Titul: Zdravé pracoviská s podporou digitálneho podniku
Autor: Ing. Milan Hulín, Ing. Michaela Tabaková, PhD., Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstrakt:
Zvyšovanie produktivity práCE na ručných montážnych pracoviskách veľmi úzko súvisí s vytváraním optimálnych podmienok na pracoviskách. Ak sú podmienky pracoviska maximálne prisposôben človeku, alebo pracovnej skupine, ktorá na pracovisku pracuje, prináša to benefity pre pracovníka vo forme zvyšovania kvality pracovného života a pre zamestnávateľa dlhodobý rast produktivity a kvality produktov. Pre detailnú analýzu pracovných činností a návrh optimálnych podmienok pracoviska s výhodou využívame metódy ergonomických štúdií s využitím nástrojov konceptu digitálneho podniku. V porovnaní s klasickými nástrojmi sú takéto riešenia realizované rýchlejšie, riešené komplexne a pri opakovanom použití i nákladovo efektívnejšie.
Kľúčové slová:

Title: Healthy workplaces with support for Digital Factory
Author: Ing. Milan Hulín, Ing. Michaela Tabaková, PhD., Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstract:
The increase of work productivity on hand-assembly workstations is closely connected with creation of optimal conditions on workplaces. If the workplace-conditions are adapted for the worker or working group, it creates benefits like work-quality improvement for the worker and long-term productivity and products quality improvement for the employer. For the detailed working activities analysis and for the design of optimal working conditions there are used ergonomics study methods with support of digital factory concept tools. In compare with common tools are these solutions realized faster, solved more complex and in case of repeated use they are also cheaper.
Keywords:Titul: Zvyšovanie produktivity vo výrobných a v servisných činnostiach v Sauer-Danfoss a.s.
Autor: Ing. Marcel Dubec
Abstrakt:
Spolu s vývojom technológie výroby silnej medzinárodnej súťaže infiltrovanej k nám, sa zvýšila intenzita produktových variantov vzhľadom na kvalitu a ekológiu, tak ako sa aj zvýšila cena vstupných surovín a cena produktu. Cykly života výrobkov sa rýchlo skracujú. Spoločnosť na akciovom trhu je pod silným tlakom konkurencie a základ prežitia pre slovenské spoločnosti v budúcich rokoch bude spočívať v dosiahnutí najlepších výsledkov v oblasti produktivity, kvality, flexibility, času, nákladov, ekológii za použitia ľudských a technických zdrojov spoločnosti. Len vnímanie týchto skutočností nezaručuje úspech firmy, nestačí aby podnik vedel, kde je a kam sa chce dostať, ale musí tiež vedieť, ako sa tam dostať. Vedenie spoločnosti je nútené premýšľať, v ktorých oblastiach existujú možnosti zlepšenia, kde sú ich prekážký a hlavne, ako je možné ich odstrániť. Spoločnosti v ktorých práve náklady a cena bola konkurenčná výhoda, budú postupne predbiehať firmy orientované na vysokú kvalitu. Dnes je vysoká kvalita produktu a výrobného procesu spojená aj s kvalitou dodávky a flexibility. Dnes zákazníci očakávajú vysoko kvalitné produkty, ktoré spĺňajú svoju funkciu, a chcú mať istotu, že ich očakávania budú splnené. To poukazuje, že v budúcnosti budú musieť spoločnosti riadiť optimálnu kombináciu týchto konkurenčných faktorov, ktoré tiež prinášajú schopnosť inovovania.
Kľúčové slová:

Title: Increasing productivity in manufacturing and service activities in Sauer-Danfoss a.s.
Author: Ing. Marcel Dubec
Abstract:
Together with the production technology development the strong international competition infiltrated to us, the intensity of the product variations increased for their quality and ecology as well and also the input raw materials price increased. The cycles of living of products are getting short rapidly. Company at the stock market is under the strong pressure of competition and the base of surviving for the Slovak companies in the future years will be reaching the top results in productivity area, quality, flexibility, time, costs, ecological manner and using of human and technical resources of the company. Just though the perception of those facts doesn’t ensure the company success, it is not enough to know, where we are and where we want to get, but we must know how we will get there. The executive office of the company is forced to think in which areas the possibilities of improvements exist, where are their bottle-necks and mainly how it is possible to remove them. Companies, where just costs and price was the competitive advantage, gradually being overtake the companies orientated to a high quality. Today high quality of product and of production process is joined together with also quality, delivery performance and flexibility. Today customers expect products of high quality, which fulfill their function and they want to be sure that their expectations will be accomplished. It shows for the future years, that companies will have to manage the optimal combination of these competitive factors to which also the ability of innovation come to.
Keywords:Titul: Reštrukturalizácia výrobnej organizácie
Autor: Ing. Igor Kovač
Abstrakt:
Každý výrobca sa snaží nájsť odpovede na otázku ako získať konkurenčné výhody v globálnom prostredí. Uvedomenie si zmien vo vonkajších podmienkach, ktoré vplývaju na jednotlivé spoločnosti je dôležite pre začatie nevyhnutných zmien v ich vnútornom živote a spravaní. Pre riadené zmeny vo firmách, ktoré by mali priniesť vyššiu efektívnosť a úspešnosť, sa zaužíval názov reštrukturalizácia.
Kľúčové slová:

Title: Restructuring of production organization
Author: Ing. Igor Kovač
Abstract:
Every producer’s aim is to find answers how to reach competitive advantages in globally area. In the external area there are changes, which have influence on behaviour of companies and it is needed to know them for requisite changes in internal area of the company. The changes for higher effectivity and successfulnessin company are called restructuring.
Keywords:Titul: Príprava 3D modelov pre simuláciu
Autor: Ing. Andrej Štefánik, PhD., Ing. Miroslav Dílsky, Ing. Marián Matava
Abstrakt:
Článok popisuje význam a spôsob 3D modelovania objektu s veľkými rozmermi. Rôzne prístupy tvorby znamenajú rozdelnu kvalitu modelu, rozdielny čas potrebný na zhotovenie a rôzne náklady. Veľmi dôležitým v budúcnosti 3D modelovania bude aj využitie reverzných inžinierských metód - 3D laserového skenovania. Tieto typy modelov by bolo možné použiť pre zložitajšie práce, vytvorením systému výroby, využitia simulácie výroby a logistiky systémov alebo zavádzanie konceptu digitálneho podniku. Hlavným cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť a šetriť náklady.
Kľúčové slová:

Title: Preparation of 3D models for simulation
Author: Ing. Andrej Štefánik, PhD., Ing. Miroslav Dílsky, Ing. Marián Matava
Abstract:
The article describes importance and way of 3D model of large size object creation. The different approaches of creation mean different quality of model, different necessary time and different cost. Very important and the future of 3D modelling is through the utilization of reverse engineering methods - 3D laser scanning. These kinds of models could be use for advance work, by designing of production system, utilization of simulation of manufacturing and logistic systems or implementation of Digital Factory concept. The main goal is to increase competitiveness and save costs.
Keywords:Titul: Inovačný potenciál podniku
Autor: Ing. Anton Hudák, PhD., Ing. Ladislav Ruttkay
Abstrakt:
V trhovom prostredí, v ktorom sú na výrobky kladené čoraz náročnejšie požiadavky zákazníkov, v ktorom rastie ponuka, služby, technologický rozvoj a globalizácia (jedným slovom rastie konkurencia), sú inovácie prostriedkom zvládnutia a vyrovnania sa s týmito faktormi. Pod pojmom inovácia sa rozumie nová myšlienka, alebo nápad, ktorý má za cieľ zlepšenie existujúcich výrobkov, služieb, alebo podnikateľských aktivít podniku. Pod pojmom inovačný potenciál podniku rozumieme schopnosť podniku využiť znalosti a skúsenosti svojich pracovníkov na zvýšenie svojej konkurenčnej schopnosti.
Kľúčové slová:

Title: Innovation potential of enterprises
Author: Ing. Anton Hudák, PhD., Ing. Ladislav Ruttkay
Abstract:
In the market environment increasing a customer requirements on a products. In this environment rising a offer, sevices, technological progress and globalization (in one word competition growing up). Innovations are instrument to exceed and encompassment of these factors. Term „innovation“ means new idea or invention, which has aim to improove existing products, services, or business activities in the company. Term „Innovation potencial“ means company ability to use knowledge and nowhow own employees for a increase competitiveness.
Keywords:Titul: Kam smeruje vývoj materiálov?
Autor: Ing. Juraj Belan, PhD.
Abstrakt:
Materiály, či už konštrukčné, alebo funkčné prekonali v poslednej dekáde výrazné zmeny. Súčasné materiály musia spĺňať náročne kritéria, ktoré na ne kladú v prvom rade konštruktéri, technológovia a v neposlednej rade aj zákazníci – odberatelia. Preto je snaha používať materiály, ktoré zabezpečia požadované vlastnosti v širokom spektre namáhania a prevadzkových podmienok, ako napr. v teplotnom rozsahu -20°C ÷ 1000°C. Za týmto účelom sa používajú rôzne železné, neželezné a v poslednej dobe preferované kompozitné materiály.
Kľúčové slová:

Title: Where is the development of materials?
Author: Ing. Juraj Belan, PhD.
Abstract:
Materials, constructional or functional have passed important changes in last decade. Current materials have to fulfill difficult criterions, which are putted on them from a side of constructers, technologists and at least costumers – consumers. That is reason why are used materials able to secure demanded properties in wide area of loading and working conditions such as temperature range -20°C ÷ 1000°C. To satisfy all these demands are used various materials: ferrous, non-ferrous and in last decade preferred composite materials.
Keywords:Titul: Moderná ergonómia
Autor: doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
Abstrakt:
Tento príspevok sa zameriava na charakterizovanie modernej ergonómie, ktorá na úrovni poznatkov a možností modernej vedy nadvazuje na prirodzený spôsob navrhovania nových nástrojov prerušený nástupom vedeckej a technickej revolúcie. Tiež charakterizuje jej zameranie na efektívnosť ľudskej práce cez zabezpečovanie minimalizovania dopadov na zdravie zamestnancov a na zvyšovanie prínosov z vynaložených nákladov.
Kľúčové slová:

Title: Modern ergonomics
Author: doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
Abstract:
This article is focused on modern ergonomics characterization, which continuously knots on natural way of new tools design at modern science level. It is also characterizing its focus on human work effectivity, minimizing of influence on employees health and on increasing of benefits from incurred costs.
Keywords: