Titul: Stredoeurópsky technologický inštitút - Nový vietor do plachiet slovenského výskumu a vývoja
Autor: Ing. Martin Kovačik
Abstrakt:
Kľúčové slová:

Title: CENTRAL EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY - New wind into the sails of Slovak research and development
Author: Ing. Martin Kovačik
Abstract:
The paper introduces the Central European Institute of Technology (CEIT), new innovative research and development institute based in Slovakia. The strong connection was described to the University of Zilina (UoZ), the Slovak Productivity Centre (SLCP) and the Institute of Competitiveness and Innovations (ICI) and other significant Slovak and foreign institutes. There exists a clear connection to the EU structures as the European Research Area (ERA) and ManuFuture, European Technology Platform. CEIT’s main goal is to become a part of the European Institute of Technology. CEIT offers R&D services for SME’s as well as for large companies in the Central European area.
Keywords:Titul: Digitálny podnik - nové metódy a technológie vo vašich službách
Autor: Ing. Andrej Štefanik, PhD., prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Krátka doba od návrhu výrobku až do jeho doručenia zákazníkovi vplýva na zníženie nákladov a zvýšenie efektívnosti výroby a je to nevyhnutná požiadavay na dosiahnutie konkurencieschopnosti firmy. Komplexnosť konceptu Digital Factory a zisk z jeho jednotlivých nástrojov umožňuje firmám navrhovať, overovať a optimalizovať výrobný proces s využitím počítačových modelov v časovom období plánovania výrobkov a priniesť tak zníženie času ako aj zníženie nákladov.
Kľúčové slová:

Title: Digital Enterprise - new methods and technology at your service
Author: Ing. Andrej Štefanik, PhD., prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
Short time from the design of product till its delivery to the customer by the reduced costs and efficiency of production is necessary requirements for achievement of company competitiveness. Complexity of Digital Factory concept, and the gain of individual tools enables for companies to design, verify and optimize production process utilizing computer models in the time period of product planning and bring so time reduction as cost reduction.
Keywords:Titul: Simulačné preverenie plánovanej výroby
Autor: Ing. Andrej štefanik, PhD., Ing. Peter Škorik
Abstrakt:
Cieľom príspevku je ukázať možnosti modelovania a simulačných metód využívaných vo fáze plánovania výroby v závislosti na zvolenom príklade priemyselnej aplikácie. Okrem cieľa určenia a budovania simulačného modelu popisu sú tu prezentované základné typy experimentov a ich porovnanie podľa najlepšie zvoleného variantu.
Kľúčové slová:

Title: Simulation verify the planned production
Author: Ing. Andrej štefanik, PhD., Ing. Peter Škorik
Abstract:
The goal of the paper is to show the possibility of modelling and simulation methods utilizing in the phase of production planning according to chosen example of industrial application. Apart from target determining and building of simulation model describing, there are presented basic types of experiments and their comparison by the chosen the best variant of them there.
Keywords:Titul: Interakcia objektov v prostredí digitálneho podniku
Autor: Ing. Patrik Grznár, Ing. Andrej Štefánik, PhD., prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Cieľom článku je poskytnúť základné informácie o interakcii objektov v digitálnom prostredí výroby. Riadenie výroby je založené na báze existencie a interakcie človeka, výrobných systémov a prostredia, v ktorom je výrobný proces realizovaný. Tento článok je zameraný na interakciu a vplyv reálneho a virtuálneho sveta v produkčnom prostredí.
Kľúčové slová:

Title: Interaction of objects in a digital enterprise
Author: Ing. Patrik Grznár, Ing. Andrej Štefánik, PhD., prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
The goal of the article is to provide the basic information about interaction of objects in digital factory environment. Production management basis is the existence and interaction of human, production systems and environment in which manufacturing process is realized. The article is focused on interaction and influence of the real and virtual world in production environment.
Keywords:Titul: Digitalizácia výrobných hál pomocou technológie reverzného inžinierstva
Autor: Ing. Radovan Furmann, PhD., Ing. Ferdinand Budzeľ
Abstrakt:
Súčasnosť je reprezentovaná rýchlym vývojom nových technológií v organizáciách. Nové technológie sú požadované kvôli podpore high-tech riešení, najmä rýchlych a produktívnych. Jedným z takýchto riešení je rozhodne aplikácia digitálneho podniku. Systém digitálneho podniku používa 3D digitálne modely objektu pre zobrazovanie reálneho systému. Využitím pokročilých 3D laserových skenerov je možné získať 3D digitálny model rýchlejšie, lepšie a efektívnejšie. Model zachytáva vernosť kópie reálnych objektov, ktoré je možné využiť v návrhu bez toho, či bola skutočná situácia ovplyvnená v existujúcej alebo virtuálnej továrni.
Kľúčové slová:

Title: Digitization production facilities using reverse engineering technology
Author: Ing. Radovan Furmann, PhD., Ing. Ferdinand Budzeľ
Abstract:
The present time is representing by the quickly development of new technologies in organizations. New technologies is demanding the support of high-tech solutions, especially quick and productive. Certainly one of them is the aplication of Digital factory. Digital factory system are using 3D digital models of object for imaging of real system. Utilizing advanced 3D laser scanners is possible obtain 3D digital model faster, superior and more effective. The models’re faithfulness copy of the real objects, which is possible to utilize in projecting without so that real situation has been influenced in existing or extinct plant.
Keywords:Titul: Ergonomická simulácia pracovnej činnosti vo výrobe
Autor: Ing. Michaela Tabaková, prof. Ing. Milan Gregor, PhD., doc. Ing. Eva Slamková, PhD.
Abstrakt:
Virtuálna realita je dôležitým nástrojom, ktorý poskytuje skutočný systém počítačového modelu. Je možné vyskúšať si rôzne varianty správania sa systému na tomto modeli. Príspevok jasne popisuje niekoľko druhov analýz, ktoré sú najviac používané na hodnotenie práce vo virtuálnom prostredí.
Kľúčové slová:

Title: Ergonomic simulations work activity in manufacturing
Author: Ing. Michaela Tabaková, prof. Ing. Milan Gregor, PhD., doc. Ing. Eva Slamková, PhD.
Abstract:
Virtual reality is important tool which supplys real system of computer model. It is possible try out different variants of system behavior on this model. The contribution explicits several kinds of analyses, which are most used for evaluation of work in virtual enviroment.
Keywords:Titul: Konkurenčná schopnosť Slovenskej republiky
Autor: prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Abstrakt:
Cieľom príspevku je načrtnúť kvalitatívne nové súradnice konkurencieschopnosti malej krajiny s vysoko otvorenou ekonomikou v podmienkach globalizácie. Ukázať na obsahové posuny v chapaní konkurencieschopnosti národnej ekonomiky a na význam a limity jej multikriteriálneho hodnotenia v komparácii s vývojom reálnej konvergencie a jej faktorov na príklade SR. Kritická pozornosť sa sústredí na zhodnotenie trendov inovačnej výkonnosti ako kľúčového aspektu stratégie konkurencieschopnosti Slovenska.
Kľúčové slová:

Title: Competitive ability the Slovak Republic
Author: prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Abstract:
The aim of contribution is to describe new co-ordinates of small country competitiveness with wide opened economics in globalization conditions. To show sense movements in understanding of national economics competitiveness. The attention is focused on innovation efficiency trends evaluation such as key aspect of Slovakia competitiveness strategy.
Keywords:Titul: Sofistikované automatizované riešenia pre prax
Autor: Ing. Peter Macek
Abstrakt:
Tento článok sa zaoberá skutočným stavom zariadenia, ktoré je v laboratóriu automatizácie a simulácie procesov vo výrobe. Predstavuje najnovšiu automatizačnú technológiu, ktorá je používaná výskumnými pracovníkmi na Katedre priemyselného inžinierstva. Pracovníci sa zameriavajú na zostavovanie procesov, návrh inteligentných automatizačných pracovísk s modulárnou koncepciou, priemyselné komunikácie, bezpečnostné systémy a systémy počítačového videnia. Cieľom je navrhnutie a poskytnutie sofistikovaných automatizačných riešení, definovaných podľa priania zákazníka.
Kľúčové slová:

Title: The sophisticated automated solutions for practice
Author: Ing. Peter Macek
Abstract:
This paper deals with real state of equipment, which is in the laboratory of automation and simulation of processes in production. It introduces the newest automation technologies which are used by research workers at department of industrial engineering. The workers are focused on assembling processes, design of intelligent automation workplaces with modular conception, industrial communication, safety systems and computer vision systems. The goal is designing and providing of sophisticated automation solutions, defined by customer’s request.
Keywords: