Titul: Inovatívne 3D projektovanie dôležitý nástroj konkurencieschopnosti podnikov
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Radovan Furmann, doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Abstrakt:
Inovácie v oblasti rozloženia projekcie by mali byť zamerané predovšetkým do režimu 3D digitalizácie výroby. plánovania 3D rozloženia je teraz požiadala v dôsledku príchodu zahraničných investorov. Je možné meniť dispozície výroby pomocou 3D plánovania rozloženia a okamžite zistiť účinok tejto zmeny vo výrobnom procese.
Kľúčové slová:

Title: Innovative 3D design important tool business competitiveness
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Radovan Furmann, doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Abstract:
Innovation in the area of layout projection should be mainly directed into 3D digitizing mode of production. 3D layout planning is now asked because of establishment of foreign investors. It is possible to change disposition of production using 3D layout planning and immediately discover the effect of this change on production process.
Keywords:Titul: Cyklus produktivity a meranie produktivity
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Tento článok popisuje známe modely merania produktivity. Ukazovatele produktivity sú rozdelené do dvoch hlavných skupín: vnútorné a vonkajšie. Čiastočné, multifaktoriálne rovnako sú pipísané aj modely celkovej produktivity. Dynamika pokroku produktivity sa meria pomocou indexov produktivity. Článok rovnako pojednáva aj o niektorých problémoch pri meraní produktivity.
Kľúčové slová:

Title: Cycle of productivity and productivity measurement
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
This paper describes the known productivity measurement models. The productivity indicators are divided into two main groups: internal and external. Partial, multifactor as well as total productivity models are discussed. The dynamic of productivity progress is measured through productivity indexes. The paper discuses some problems of productivity measurement as well.
Keywords:Titul: Výsledky samohodnotenia podľa EFQM Modelu Excelencie
Autor: Ing. Patrik Grznár, Ing. Oľga Cajchanová, prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Spôsob posudzovania jednotlivých prvkov schémy RADAR ako aj celkové výsledky samohodnotenia ilustrujeme pre obchodnú organizáciu poskytujúcu služby v oblasti hutníckych výrobkov na území Slovenskej republiky. Na základe samohodnotiacej správy, v ktorej sa uvádza stav plnenia čiastkových kritérií, sme sa zamerali na hodnotenie pre dve vybrané kritéria a celkové výsledky samohodnotenia.
Kľúčové slová:

Title: The results of self-assessment according to the EFQM Excellence Model
Author: Ing. Patrik Grznár, Ing. Oľga Cajchanová, prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
Methods for assessing of scheme RADAR individual factors, but also the overall results of self-assessment are illustrated for trade organization, which offer services in area of metallurgical products in Slovak republic. On the basis of self-assessment report, in which partial criterions meeting are stated, we aim to assessment of two chosen criterions and to general results of
self-assessment.
Keywords:Titul: Dodávateľské "milk-runs" koncept efektívneho zásobovania materiálom
Autor: Ing. Martin Krajčovič, Ing. Radovan Furmann
Abstrakt:
Súčasné firmy pod tlakom neustále rastúcej konkurencie, rastúcej individualizácie produktov a služieb poskytovaných zákazníkom, hľadajú možnosti zefektívnenia a racionalizácie vnútropodnikových aj mimopodnikových procesov. Jednou z ciest je i eliminácia všetkých druhov plytvania, ktoré vznikajú v reťazci „dodávatelia – výrobca – zákazníci”. Táto filozofia je bežne označovaná ako filozofia „štíhleho podniku” a jej nevyhnutnou súčasťou je aj štíhla logistika, ktorá sa významnou mierou podieľa na fomovaní, riadení a optimalizácii podnikových logistických reťazcov. V nasledujúcom článku je predstavený jeden z prístupov využívaných v štíhlej logistike zásobovania – koncept milk-run.
Kľúčové slová:

Title: Supply "milk-runs" the concept of effective maintenance of equipment
Author: Ing. Martin Krajčovič, Ing. Radovan Furmann
Abstract:
Present companies are under pressure of continual competition growth, increasing products and services customization and therefore they are looking for a new possibilities of in-plant and external process rationalization. One way is an elimination of all kind of wastes, that exist in a chain „suppliers – manufacturer – customers”. This philosophy calls „lean enterprise” and lean logistics is a necessary part of this philosophy. This paper describes one of lean logistics approaches – supplier milk-runs.
Keywords:Titul: Optimalizácia montážnych procesov s využítím PMT systémov
Autor: Ing. Ľuboslav Dulina, doc. Ing. Eva Slamková, PhD.
Abstrakt:
V posledných rokoch slovenské spoločnosti pomaly začali používať aplikáciu progresívnych (pokročilé) metód merania práce. Hlavne medzi automobilkami a ich dodávatelmi sú šírené meranie práce bez použitia tzv. stop - watches. Používané metódy sú veľmi rôznorodé. Tento príspevok popisuje vopred preddefinovanú pohyblivú časovú štúdiu (PMT S ) ako optimalizačný nástroj montážnych procesov a zaoberá optimalizačnými nástrojmi všeobecne s cieľom ukázať ich výhody a nevýhody.
Kľúčové slová:

Title: Optimization of assembly processes using PMT systems
Author: Ing. Ľuboslav Dulina, doc. Ing. Eva Slamková, PhD.
Abstract:
In recent years, the Slovak companies have slowly begun to use the application of progressive (advanced) methods of work measurement. Mainly between automobile manufactures and their suppliers is disseminated the work measurement without using stop – watches. The using methods are a very varied. This contribution describes the predetermined motion time study (PMT S) as optimization tool of assembly processes and deals with optimization tools generally and show their advantages and disadvantages.
Keywords:Titul: Virtuálna realita v projektovaní montážnych pracovísk
Autor: Ing. Albert Mareš, Ing. Katarína Senderská, PhD.
Abstrakt:
Virtuálna realita ako technika pre počítačom generované prostredia môže byť použitá v mnohých oblastiach. Príspevok sa zaoberá niektorými aspektmi VR používaných v procese plánovania montážnych pracovísk.
Kľúčové slová:

Title:
Author: Ing. Albert Mareš, Ing. Katarína Senderská, PhD.
Abstract:
Virtual reality as a technique for compute rgenerated environment can be applied in many areas. The paper deals with some aspects of VR using in assembly process planning.
Keywords:Titul: Hodnotové riadenie - cesta k dlhodobej vysokej produktivite (Kto urobí zo zamestnancov spolupodnikateľov, tomu patrí budúcnosť)
Autor: Ing. Emil Burák, PhD
Abstrakt:
Slovensko je malá krajina v srdci Európy. Územie tohto nového člena Európskej únie je skromne obdarené prírodnými zdrojmi. Preto je rozvoj spoločnosti znalostí a tzv. riadenie pridanej hodnoty jediný spôsob, ako zosilniť ekonomiku krajiny. Riadenie pridanej hodnoty je najúspešnejší a najefektívnejší spôsob, ako zaručiť pevnosť hospodárskeho rastu a stability. Riadenie sa skladá z troch základných foriem: riadenie podľa cieľov, procesné riadenie a hodnotový manažment (VAM). VAM pomôže hľadať optimálnu motiváciu a kreativitu, rovnako ako zisk a prospech. Vďaka VAM, je možné, aby sa vytvorili podnikatelia zo zamestnancov. Podnikatelia, ktorí by sa starali o výsledky spoločnosti v oveľa väčšej miere, a na dlhšiu dobu. Manažment pridanej hodnoty je najlepšia cesta, ktorá vedie k prosperite, k lepším špičkovým technológiám, k lepšiím ekonomickým výsledkom. Je to veľká výzva a šanca pre celý svet, ale predovšetkým pre Slovensko.
Kľúčové slová:

Title: Value management - the way to long-term high productivity
Author: Ing. Emil Burák, PhD
Abstract:
Slovakia is a small country in the heart of Europe. The area of this new member of the European Union is slenderly endowed with natural resources. Therefore the development of a knowledge society and so called value added management is the only way to intensify the country’s economy. The value added management is the most prosperous and most effective way to guarantee the fixed economic growth and stability. The management consists of three basic forms: management by the objectives, process management and value added management (VAM ). VAM helps to search the optimal motivation and creativity, as well as profit and benefit. Thanks to VAM , it is possible to form the entrepreneurs out of the employees. The entrepreneurs, which would care about the company’s results much more and for a long time. The value added management is the best way that leads to prosperity, to the better high-technology, to the better economic results. It is a big challenge and a chance for the whole world, but especially for Slovakia.
Keywords:Titul: Regionálna inovačná stratégia Žilinského regiónu
Autor: Ing. Michal Janovčík
Abstrakt:
Inovácie patria k hlavným hnacím mechanizmom ekonomiky a sociálneho rozvoja. Držiteľ týchto zmien môže byť aj verejný sektor, zatiaľ čo malé a stredné podniky (MSP) by mali byť v strede týchto podporných činností. Regionálne inovačné stratégie (RIS) pomáha regiónom s cieľom optimalizovať ich inovačnej kapacity a zvýšiť regionálny inovačný systém. RIS boli východiskom úspešných iniciatív, ktoré podporujú inovácie v mnohých európskych regiónoch. Žilinská inovačná politika je projekt regionálnej inovačnej stratégie vykonávanej v Žilinskom kraji s hlavným cieľom podporiť konkurencieschopnosť, prosperitu a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja v regióne. V rámci projektu bolo niekoľko analýz , z ktorých bol vytvorený rámec inovačnej stratégie. Táto stratégia je východiskom pre realizáciu konkrétnych pilotných akcií a projektov pre podporu inovačnej infraštruktúry v Žilinskom kraji.
Kľúčové slová:

Title: Regional Innovation Strategy of the Žilina Region
Author: Ing. Michal Janovčík
Abstract:
Innovations belong to the main drive mechanisms of economy and social development. Holder of these changes can be also public sector while small and middle enterprises (SMEs) should be in the middle of these support activities. Regional innovation strategies (RIS) help regions to optimize their innovation capacity and to extend regional innovation system. RIS were the starting point of successful initiatives supporting innovations in many European regions. Zilina Innovation Policy is a project of Regional innovation strategy being implemented in Zilina region with main objective to support competitiveness, prosperity and providing sustainable development in the region. Within the project there were several analyses realised, the Framework innovation strategy was proposed. This strategy is a starting point of implementation of concrete pilot actions and projects for innovation infrastructure support in Zilina region.
Keywords: