Titul: Systémy automatickej identifikácie v logistickej praxi
Autor: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Abstrakt:
V prípade, že pracovník logistiky chce efektívne kritérium pre maximálnu flexibilitu, potrebuje pre svoje rozhodnutie správne informácie v správny čas, na správnom mieste a v potrebnej štruktúre (v zodpovedajúcej kvalite). Hlavnou zásadou je, že všetky informácie používané na rozhodovanie majú odrážať skutočný stav v logistických procesov v reálnom čase. Pre zabezpečenie tejto požiadavky sa logistika spolieha na systémy automatickej identifikácie, ktorých zásadný význam sa ukázal už uplynulých rokoch. Tento článok popisuje problematiku automatickej identifikácie a možnosti jej využitia v logistických procesoch.
Kľúčové slová:

Title: Automatic identification systems in the logistics practice
Author: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Abstract:
If the logistic wants effective perform criterion of maximal flexibility, it needs for its decision proper information in right time, on right place and in necessary structure (in appropriate quality). The main principle is that all information used for making decision have showed real state in logistic processes in real time. To ensure of these demands provides in logistic the systems of automated identification, which have a significant importance in past years. This article is deal with problems of automated identification and possibilities of its using in logistic processes.
Keywords:Titul: Kľúč k úspechu - vnútropodniková logistika
Autor: www.iimm.org http://www.atpjournal.sk/
Abstrakt:
Na prvý pohľad sa zdá, že slovo logistika bude ťažké definovať. Podobne ako pojem systém môže v podstate znamenať čokoľvek. Z praktického hľadiska sa slovo logistika vzťahuje na transport tovaru, obzvlášť v distribúcii. Je to predsa len trochu nepresná interpretácia tohto pojmu, keďže ide o oveľa viac, ako len o transport.
Kľúčové slová:

Title: The key to success - in-house logistics
Author: www.iimm.org http://www.atpjournal.sk/
Abstract:
It seems that word “logistics”, on the first sight, will be very hard to define. As well as the term “system”, it could means almost anything. From the practical point of view is word “logistics” related to commodity transport, especially in distribution. It is quite strict interpretation of this term, mainly if there is going on even more just simple transport.
Keywords:Titul: Automobil a logistika
Autor: www.strojarstvo.sk, Ján Lešinský, http://ec.europa.eu, www.trasport.sk
Abstrakt:
Automobilizácia na Slovensku postupuje primerane predpokladanému vyvoju! Sme už na očakávanom prvom mieste na svete vo výrobe automobilov na 1 000 obyvateľov za rok, máme dlhšie (mierne) diaľnice, zveľaďujeme prvý kilometer do Európskej únie i prvý kilometer na východ od Európskej únie, máme nižšiu nezamestnanosť. Nemáme všetci nové automobily, nie všetci pracujeme doma, nie všetci sa učime.
Kľúčové slová:

Title: Automobile and Logistics
Author: www.strojarstvo.sk, Ján Lešinský, http://ec.europa.eu, www.trasport.sk
Abstract:
Car production in Slovakia is moving according to supposed development! We are on expected first place in the world in cars production on 1000 inhabitants per year, we also have longer (for a little bit) highways, we improved the first kilometer in direction to European Union and another the first kilometer in direction to east from European Union and furthermore we have lower unemployment. We all do not have new cars, not all are working at home and not all are learning.
Keywords:Titul: Logistike začínajú chýbať ľudia
Autor: www.etrend.sk, www.transport.sk, www.ssc.sk
Abstrakt:
Odborníci predpokladajú, že v nasledujúcich rokoch môže logistický trh na Slovensku vzrastať tempom blížiacim sa k dvadsiatim percentám ročne. Čoraz vypuklejší problém nedostatku pracovných síl preto treba riešiť hneď za horúca. Koordináciu, zosúladenie, prepojenie a optimalizáciu toku surovín, materiálov, výrobkov a služieb, ktorými sa zaoberá logistika, jej zabezpečuje doprava. V tomto smere dominujú u nás kamióny. Ekonómovia vyrátali, že v presnosti dodávok, v rýchlosti prepravy na kratšie vzdialenosti a v minimalizácii nákladov na skladovanie vo vnútrozemských štátoch zatiaľ víťazia nad konkurenciou.
Kľúčové slová:

Title: Logistics are starting to miss people
Author: Autor: www.etrend.sk, www.transport.sk, www.ssc.sk
Abstract:
Authorities are predict that in following years could logistics market in Slovakia increase by rate close to 20% per year. So, growing problem with absence of labour forces needs to be solved immediately. Coordination, accordance, connection and raw material flow optimization, materials, products and services, which is logistics deal with is provided by transport. In this direction are dominating camions in our country. Economists have calculated that in supply accuracy, in speed of transport on short distances and in minimization of warehouse costs in continent countries are camions winning over other competition.
Keywords:Titul: Skúsenosti pri implementácii vybraných riešení digitálneho podniku
Autor: Ing. Andrej Štefanik, PhD.
Abstrakt:
Cieľom príspevku je poukázať na reálne možnosti aplikácie vybraných riešení konceptu Digitálneho podniku v priemyselnej praxi. Okrem zaákladných definícií a vysvetlení pojmov sú popísané spôsoby aplikácie, oblasti využitia, ako aj problémy, s ktorými sa môžu implementátori stretnúť.
Kľúčové slová:

Title: Experience in the implementation of selected digital solutions company
Author: Ing. Andrej Štefanik, PhD.
Abstract:
The aim of submitted article is to show on real possibilities of application of Digital Factory concept chosen solutions at industrial practice. Except basic definitions and explanations of terms are also described ways of applications, area of using and as well as problems, with which users and applicators can face up.
Keywords:Titul: Ergonomická analýza pracovného procesu v montáži vo virtuálnom prostredí
Autor: Ing. Michaela Tabaková, doc. Ing. Eva Slamková, PhD., Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Abstrakt:
Ergonómia a zásady ergonómie sú dôležitou súčasťou každého návrhu, v ktorom prichádzaju do vzájomnej interakcie človek, technika a pracovné prostredie. Pre riešenie týchto problémov je dnes možné plne využiíať možnosti nastupujúcich nových technologií digitálneho projektovania. V príspevku sú predstavené príklady riešenia na pracovisku v automobilovom priemysle pomocou softvéru DELMIA.
Kľúčové slová:

Title: Analysis of the working process in the assembly in a virtual environment
Author: Ing. Michaela Tabaková, doc. Ing. Eva Slamková, PhD., Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Abstract:
The principles of ergonomics are important part of each proposal where comes together person, technology and working environment. For solution to these problems is possible to use new digital design technologies. In the contribution are introduced examples of workplace solving in automotive industry by means of Delmia software.
Keywords:Titul: Vektorizácia ODR metódou
Autor: Ing. Jan Palaj, Ing. Michal Eliaš, Ing. Martin Ďurči
Abstrakt:
Existuje mnoho metód vektorizácie, ale žiadna nie je taká vyhovujúca, aby mala univerzálne použitie. Každá z týchto metód má svoje silné ale aj slabé stránky. Tento článok predstaví ODR (Optical Draving Recognition) metódu vektorizácie, vyvinutú autormi článku z Fakulty materiálových vied a technológie STU v Trnave, ktorá kombinuje špeciálne jednoúčelové algoritmy s riadiacimi algoritmami pre hierarchické štruktúry. Táto kombinácia vytvára nový modulárny systém oproti tradičnému zložitému algoritmu.
Kľúčové slová:

Title: ODR vectorization method
Author: Ing. Jan Palaj, Ing. Michal Eliaš, Ing. Martin Ďurči
Abstract:
There is many vectorisation methods, but no one is so good to be the universal solution. Everyone have some good facilities, but some faint ones too. This article present an ODR (Optical Draving Recognition) vectorisation method, developed by article authors on Faculty of Materials Science and Technology STU in Trnava, which combines special single-purpose algorithms with managing algorithms to hierarchical structure. This combination makes a new modular system against the traditional complicated algorithm.
Keywords:Titul: WORKFLOW ako nástroj procesného riadenia v SAP
Autor: Ing. Peter Virdzek, PhD.
Abstrakt:
V článku sú načrtnuté niektoré možnosti workflow v SAP prostredí, ktoré môže slúžiť ako nástroj pre automatizáciu, sledovanie a riadenie procesov podniku. Praktické možnosti sú ukázané na dvoch príkladoch procesov.
Kľúčové slová:

Title: WORKFLOW as a tool for process management in SAP
Author: Ing. Peter Virdzek, PhD.
Abstract:
The aim of contribution is to describe possibilities of workflow in SAP area. The attention is focused on SAP as the automation and management tool of company processes. Aditional applications are demonstrated on twoo pogram examples.
Keywords: