Titul: Off-line programovanie robotov
Autor: Ing. Peter Kovačič
Abstrakt:
V minulosti sa robotizované pracoviská využívali najmä na hromadnú alebo veľkosériovú výrobu. Keďže nedochádzalo často k zmenám výrobného programu, ľudia sa nezaoberali stratami vznikajúcimi prestojmi počas programovania týchto pracovísk a odlaďovania programov. Za posledné roky sme však svedkami zmeny charakteru priemyselnej výroby.
Kľúčové slová:

Title: Off-line programming of robots
Author: Ing. Peter Kovačič
Abstract:
In the past were robotize workstations mainly used for a mass production or production in large series. As changes in production programme were not so common, people were not interesting about losses in idle time for programming of these workstations and debug the programs. In last few years we are witness of industry production character changing.
Keywords:Titul: ZVÁRACIE BUNKY FLEXARC® najmodernejšie technológie na špecializovanom robotizovanom pracovisku
Autor: Ing. Stanislav Vačko
Abstrakt:
Už od čias prvych robotizovanych zvaracich pracovisk bola medzi dodavateľmi týchto technologii aktualna myšlienka, ako čo najviac zefektivniť budovanie zvaracieho pracoviska. Idea postupne dozrievala podľa stupňa vyvoja robotizacie, procesu zvarania, najčastejšie sa vyskytujucich typov zvaracich prac, požadovanej a dosahovanej presnosti, opakovateľnosti, bezpečnosti, variability a mnohych ďalšich parametrov, doležitych pri samotnom zvarani najma v hromadnej vyrobe.
Kľúčové slová:

Title:
Author: Ing. Stanislav Vačko
Abstract:
Since the time of first robotized welding workstations were in supplier’s minds idea how to improve building of such of this workstation. An idea has become maturate according to state of robotization development, welding process, often repeated kind of welding works, asked and required accuracy, repeatability, variability and many more parameters, which are significant for welding, especially in mass production.
Keywords:Titul: Skladanie svetlometov robotizované pracovisko
Autor: Branislav Bložon, Ing. Juraj Gabriel
Abstrakt:
Dnešný priemyselný svet sa vyznačuje neustále narastajúcimi nárokmi na kvalitu a rýchlosť výroby. Jedny z najprísnejších kritérií vládnu v tomto ohľade v automobilovom priemysle. Automobilky vyviíajú na svojich subdodávateľov enormný tlak nielen nekompromisnými požiadavkami na včasné dodávky komponentov založenými na princípe „Just in Time“, ale kladú extrémne nároky aj na ich kvalitu. Jedným z takýchto subdodávateľov je rakúska spoločnosť ZIZALA Lichtsysteme GmbH. Tá sa v záujme zachovania kvantity a kvality produkcie rozhodla zriadiť robotizované pracovisko nanášania lepidla pri skladaní svetlometov. A práve tejto skromnej, ale zaujímavej aplikácii sa podrobnejšie venuje náš článok.
Kľúčové slová:

Title: Folding headlamps robotic workstation
Author: Branislav Bložon, Ing. Juraj Gabriel
Abstract:
Car production companies put its subsupliers in to enormous pressure not only with uncompromising requests on components supplying in time based on “Just in Time” principle, but even gives an extreme demands on their quality. One of such suppliers is Austrian company ZIZALA Lichtsysteme GmbH. This company has decide, in the interest of quantity and quality production keeping, to establish robotize workstation for glue applying at completing of lights. And our article is deal with this interesting application.
Keywords:Titul: Podniky na vyhynutie
Autor: Ing. Milan Hulín
Abstrakt:
Dynamický rast produktivity na Slovensku je výsledkom pozitívnych krokov z minulosti a súčasneho úsilia pre zabezpečenie udržateľného vývoja. Úroveň produktivity a hodnota jej rastu je v rozličných odvetviach rozdielna. Niektoré priemyselné odvetvia skutočne zaniknú, pretože existujúca úroveň efektívnosti už nebude umožňovať dlhodobú konkurencieschopnosť.
Kľúčové slová:

Title: Businesses to extinction
Author: Ing. Milan Hulín
Abstract:
A dynamic development of productivity in Slovakia is a reason of positive steps from the past and present effort for securing of sustainable development. The level of productivity and value of its development is in various areas different. Some industrial segments really become extinct because of existing level of efficiency would not keep already the long time competitiveness.
Keywords:Titul: Simulácia a programovanie zvarovacích robotov s využitím DELMIA V5 ROBOTICS
Autor: Ing. Petr Mareček, Mgr. Miroslav Ježek
Abstrakt:
DELMIA V5 Robotics je súčasťou produktovej ponuky spoločnosti DELMIA pre modelovanie a simuláciu výroby. Aplikácia DELMIA V5 Robotics je určená pre navrhovanie a simuláciu robotizovaných pracovísk a to najmä pre operácie zváranie, rezanie, lepenie, montáž a pod. Aplikácia obsahuje všetky potrebné nástroje a špecializované robotické funkcie pre komplexný návrh a optimalizáciu výrobných procesov. Procesy, modely výrobkov a výrobné zariadenia sú integrované do jednotného 3D modelu a jednotného užívateľského prostredia, ktoré je zhodné s CAD systémom CATIA V5.
Kľúčové slová:

Title: Simulation and programming of welding robots using DELMIA V5 ROBOTICS
Author: Ing. Petr Mareček, Mgr. Miroslav Ježek
Abstract:
DELMIA V5 Robotics is part of DELMIA´s product menu for modelling and simulation based production. The application DELMIA V5 Robotics is designed for planning and simulation of robotized workstations, especially welding, cutting, bonding, preassembling. The applications involve all necessary tools, specialty robotic functions for an entire plan and production processes optimization. Processes, models for products and production facilities are integrated into a unified 3D model and user operating environment corresponding with CAD system CATIA V5.
Keywords:Titul: Záujem o vedu a výskum na stredných školách
Autor: Ing. Marta Kasajová, PhD.
Abstrakt:
Výchova mladých ľudí k vede v Žilinskom regióne – to je názov projektu, ktorý už druhý rok prebieha na Žilinskej univerzite. Jeho hlavným cieľom je vytváranie regionálneho prostredia zameraného na zvýšenie záujmu a výchovu mladých ľudí k vede a vedeckej kariére.
Kľúčové slová:

Title: Interest in science and research in secondary schools
Author: Ing. Marta Kasajová, PhD.
Abstract:
Training young people to science in the Žilina region - this is the name of the project, which for the second year takes place at the University of Žilina. Its main objective is to create a regional environment aimed at increasing the interest and education of young people to science and scientific careers.
Keywords:Titul: Modelovanie podnikových procesov pri zavádzaní informačného systému
Autor: Ing. Tomaš Slamka
Abstrakt:
Pri zavádzaní alebo zmene informačného systému firmy sa často ako prvý krok vykonáva modelovanie firemných procesov. V článku sú uvedené základné princípy, postupnosť krokov, ako aj softvérová podpora pri vytváraniíprocesných modelov. Hlavná pozornosť je venovaná metóde ARIS.
Kľúčové slová:

Title: Modeling of business processes in the implementation of the information system
Author: Ing. Tomaš Slamka
Abstract:
During implementation of information systems or theirs replacement is often preformed business process modeling. In this article are mentioned basic principles, steps sequences and software support for process modeling. The major attention is paid to ARIS method.
Keywords:Titul: Vyspelé riešenie pre každý robot
Autor: Alex Jiroflé
Abstrakt:
Rýchlosť s akou narastajú nové pracoviská s priemyselnými robotmi sa vo svete neustále zvyšuje. Zhruba 25% robotov sa pritom používa na zváranie. Význam využívania priemyslových robotov na oblúkové zváranie sa v priemyslovom svete neustále zvyšuje.
Kľúčové slová:

Title: Advanced solution for each robot
Author: Alex Jiroflé
Abstract:
The speed with how industrial robot workstations are created is continually increasing in whole world. About 25% of robots are used for welding. The signification of industrial robots using for arc welding is in industrial world continually increasing.
Keywords:Titul: Ergonomický návrh kabíny lietadla
Autor: Ing. Martin Baumruk
Abstrakt:
Aby kabína lietadla bola plne funkčná, pohodlná a bezpečná, je nutné počas vývoja zohľadniť veľké množstvo parametrov a často hľadať kompromis medzi protichodnými požiadavkami. Postup pri tvorbe návrhu ukážeme na príklade štvormiestneho kompozitného lietadla českej konštrukcie.
Kľúčové slová:

Title: The ergonomic design of aircraft cabin
Author: Ing. Martin Baumruk
Abstract:
For good functionality, comfort and safety of cockpit is needed to take a lot of parameters into account and often the constriction is the compromise of proposals contrary to each other. The article deal with methods for aeroplane design.
Keywords: