Titul: Digitalizácia a modelovanie veľkých objektov s podporou reverzného inžinierstva a 3D laserového skenovania
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstrakt:
Rýchlo sa vyvíjajúce aplikácie konceptu digitálneho podniku prebiehajú v podnikoch v oblasti high-tech. Koncepct digitálneho podniku sa zaoberá s 3D digitálnymi modelmi objektov (DMU - Digitálny mock-up, to znamená vytvorenie digitálneho modelu). Využitím pokročilých 3D laserových skenerov je možné získať 3D digitálny model rýchlejšie, pohodlnejšie a účinnejšie. S ponukou takmer okamžite previesť existujúci model do 3D reálneho sveta alebo zamerať geometriu 3D digitálnej kópie ľubovoľného objektu a použiť ju pre analyzovanie v počítači.
Kľúčové slová:

Title: Digitization and modeling of large objects with support reverse engineering and 3D laser scanning
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstract:
There is very quickly developed application of Digital Factory solutions in organizations running business in the area of High-Tech. Digital Factory system deals with 3D digital models of objects (DMU – Digital Mock Up, it means building digital model). Utilizing advanced 3D laser scanners is possible to obtain 3D digital model faster, superior and more effective. They offer almost immediately transfer of existing, 3D real world into its accurate 3D digital copy being exactly take geometry of the place and it is possible to use it for several analysis in computer.
Keywords:Titul: ANAGLYF ako nástroj virtuálnej reality pre 3D zobrazenia
Autor: Ing. Patrik Grznár, Ing. Andrej Štefánik, PhD., prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Súčasná doba digitalizácie predstavuje výrazné smerovanie k dosiahnutiu čo najvernejšieho zobrazenia namodelovaného, či zdigitalizovaného sveta. Prístupov pre aplikáciu nástrojov virtuálnej reality (VR) existuje niekoľko. Ako jeden z najjednoduchších a finančne najmenej náročných je stereoskopické zobrazenie typu anaglyf.
Kľúčové slová:

Title: ANAGLYF virtual reality as a tool for 3D viewing
Author: Ing. Patrik Grznár, Ing. Andrej Štefánik, PhD., prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
Present time period of digitalization is representing by the radical focus on the best possible imagine of modelled or digitalized world. There are many different tools for Virtual Reality application. One of the most simple and cost saving type of stereo graphic view is named anaglyph.
Keywords:Titul: Cyklus produktivity a meranie produktivity
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Tento článok popisuje známe modely merania produktivity. Ukazovatele produktivity sú rozdelené do dvoch hlavných skupín: vnútorné a vonkajšie. Čiastočné, multifaktoriálne rovnako sú pipísané aj modely celkovej produktivity. Dynamika pokroku produktivity sa meria pomocou indexov produktivity. Článok rovnako pojednáva aj o niektorých problémoch pri meraní produktivity.
Kľúčové slová:

Title: Cycle of productivity and productivity measurement
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
This paper describes the known productivity measurement models. The productivity indicators are divided into two main groups: internal and external. Partial, multifactor as well as total productivity models are discussed. The dynamic of productivity progress is measured through productivity indexes. The paper discuses some problems of productivity measurement as well.
Keywords:Titul: Prírodná cesta k inováciám
Autor: Ing. Martin Kováčik, prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., doc. Ing. Alena Hrčeková, PhD.
Abstrakt:
Článok predstavuje prírodné princípy ako zdroj inšpirácie pre inovácie technických systémov. Načrtáva možnosti využitia princípov prevedených z prírody a ich potenciál pre ďalší rozvoj v oblasti inovácií technických systémov.
Kľúčové slová:

Title: Natural Way to innovation
Author: Ing. Martin Kováčik, prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., doc. Ing. Alena Hrčeková, PhD.
Abstract:
The Article is introducing principles of nature as an inspiration source for innovation of technical systems. Outlines the possible applications of the principles transferred from nature and their potential for future development in the field of technical systems innovation.
Keywords:Titul: Pracovisko moderných technológií Rapid Prototyping a Rapid Tooling na Žilinskej univerzite
Autor: Ing. Slavomír Hrček, PhD. a kol.
Abstrakt:
Na katedre konštruovania a častí strojov je vybudované pracovisko moderných technológií na výrobu prototypových súčiastok s možnosťou malosériovej výroby. Toto pracovisko disponuje modernými technológiami Rapid Prototyping (RP) a Rapid Tooling (RT). Na výrobu prototypov sú k dispozícii dve zariadenia firmy Stratasys, ktoré využívajú proces Fused Deposition Modeling (FDM) a jedno zariadenie firmy Object využívajúce PolyJet (PJ) technológiu výroby prototypov. Pre viackusovú resp. malosériovú výrobu súčiastok je určená druhá technológia Vacuum Casting (VC) z kategórie Rapid Tooling. V článku sú popísané technológie, princípy, na ktorých pracujú uvedené zariadenia a vlastnosti súčiastok na nich vyrobené.
Kľúčové slová:

Title: Department of modern technology Rapid Prototyping and Rapid Tooling University of Žilina
Author: Ing. Slavomír Hrček, PhD. a kol.
Abstract:
The high tech work center for prototype and short-run production is established at the Department of Design and Machine Elements. This high tech work center dispose of modern technologies such as Rapid Prototyping (RP), Rapid Tooling (RT). For the prototype production are available two devices developed by Stratasys company that are utilizing Fused Deposition Modeling (FDM) process and one device developed by Object company utilizing PoliJet (PJ) technology. For the multi-part production or the short-run production is intended the other technology Vacuum Casting (VC) which belong to category Rapid tooling. Given article dealt with principles on which these technologies work what properties are the parts made by these technologies and what are these technologies themselves.
Keywords:Titul: Digitálne modelovanie montáže
Autor: Ing. Beáta Furmannová, prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Článok obsahuje popis montáže, jej systémy a produkt DELMIA. Zaoberá sa blokmi nástrojov, ktoré produkt DELMIA využíva pri riešení montáže. Jadrom konceptu digitálneho podniku a možnosťami modelovania pracoviska a jeho aplikácií prostredníctvom virtuálnej reality.
Kľúčové slová:

Title: Digital modeling of assembly
Author: Ing. Beáta Furmannová, prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
Paper includes of description assembly, their systems and DELMIA. It deals with block tools, which DELMIA employs to solve of assembly. Centre is rough of digital factory and possibilities modelling of workstation and it applications of virtual reality.
Keywords:Titul: 3D modely pre projektovanie
Autor: Ing. Martina Klacková, Ing. Radovan Furmann
Abstrakt:
Digitalizácia ako súčasť reverzného inžinierstva je jednou z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa prostriedkov zvyšovania produktivity podnikov. 3D skenery ako prostriedky digitalizácie nám pomáhajú pri snímaní reálnych objektov do digitálnej podoby. Ich účasť v procese digitalizácie je nevyhnutná. Je už len na konkrétnej spoločnosti, aké veľké prostriedky do tohto zariadenia vloží a tým aj aké presné výsledky budú dosiahnuté.
Kľúčové slová:

Title: 3D models for design
Author: Ing. Martina Klacková, Ing. Radovan Furmann
Abstract:
Digitizing as a part of reverse engineering is one of the quickest developing instrument for concern productivity increasing. The 3D scanners as digitizing instruments help us at scanning of real objects into digital image. Its participation in digitizing process is necessary. It is up to concrete company how big resources are able to put on this equipment and that affect how exact results will be achieved.
Keywords: