zníženia kvality a dosiahnutie vyššej efektívnosti prevádzky. Pre rýchlo expandujúce firmy sú tieto otázky ešte dôležitejšie.
Kľúčové slová:

Title: The added value
Author: Ing. Milan Botka, Ing. Miloš Bugan
Abstract:
Small and medium-sized enterprises are facing the same problems and challenges as large, multinational corporations. Their priority is competitiveness in an increasingly dense market, sustaining growth in revenues and profits, reduce costs without compromising quality and achieve greater operational efficiency. For rapidly expanding company are these issues even more important.
Keywords: