Titul: Faktory ovplyvňujúce produktivitu a bariéry rastu produktivity
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Prvým predpokladom úspešného programu zlepšovania produktivity je definícia a klasifikácia faktorov, ktoré ovplyvňujú rast produktivity. Medzinárodná organizácia práce rozčlenila všetky faktory, ktoré ovplyvňujú produktivitu do dvoch hlavných skupín, na faktory externé a interné. Aby firma mohla úspešne ovplyvňovať vývoj vlastnej produktivity, musí zároveň určiť a eliminovať bariéry brániace rastu produktivity.
Kľúčové slová:

Title: Factors affecting productivity and barriers to productivity growth
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
The factors definition and classification, having influence on productivity growth, is the first assumption of success of productivity improvement program. The International Labour Organization (ILO) has divided all factors, which have influence on productivity, into two main groups – external and internal factors. However, in the case of successfull influence on own company productivity development it also has to determine and eliminate barriers restraining productivity growth.
Keywords:Titul: 3D modelovanie a digitalizácia pohybov pri riešení ergonómie pracoviska
Autor: Ing. Andrej Štefánik, PhD., Ing. Michaela Kubíková
Abstrakt:
Návrh, alebo optimalizácia pracoviska na spĺňajúce ergonomické princípy, sa stáva veľmi dôležitým v ohľade na zvyšovanie produktivity, zníženie fluktuácie, a tiež predchádzaniu vzniku kumulatívnych traumatických porúch. Existujúca softvérová podpora je schopná riešiť detailne oblasť ergonomickej analýzy, a to nielen na základe 3D modelu konštrukcie, ale aj na základe interaktívneho zberu dát a analýzu pohybu s využitím špeciálnych systémov na digitalizáciu reálneho pohybu (multi fokálna zachytávanie a Motion Analysis ). Týmto spôsobom sme schopní vložiť údaje o pohybe a využiť výsledky z pracoviska na návrh dizajnu pracoviska spĺňajúceho ergonomické zásady presnejšie, rýchlejšie a praktickejšie.
Kľúčové slová:

Title:
Author: Ing. Andrej Štefánik, PhD., Ing. Michaela Kubíková
Abstract:
Design, or workplace optimization fulfilling ergonomic principles, becomes very important in the focus on productivity improvement, decreasing fluctuation, and also to precede cumulative trauma disorder. Current software support able to solve in detail the area of ergonomic analysis, not only on the base of 3D model design, but also on the base of interactive data capture and motion analysis utilizing specially systems of real movement digitalization (multi focal capture and motion analysis). In this way we are able to do the input of the motion data and application of results by the workplace design fulfil ergonomic principles more precisely, quickly and practicably.
Keywords:Titul: Technológiami virtuálnej reality podporované vzdelávanie
Autor: prof. Ing. Jozef Novák - Marcinčin, PhD.
Abstrakt:
Technológie virtuálnej reality patria medzi špičkové prezentačné technológie často využívané najmä v oblasti počítačových hier a vo filmovom priemysle. Veľmi zaujímavou aplikáciou technológií virtuálnej reality v súčasnosti je oblasť vzdelávania a v technickej praxi. Väčšiemu nasadeniu aplikácii virtuálnej reality v praxi bráni vysoká cena, problémy pri tvorbe virtuálnych 3D modelov a problémy s technickou podporou. V oblasti vzdelávania sa najviac virtuálna realita využíva pri výučbe letcov, vodičov vozidiel a niektoré nové aplikácie sú orientované napr. na vzdelávanie v zdravotníctve.
Kľúčové slová:

Title: Virtual reality technology supported learning
Author: prof. Ing. Jozef Novák - Marcinčin, PhD.
Abstract:
Virtual reality technologies are high technologies in area of presentation technologies and are often used in area of computer games and in film industry. Very interesting application of virtual reality technologies is education and technical practice in this time. The greatest virtual reality application in practice retards high price, problems of virtual 3D models creation and problems of technical aid. In area of education is virtual reality mainly used in airmen and drivers training and some new applications are oriented to education in health service, too.
Keywords:Titul: Analýza systémov merania
Autor: Ing. Oľga Cajchanová, Ing. Patrik Grznár, prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Výrobné organizácie potrebujú poznať kvalitu nameraných dát používaných v riadení a monitorovaní procesov. Jedným z najčastejších dôvodov nízkej kvality dát je príliš veľa variácií v dátach. Veľká časť variability v súbore meraní je spôsobená v dôsledku interakcie medzi meracieho systému a prostredím. Cieľom analýzy systému merania je oddeliť variácie medzi zariadeniami počas merania od chýb v systéme merania. Cieľom tohto príspevku je predstaviť základné informácie o analýze systému merania. Tento článok je prvý z článkov, ktoré popisujú meracie systémové analýzy.
Kľúčové slová:

Title: Analysis of Measurement Systems
Author: Ing. Oľga Cajchanová, Ing. Patrik Grznár, prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
Manufacturing organisations need to know the quality of the measurement data used in controlling and monitoring processes. One of the most common reasons for low quality data is too much variation in the data. Much of the variation in a set of measurements is due to the interaction between the measurement system and the environment. The purpose of measurement system analysis is to separate the variation among devices being measured from the error in the measurement system. The aim of this paper is to present basic informations of measurement system analysis. This article is the first of articles describing mesurement system analysis.
Keywords:Titul: Využitie simulácie procesov v automobilovom priemysle
Autor: Ing. Jan Daněk
Abstrakt:
Schopnosť efektívneho riadenia zmien procesov je jedným z kľúčových faktorov úspechu v automobilovom priemysle. Výrobcovia automobilov aj ich dodávatelia sú pod sústavným tlakom skracovania priebežných časov a znižovania výrobných nákladov. Súčasne sa zvyšuje náročnosť zákazníkov čo sa týka kvality, rozmanitosti variantov a doplnkov aj ďalších súvisiacich služieb, čo ďalej zvyšuje komplexitu nielen výrobných a distribučných systémov, ale aj všetkých ostatných podnikových procesov v celom úzko prepojenom dodávateľskom reťazci. Mnoho spoločností preto s cieľom zvyšovania efektivity a plnenia neustále sa sprísňujúcich podmienok na trhu implementuje techniky moderného riadenia výroby, ako sú JIT a princípy štíhlej výroby,ktorých súčasťou je aj sústavné zlepšovanie procesov.
Kľúčové slová:

Title: The use of process simulation in the automotive industry
Author: Ing. Jan Daněk
Abstract:
The ability of effective change management processes is one of the key factors success in the automotive industry. Car manufacturers and their suppliers are under continuous pressure shortening the running times and reducing production costs. At the same time, the demands of customers svyšuje what terms of quality, variety of options and accessories and other related services, This further increases the complexity not only production and distribution systems, but also all other business processes throughout closely linked supply chain. Many companies, therefore, in order to increase efficiency and meeting the ever tightening market conditions implements modern production management techniques such as JIT and lean manufacturing principles, which includes the continuous improvement of processes.
Keywords:Titul: Meraním výkonov k nárastu produktivity - Intenzifikačný model v príklade nových indikátorov zo štátnej správy
Autor: Ing. Emil Burák, PhD.
Abstrakt:
Dlhodobo otvoreným problémom zvyšovania efektívnosti verejnej a štátnej správy je odkrývanie rezerv v pracovnom výkone. Nakoľko ide o administratívno-duševnú prácu úradníkov, je veľmi ťažké zostaviť pre nich optimálne ukazovatele na porovnanie a meranie výkonov. Čo sa však nedá čo najviac zmerať, nemôže sa ani objektívne hodnotiť. Tento článok sa vzťahuje na jeden praktický príklad modelu, ktorý bol zaznamenaný na daňovej správe na slovenské v rokoch 2004-2005. Účinnosť daňovej kontroly a vymáhania daní na slovenských v rokoch 2004-2005 radikálne zvýšil z úrovne 20% na úrovni 60%. Autor tohto článku bol tvorcom tejto formy re-inžinierstva.
Kľúčové slová:

Title: Measuring performance to increase productivity - intensification model example of new indicators of government
Author: Ing. Emil Burák, PhD.
Abstract:
There is no an easy answer to the question of how to increase the efficiency in the public sector. The answer has been searched for a long time all over the world. It is difficult to define the right measures for the performance management in this sector. But it is not impossible. The main risk that we face here, in this area, is to define the optimal and transparent objective indicators. This article refers to the one practical model example that was experienced by the Slovak Tax Administration in 2004-2005. The efficiency of tax audit and tax enforcement in Slovakia radically increased in 2004-2005 from the level of 20% to the level of 60%. The author of this article was the creator of this form of re-engineering.
Keywords:Titul: Digitálny podnik - silný nástroj pre mechatronickú výrobu
Autor: prof. Ing. Edvard Leeder, CSc.
Abstrakt:
Rýchly rozvoj automatizácie, výpočtovej, informačnej a komunikačnej techniky spolu so zvýšenou otvorenosťou svetových trhov a globalizáciou, posúva nevyhnutnosť inovácií a technického pokroku do stále ďalších výrobných oblastí. Skvalitniť a zároveň zrýchliť všetky práce spojené s prípravou a realizáciou výroby aj následných služieb cez celý životný cyklus výrobku nám umožňuje digitalizácia.
Kľúčové slová:

Title: Digital Factory - a powerful tool for the production of mechatronic
Author: prof. Ing. Edvard Leeder, CSc.
Abstract:
Fast development of automatization, computer, information and communication engineering with increase opening of world trades and also globalization, all this factors forced innovation necessity and technical progress into futher areas of production. Digitalization helps to improve quality and also speed up all works, which should be done and which are related with production preparation, realization and following services throught whole lifetime of product.
Keywords:Titul: Inovačné prostriedky v konštrukcii spaľovacích motorov
Autor: Ing. František Brumerčík, Ing. Daniel Konečný, Ing. Dušan Sojčák, PhD.
Abstrakt:
Inovačný prístup v konštrukcii vyžaduje využitie inovačných prostriedkov. Do tejto skupiny je možné zaradiť produkty CFD a FEM. Správne pochopenie fyzikálneho správania konštrukcie, či už vyvíjanej, alebo pôvodnej prostredníctvom FEM a CFD prináša vhodné konštrukčné usporiadanie. V uvádzanom príspevku je pojednané o inovačných prístupoch v konštrukcii spaľovacích motorov pri použitý produktov FEM a CFD. Prvý príklad je o využitý FEM, kde ide o inováciu pôvodnej konštrukcie bloku motora pre zlepšenie ekologických a výkonových parametrov. Druhý príklad je o využitý CFD, tu ide o analýzu prúdenia a prestupu tepla v bloku spaľovacieho motora pre jeho použitie v nekonvenčnom energetickom celku.
Kľúčové slová:

Title: Innovative ways in the design of internal combustion engines
Author: Ing. František Brumerčík, Ing. Daniel Konečný, Ing. Dušan Sojčák, PhD.
Abstract:
An innovation approach requires using an innovation substance at constructions. We can assign into these group products as CFD - computational fluid dynamic and FEM - finite element method. Corect opinions about a physical behavior of construction bring appropriate solutions, through the FEM and CFD. This article deals about innovation substance in a construction of combustion engines, when FEM and CFD are used. The first example describes to use the FEM for innovation of cooling jacket of the engine. Main topic is rigidity of cooling jacket. It improves ecological and power properties. The second example describes to use the CFD, it is analyze about flow and heat transfer. This analyze has used since an unconventional energetic system was constructed.
Keywords:Titul: Projekty medzinárodnej spolupráce Slovenského centra produktivity
Autor: Ing. Michal Janovčík, Ing. Milan Hulín
Abstrakt:
Globálne podnikanie si vyžaduje globálny prístup ku zabezpečeniu vysokej úrovne produktivity. Slovensko je malá krajina, aby sa úplne spoľahla na vlastné sily. Po začlenení do EU sa nás dotýkajú rovnaké zámery ako ostatných členských štátov. Závery z Lisabonskej dohody sú záväzné pre všetky členské krajiny. Zvyšovanie konkurencieschopnosti nie je len úloha, je to nevyhnutnosť zároveň. Pre zabezpečenie synergického efektu je dôležité spojiť sily – poznatky a skúsenosti dohromady. Projekty medzinárodnej spolupráce „E-Support“ a „Euroductivity“ zabezpečia zvýšenie konkurencieschopnosti všetkých zúčastnených krajín prostredníctvom medzinárodnej siete účastníckych inštitúcií.
Kľúčové slová:

Title: International cooperation projects Slovak Productivity Centre
Author: Ing. Michal Janovčík, Ing. Milan Hulín
Abstract:
The global entrepreneurship requires a global approach to secure a high level of productivity. Slovakia is a small country, which can hardly rely only on own sources. After entering the EU we face the same visions as other member states. The Lisbon treaty findings are binding for all EU member countries. Competitiveness improvement is not a task - it is necessity. To secure the synergic effect, it is necessary to work together – in the area of knowledge and experience transfer. Projects of international cooperation “E-support” and “Euroductivity” will ensure the competitiveness improvement of all participating countries through international network of key productivity organisations.
Keywords: