Titul: Veda, technika a inovácie
Autor: doc. Ing. Helena Tureková, PhD., Ing. Patrik Grznár
Abstrakt:
Tento článok popisuje pohľad na možnosti popularizáciu vedy skúmaním väzieb medzi vedou a technológiou vedúcim k inováciám. Chápanie kľúčových pojmov a vzťahov umožňuje človeku dosiahnuť schopnosť aktívne sa zapojiť do rozvoja spoločnosti. Uvádza sa, že účinnosť toho, ako súčasné poznatky vedy a techniky môžu byť použité, závisí od schopnosti vidieť zdroje potenciálu pre inovácie. Zároveň je potrebné hľadať spôsoby, ako zvýšiť tvorivý potenciál našich organizácií. To môže byť podporené porozumením vede a techniky ako zdroju inovačného potenciálu.
Kľúčové slová:

Title: Science, Technology and Innovation
Author: doc. Ing. Helena Tureková, PhD., Ing. Patrik Grznár
Abstract:
This paper describes a view on possibilities of popularization of science by investigating the links between science and technology leading to innovation. The understanding of key concepts and relations enables one to achieve the capability to actively engage in development of the society. It is stated that the efficiency of how the current knowledge of science and technology can be utilized depends on the ability to see sources of potential for innovation. At the same time, it is necessary to seek ways to increase the creative potential of our organizations. This can be supported by understanding science and technology as a source of innovation potential.
Keywords:Titul: Pohľad na reálne možnosti riadenia znalostí vo firemnej praxi
Autor: Ing. Anna Diačiková, PhD.
Abstrakt:
V období znalostnej ekonomiky sa princípy obchodnej činnosti významne zmenili, sú stále viac založené na znalostiach a duševnej práci. Najdôležitejší sa stáva intelektuálny kapitál spoločnosti . Jeho informácie a praktické znalosti sú kľúčovým faktorom úspechu a hlavnými zdrojmi konkurenčnej výhody.
Kľúčové slová:

Title: View of the real possibilities of knowledge management in the corporate practice
Author: Ing. Anna Diačiková, PhD.
Abstract:
In the term of knowledge economy has principles of business activities significantly changed, which are more and more based on knowledge’s and brainwork. An intellectual capital of company has become the most important. Its information’s and knowledge’s are the key factor of success and there are the main sources of competitiveness advantage.
Keywords:Titul: Priemyselné inovácie
Autor: Ing. Ján Strelecký, CSc.
Abstrakt:
V príspevku je definovaný pojem inovácia, jej vplyv na hospodársky a sociálny rozvoj a spojenie s produktivitou. V druhej časti príspevku je analyzovaný súčasný stav vývoja inovácií vo Slovenskej republike, ktorá je porovnaná s členskými krajinami EÚ. Príspevok sa zaoberá úrovňou technológie v slovenských firmách.
Kľúčové slová:

Title: Industrial innovation
Author: Ing. Ján Strelecký, CSc.
Abstract:
In contribution is defined the term innovation, its impact on economic, social development and the connection with productivity. In the second part of contribution is analyzed the current situation of innovation development in Slovak republic, which is compared to member countries of EU. The contribution deals with level of technology in Slovak companies.
Keywords:Titul: Od informácií k znalostiam
Autor: prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc.
Abstrakt:
Použitie znalostí v systéme výroby a obchodu ako aj na produkty a služby sa stáva kritickou rukoväťou konkurencieschopnosti. Avšak, toto predpokladá, že poznanie je potrebné rozvíjať s dôrazom na emuláciou na trhu, čo je dôležité pre úspech na trhu. Blízky vzťah medzi stratégiou firmy a rozvojom poznatkov sa stal základným predpokladom úspechu.
Kľúčové slová:

Title: From information to knowledge
Author: prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc.
Abstract:
Knowledge’s applied in production system and business also in products and services become a critical handle of competitiveness. However, it supposes that knowledge’s should be developed with accent on market emulation, which is important to success on market. The close relation between company strategy and knowledge’s development has become a fundamental prerequisite of success.
Keywords:Titul: COSIMIR moderný softvérový nástroj pre modelovanie robotizovaných pracovísk
Autor: Ing. Branislav Mičieta, PhD.
Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá modelovaním výrobných pracovísk pomocou softveroveho nastroja Cosimir. V prvej časti je predstavená rodina produktov Cosimir. V rámci troch skupín sú stručne charakterizované jednotlivé produkty. Najväčší dôraz sa kladie verzii Profesionál. V druhej časti sú popísané skúsenosti s produktom Cosimir Professional na Žilinskej Univerzite na Ústave konkurencieschopností a inovácií. Najprv smery, v ktorých sa úspešne využíval a následne príklad a jeho celkové hodnotenie.
Kľúčové slová:

Title: COSIMIR advanced software tool for modeling robotic workstations
Author: Ing. Branislav Mičieta, PhD.
Abstract:
The concern of the article is the modelling of the production workspaces by using of the specific software tool Cosimir. In the first part the family of the Cosimir products is introduced. Framed in the three groups the particular products are briefly characterized with the special emphasize on the Professional version. In the second part the experiences obtained at the Institute of Competency and Innovations of the University of Zilina with the product Cosimir Professional are briefly described. First in its various beneficial ways, then on the example with the overall evaluation.
Keywords:Titul: Vzťah medzi efektivitou komunikácie a finančným výsledkom organizácie
Autor: Ing. Jaroslava Kubátová, PhD.
Abstrakt:
Príspevok popisuje vzťah medzi efektívnosťou komunikácie a finančným ziskom organizácie a vysvetľuje, že účinnosť komunikácie je jednou z hlavných podmienok pre dosiahnutie vysokých príjímov. Význam realizácie týchto vzťahov spočíva vo vytváraní spoločnosti založenej na vedomostiach a rozvoji. Príspevok sa zaoberá pravidlami pre zabezpečenie efektívnej komunikácie so znalostnými pracovníkmi.
Kľúčové slová:

Title: The relationship between communication effectiveness and financial performance of the organization
Author: Ing. Jaroslava Kubátová, PhD.
Abstract:
The contribution explains the relation between communication efficiency and financial profit of organization and explains that communication efficiency is one of the main conditions for hight income. Meaning of realization of these relations for knowledge society creation and development. The contribution deals with commands for efficient communication with knowledgw workers.
Keywords:Titul: Roboty verzus pracovná sila
Autor: Ing. Martina Klacková, prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.
Abstrakt:
Ciele, na báze súčasných motívov automatizácie, možno zjednodušene uviesť ako zvýšenie efektívnosti a produktivity výrobných, ale aj nevýrobných procesov, zvýšenie pružnosti reakcie na zmeny požiadaviek trhu, stabilizácia kvality procesu a humanizácia výrobných postupov. Práve toto obdobie je vhodný čas pre robotiku na Slovensku. Vďaka rastúcej ekonomike a prosperujúcim trhom je tu veľký potenciál pre nové robotické inštalácie.
Kľúčové slová:

Title: Robots versus labor force
Author: Ing. Martina Klacková, prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.
Abstract:
The aims, based on present ideas of automation, is possible to simplify as a increasing of efficiency and productivity of production, even non production processes, increasing of reaction flexibility on market request changes, quality process stabilization and humanization of production methods. There is a great time for robotics in Slovakia at this time. An increasing economics is good for it, market is prospering and thanks to this there is a big potential for new robotic installation.
Keywords:Titul: Počítačová grafika a počítačové videnie
Autor: Ing. Martin Ďurči, Ing. Ján Palaj, Ing. Michal Eliáš
Abstrakt:
Základy, na ktorých sú založené súčasné myšlienky automatizácie je rozdelenie počítačovej grafiky a počítačového videnia na dve disciplíny, ktoré však vie rozlíšiť len málo ľudí. Tieto disciplíny majú mnoho spoločných znakov, ktoré často spolupracujú v praxi, ale dimetrálne sa líšia svojou podstatou. Týchto pár riadkov popisuje základné prvky oboch disciplín. So zámerom praktického využitia a poukázaním na možné budúce trendy. Na záver článku je cieľom naučiť čitateľa ako rozlíšiť tieto dve disciplíny, čo je možné od nich očakávať a ako ich možno čo najlepšie použiť.
Kľúčové slová:

Title: Computer graphics and computer vision
Author: Ing. Martin Ďurči, Ing. Ján Palaj, Ing. Michal Eliáš
Abstract:
The aims, based on present ideas of automation, is possible to A computer graphics and computer vission are two disciplines, which can differ only few of people. They have many conjuctive things, they are often co-operate in a practise, but they are different diametrally from the essence. These few lines, describes the base elements of both disciplines. Illuminates an intention, practical usage and indicates the possible future trends. Finally, the last effect is to teach reader how to differ these ones, to realize what he may expect and to know haw to use it as good as possible.
Keywords:Titul: Termovízia, nástroj zvyšovania produktivity
Autor: Ing. Juraj Belan, PhD.
Abstrakt:
Moderné strojárske podniky sú nútené pri výrobe používať moderné technológie za účelom zvyšovania kvality ich produktov, s čím je spojená zároveň efektivita výroby. V praxi to znamená kontrolovať vstupné polotovary, s následnou medzi operačnou kontrolou polotovaru a v neposlednom rade kontrola vystupná. Jedna z metód, ktorá zahŕňa spôsoby kontroly výrobkov bez ich porušenia je nedeštruktívne skúšanie materiálov – defektoskopia. Defektoskopia využíva základné fyzikálne zákony (magnetické, elektrické, šírenie ultrazvuku, schopnosť emitovať elektromagnetické žiarenie, atď.) pre identifikáciu vnútorných a povrchových defektov, ktoré znižujú kvalitu finálnych výrobkov. Termovízia je jednou z nich.
Kľúčové slová:

Title: Thermovision, a tool for increasing productivity
Author: Ing. Juraj Belan, PhD.
Abstract:
Modern mechanical factories are forced to use progressive technologies at their production because of final product quality improving what is closely connected with production efficiency. It means to control incoming semi – products with following intermediate operation control and of course the final product quality control. A non – destructive testing (also called defectoscopy) is one of the methods, which enable to control quality of products without its breaking. The non – destructive testing methods are using elementary physical laws (magnetic, electric, ultrasound propagation, ability to emit of electromagnetic radiation, etc.) for internal or surface defects identification, which are decreasing of final product quality. The infrared thermography is one of them.
Keywords:Titul: Harmonizácia nepriamych daní v krajinách Európskej únie
Autor: doc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD., Ing. Martina Paliderová, PhD.
Abstrakt:
Snaha o harmonizáciu daňových sústav od počiatku veľmi úzko súvisí s myšlienkou zabezpečenia jednotného vnútorného trhu, a tak sú odstraňované daňové ustanovenia, ktoré vytvárajú prekážky jeho fungovania.
Kľúčové slová:

Title: Harmonization of indirect taxes in the countries of the European union
Author: doc. Ing. Alžbeta Bieliková, PhD., Ing. Martina Paliderová, PhD.
Abstract:
Efforts to harmonize tax systems from the beginning very closely related with the idea of ensuring a single internal market, and so are removed tax provisions that create barriers to its functioning.
Keywords: