Titul: Systémy bezdokladového vychystávania v praxi
Autor: Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Abstrakt:
Problémy vychystania materiálu v skladovej oblasti zabezpečujú rozdeľovacie (prípravné) činnosti a operácie vychystávania materiálu, kedy sa robí jeho výber z ucelených manipulačných jednotiek a na základe požiadaviek trhu (odberateľov) sa materiál kompletuje do nových - ďalších kompletov uložených v príslušných manipulačných jednotkách. Princíp automatizácie a pôsobenia logistiky sa prejavuje aj v tejto oblasti. Nasledujúci príspevok je zameraný na popis moderných, bezdokladových systémov vychystávania a možnostiach ich aplikácie v oblasti distribúcie.
Kľúčové slová:

Title: Paperless picking systems in practice
Author: Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Abstract:
Problems picking material in the stock area provide partition (preparatory) activities and operations of picking material when making his selection of integrated handling units and to the demands of the market (customers) the material assembles into new - other sets stored in the appropriate handling units. The principle of operation of automation and logistics can also be seen in this area. Next post is focused on the description of modern, paperless picking systems and the possibilities of their applications in the field of distribution.
Keywords:Titul: Segmentácia výroby v spoločnosti SEZ Krompachy, a.s. ukončená
Autor: Ing. Radovan Furmann, Ing. Milan Botka, Ing. Peter Packo
Abstrakt:
V jednom z minulých čísel Produktivity sme vám predstavili spoločnosť SEZ Krompachy, a.s. (ďalej iba SEZ) v spojitosti s výsledkami operačného auditu a realizácie projektov zlepšovania navrhovanými pracovníkmi SLCP. Rok po tomto audite, v ktorom bolo poukázané na možné oblasti zlepšenia pre dosiahnutie vyššej produktivity a konkurenčnej schopnosti sa realizovali dva významné projekty. Z pohľadu spoločnosti to boli veľmi dôležité projekty a týkali sa vnútornej reorganizácie výroby a logistiky.
Kľúčové slová:

Title: Segmentation production company SEZ Krompachy, a.s. completed
Author: Ing. Radovan Furmann, Ing. Milan Botka, Ing. Peter Packo
Abstract:
In one of the recent Productivity numbers we introduce you to a company SEZ Krompachy, a.s. in conjunction with the results of the operational audit and implementation of improvement projects proposed staff SLCP. A year after the audit, which was pointed out possible improvements to achieve higher productivity and competitiveness were made two important projects. From the perspective of the company's projects were very important and related to the internal reorganization of production and logistics.
Keywords:Titul: Vyhladená výroba
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., prof. dr. hab. inž. Jozef Matuszek
Abstrakt:
Tento článok je pokračovaním úvah a riešení uvedených v našom predchádzajúcom článku v časopis Produktivita č. 4/2005 s názvom Plynulé materiálové toky. Automobilový priemysel vyriešil problém rýchleho pretypovania. Pri obrovskom počte zákazníckych automobilov, je výrobná dávka v automobilovom priemysle rovná jednému kusu (každé auto je individuálny produkt). Automobilový priemysel využíva výrobné a montážne linky, na ktorých sú vyrábané veľké množstvá variantných výrobkov (tzv. mixed model assembly lines), pričom pri ich pretypovaní nedochádza k žiadnemu prerušeniu práce. Výrobné systémy v automobilovom priemysle využívajú výhody organizačných foriem, ktoré sú blízke masovej výrobe.
Kľúčové slová:

Title: Smoothed production
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., prof. dr. hab. inž. Jozef Matuszek
Abstract:
This article is a continuation of ideas and solutions in our previous article in the magazine Productivity no. 4/2005 called continuous material flow. The automotive industry has solved the problem of rapid casting. When a huge number of customer cars, a lot is in the automotive industry is equivalent to one piece (each car is individual product). The automotive industry uses manufacturing and assembly lines, which are produced large amounts of variant products (so-called. Mixed model assembly lines), while in the cast is there is no interruption of work. Production systems in the automotive industry, benefit organization procedures that are close to mass production.
Keywords:Titul: Využitie digitálneho modelovania pri projektovaní pracoviska
Autor: Ing. Michaela Kubíková, doc. Ing. Eva Slamková, PhD.
Abstrakt:
Článok sa zaoberá možnosťami efektívneho projektovania výrobného pracoviska. Upozorňuje na dôležitosť človeka v pracovnom systéme. Aby človek mohol efektívne využívať svoju pracovnú silu, je potrebné vytvárať optimálne pracovné podmienky, ktoré sú predpokladom rastu výkonu a tým aj produktivity práce. Ťažisko príspevku tvorí koncept digitálneho podniku a možnosti modelovania pracovísk uplatnením virtuálnej reality.
Kľúčové slová:

Title: Use of digital modeling in the design of the workplace
Author: Ing. Michaela Kubíková, doc. Ing. Eva Slamková, PhD.
Abstract:
Article discusses the possibilities of designing efficient production site. Highlights the importance of humans in the working system. So that man could make effective use of their workforce, it is necessary to create optimal working conditions that led to the growth of output and hence productivity. The focus of the contribution constitutes the concept of the digital enterprise, and the modeling of work by applying virtual reality.
Keywords:Titul: Spätná väzba v zdokonaľovaní ľudského faktora
Autor: Ing. Viera Šukalová, EUR ING, Ing. Oľga Poniščiaková, PhD.
Abstrakt:
Spätná väzba je spôsob, ako pomôcť inej osobe, aby zvážila zmenu svojho správania. Je to komunikácia s osobou, ktorá poskytuje informácie o niektorých aspektoch svojho správania a jeho vplyvu na iné osoby. Spätná väzba pomáha nadobudnúť vedomie , že správanie danej osoby má za následok, že to čo robí je výsledkom toho čo chce.
Kľúčové slová:

Title: Feedback in improving the human factor
Author: Ing. Viera Šukalová, EUR ING, Ing. Oľga Poniščiaková, PhD.
Abstract:
Feedback is a way of helping another person to consider changing his behavior. It is communication to a person which gives him information about some aspects of his behavior and its effect on you. Feedback helps an individual know whwthwr his behavior is having the effect that he wants.
Keywords:Titul: Znižovanie nákladov a zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti zariadení postavených stavebnicovým systémom
Autor: Ing. Juraj Surový, Ing. Jaromír Záruba
Abstrakt:
Všetky dynamicky sa rozvíjajúce firmy sa zameriavajú na lacné, na zmeny výroby flexibilne reagujúce, automatizované a jednoduché pracoviská. Preto aj súčasný vývoj výrobných pracovísk smeruje k návrhu lacných, jednoducho ovládateľných, automatizovaných, flexibilných a do výroby rýchlo integrovateľných systémov.
Kľúčové slová:

Title: Reducing costs and improving productivity and competitiveness devices based modular system
Author: Ing. Juraj Surový, Ing. Jaromír Záruba
Abstract:
All dynamically developing company focusing on cheap, the production changes flexibly responsive, automated and easy workplaces. Therefore, the current development of production sites towards a proposal inexpensive, easy-to-use, automated, flexible and fast-integrate into production systems.
Keywords:Titul: Technology Foresight ako nástroj strategického rozhodovania podniku
Autor: Ing. Michal Janovčík
Abstrakt:
Dynamika zmien v podnikateľskom prostredí sa v poslednom období rapídne zvyšuje. Takéto dynamické a komplexné podnikateské prostredie vytvára veľké nároky na ľudský potenciál, ktorý by bol schopný reagovať na tieto zmeny. Preto je v súčasnosti nevyhnutné vytvárať manažérske štruktúry a nástroje, ktoré dokážu zvládať tieto nároky, vrátanie prípravy na zvládanie budúcich úloh, problémov a výziev. Lineárne extrapolácie sa zdajú byť v súčasnosti nedostatočné, a pretosa vynárajú nové systémové prístupy, ktoré budú schopné pripraviť stratégie potrebné pre budúce rozhodnutia.
Kľúčové slová:

Title: Technology Foresight as a tool for strategic decision-making venture
Author: Ing. Michal Janovčík
Abstract:
Dynamics of changes in the business environment has recently increased rapidly. Such dynamic and complex podnikateské environment creates great demands on people who would be able to respond to these changes. Therefore, it is now necessary to create management structures and tools that can cope with these demands, including preparation for coping with future challenges, problems and challenges. Linear extrapolation seem to be currently insufficient, and whereas emerging new system approaches, which will be able to prepare strategies needed for future decisions.
Keywords:Titul: Vývoj zariadení na výrobu prototypov využívajúcich moderné metódy Rapid Prototyping
Autor: Ing. Rudolf Madaj, Ing. Slavomír Hrček, PhD.
Abstrakt:
V dnešnom hektickom svete, v ktorom každá ušetrená sekunda rozhoduje o úspechu alebo neúspechu výrobného podniku je stále dôležitejšia rýchla aplikácia nových tvorivých myšlienok do nového produktu. Základom konkurencieschopnosti firmy je splnenie rýchlo sa meniacich požiadaviek trhu spolu s minimalizáciou výrobných nákladov, zvyšovaním kvality a rastom produktivity práce. Tieto náročné požiadavky si vyžadujú aplikáciu stále sa zdokonaľujúcich metód Rapid Prototyping.
Kľúčové slová:

Title: Development of equipment for the production of prototypes using modern methods of Rapid Prototyping
Author: Ing. Rudolf Madaj, Ing. Slavomír Hrček, PhD.
Abstract:
In today's hectic world where every second spared determines the success or failure of a manufacturing enterprise is increasingly important rapid application of new creative ideas into new product. Fundamental to the competitiveness of the company is to meet the rapidly changing market requirements, together with minimizing production costs, increasing quality and labor productivity growth. These demanding requirements require application still zdokonaľujúcich rapid prototyping methods.
Keywords: