Titul: DIGITAL FACTORY prostredie pre inovatívne projektovanie výrobných systémov
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstrakt:
Projektovanie tovární reprezentuje nesmierne komplexný a náročný problém. Kvalita projektu rozhoduje o budúcej, dlhodobej efektívnosti továrne. Digitálny model továrne (FMU – Factory Mock Up) umožňuje zásadným spôsobom zlepšiť komunikáciu medzi projekčnými tímamI, znížiť riziko spôsobené zlými rozhodnutiami a prostrednítvom vyššej výkonnosti urýchliť inovácie a zvýšiť efektívnosť inovačného procesu.
Kľúčové slová:

Title: DIGITAL FACTORY environment for innovative design of manufacturing systems
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstract:
Design of Factory is representing as a highly complex and highpowered problem. The quality of the project determines the future, long-term efficiency of factory. Digital model of the factory (FMU – Factory Mock Up) gives us possibility to improve the communication between the design teams, reduce danger being effect by the wrong decisions and through higher performance to accelerate the innovations and increase of efficiency of innovation process.
Keywords:Titul: Pohľady na rozvoj tvorivosti
Autor: doc. Ing. Helena Tureková, PhD., Ing. Patrik Grznár
Abstrakt:
Tento príspevok vychádza z našich skúseností zameraných špecificky na vzdelávanie v obchodných inováciách. Inovácia a snaha o novosť produktov ľudskej práce je spojená s tvorivosťou. Skúsenosť ukazuje, že na vytvorenie a realizáciu inovačných projektov, treba vedome rozvíjať schopnosť pracovať v tvorivých tímoch. Došli sme k záveru, že zdieľanie skúseností s vývojom kreativity môže zvýšiť potenciál pre inovácie, ktoré má akademické a podnikateľské prostredie a ktorá je nevyhnutná pre udržanie našej konkurencieschopnosti.
Kľúčové slová:

Title: Insights to develop creativity
Author: doc. Ing. Helena Tureková, PhD., Ing. Patrik Grznár
Abstract:
This contribution derives from our experience from delivering course aimed specifically at educating towards business innovations. Innovation and endeavour for novelty of products of human work is connected to creativity. The experience made shows, that to generate and realize innovation projects, it is necessary to consciously develop the ability to work in creative teams. We have come to a conclusion that sharing the experience with developing creativity can boost the potential for innovation, which the academia and business environment have, and which is necessary to maintain our competitiveness.
Keywords:Titul: Priemyselné inovácie
Autor: Ing. Ján Strelecký, CSc.
Abstrakt:
V príspevku je definovaný pojem inovácia, jej vplyv na hospodársky a sociálny rozvoj a spojenie s produktivitou. V druhej časti príspevku je analyzovaný súčasný stav vývoja inovácií vo Slovenskej republike, ktorá je porovnaná s členskými krajinami EÚ. Príspevok sa zaoberá úrovňou technológie v slovenských firmách.
Kľúčové slová:

Title: Industrial innovation
Author: Ing. Ján Strelecký, CSc.
Abstract:
In contribution is defined the term innovation, its impact on economic, social development and the connection with productivity. In the second part of contribution is analyzed the current situation of innovation development in Slovak republic, which is compared to member countries of EU. The contribution deals with level of technology in Slovak companies.
Keywords:Titul: Nové prístupy a technológie v priemyselnom inžinierstve
Autor: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD., Ing. Ferdinand Budzeľ
Abstrakt:
Dnešná doba sa vyznačuje rýchlym postupom vo vývoji nových technologií v organizáciach. Nové technológie vyžadujú podporu oblasti hightech riešení, predovšetkým rýchlych a produktívnych. Digitálny podnik je nepochybne jednou z nich. Digitálny podnik ako systém používa 3D digitálne modely objektov pre určenie obrazu skutočnosti. Využitím moderných 3D laserových skenerov je možné získať tento model rýchlo, kvalitne a veľmi efektívne. Skenovanie ponúka predovšetkým okamžitý transfer dát skutočnosti do presnej kópie v podobe 3D so zachovaním rozmerov skenovaného miesta, to je možné potom využiť pri rôznych anlaýzach prostredníctvom počítača.
Kľúčové slová:

Title: New approaches and technologies in industrial engineering
Author: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD., Ing. Ferdinand Budzeľ
Abstract:
The present time is representing by the quickly development of new technologies in organizations. New technologies is demanding the support of high-tech solutions, especially quick and productive. Certainly one of them is the aplication of Digital factory. Digital factory system are using 3D digital models of object for imaging of real system. Utilizing advanced 3D laser scanners is possible obtain 3D digital model faster, superior and more effective. Scanning offer first of all immediately transfer of real world into its accurate 3D digital copy being exactly take geometry of the scanning place and it’s possible to use it for several analysis in computer.
Keywords:Titul: Q-Checker jednotka v kontrole kvality
Autor: Ing. Juraj Guráň
Abstrakt:
Začiatok 21. storočia by sme mohli charakterizovať ako obdobie rozmachu informačných technológií. Jednou z nich je aj oblasť dizajnu a konštrukcie výrobkov na báze virtuálnych 3D modelov vytvorených pomocou vyspelých softvérových technológií. Súčasný trh ponúka širokú paletu softvérových produktov od rôznych firiem, ktoré je možné nasadiť vo fáze návrhu výrobku, jeho konštrukcie či výroby.
Kľúčové slová:

Title: Q-Checker number one in quality control
Author: Ing. Juraj Guráň
Abstract:
Beginning of the 21st century could be described as a period of boom information technology. One of them is the area of design and construction products based on virtual 3D models created with advanced software technologies. The current market offers a wide variety of software products from different companies, which can be deployed in phases product design, its construction or production.
Keywords:Titul: Digitalizácia a modelovanie veľkých objektov s podporou reverzného inžinierstva a 3D laserového skenovania
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstrakt:
Rýchlo sa vyvíjajúce aplikácie konceptu digitálneho podniku prebiehajú v podnikoch v oblasti high-tech. Koncepct digitálneho podniku sa zaoberá s 3D digitálnymi modelmi objektov (DMU - Digitálny mock-up, to znamená vytvorenie digitálneho modelu). Využitím pokročilých 3D laserových skenerov je možné získať 3D digitálny model rýchlejšie, pohodlnejšie a účinnejšie. S ponukou takmer okamžite previesť existujúci model do 3D reálneho sveta alebo zamerať geometriu 3D digitálnej kópie ľubovoľného objektu a použiť ju pre analyzovanie v počítači.
Kľúčové slová:

Title: Digitization and modeling of large objects with support reverse engineering and 3D laser scanning
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstract:
There is very quickly developed application of Digital Factory solutions in organizations running business in the area of High-Tech. Digital Factory system deals with 3D digital models of objects (DMU – Digital Mock Up, it means building digital model). Utilizing advanced 3D laser scanners is possible to obtain 3D digital model faster, superior and more effective. They offer almost immediately transfer of existing, 3D real world into its accurate 3D digital copy being exactly take geometry of the place and it is possible to use it for several analysis in computer.
Keywords:Titul: 3D modely pre projektovanie
Autor: Ing. Martina Klacková, Ing. Radovan Furmann
Abstrakt:
Digitalizácia ako súčasť reverzného inžinierstva je jednou z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa prostriedkov zvyšovania produktivity podnikov. 3D skenery ako prostriedky digitalizácie nám pomáhajú pri snímaní reálnych objektov do digitálnej podoby. Ich účasť v procese digitalizácie je nevyhnutná. Je už len na konkrétnej spoločnosti, aké veľké prostriedky do tohto zariadenia vloží a tým aj aké presné výsledky budú dosiahnuté.
Kľúčové slová:

Title: 3D models for design
Author: Ing. Martina Klacková, Ing. Radovan Furmann
Abstract:
Digitizing as a part of reverse engineering is one of the quickest developing instrument for concern productivity increasing. The 3D scanners as digitizing instruments help us at scanning of real objects into digital image. Its participation in digitizing process is necessary. It is up to concrete company how big resources are able to put on this equipment and that affect how exact results will be achieved.
Keywords: