Titul: Konkurenčná schopnosť Slovenskej republiky
Autor: prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Abstrakt:
Cieľom príspevku je načrtnúť kvalitatívne nové súradnice konkurencieschopnosti malej krajiny s vysoko otvorenou ekonomikou v podmienkach globalizácie. Ukázať na obsahové posuny v chapaní konkurencieschopnosti národnej ekonomiky a na význam a limity jej multikriteriálneho hodnotenia v komparácii s vývojom reálnej konvergencie a jej faktorov na príklade SR. Kritická pozornosť sa sústredí na zhodnotenie trendov inovačnej výkonnosti ako kľúčového aspektu stratégie konkurencieschopnosti Slovenska.
Kľúčové slová:

Title: Competitive ability the Slovak Republic
Author: prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Abstract:
The aim of contribution is to describe new co-ordinates of small country competitiveness with wide opened economics in globalization conditions. To show sense movements in understanding of national economics competitiveness. The attention is focused on innovation efficiency trends evaluation such as key aspect of Slovakia competitiveness strategy.
Keywords:Titul: Veda a inovácie v modernej korporácii - Od teórie k praktickým aplikáciám
Autor: Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Abstrakt:
Obdobie transformácie slovenskej ekonomiky z centrálne riadenej na trhovú bolo veľmi často spojené nielen s radikalnou redukciou rezortného výskumu ale aj výskumu podnikového. Podniky sa postupne zbavovali všetkých „nadbytočných“ zložiek v záujme dosahovania krátkodobých hospodárskych efektov, vychadzajúc zo zlých skúseností s neefektívnym prepojením vedy a výskumu na výrobnú prax v predošlom období. V posledných rokoch sa však situácia začina postupne meniť, rozumné podniky sa znova vracajú k otázke úlohy vedy v modernom podniku. Viaceré podniky na vlastnej koži začínajú pociťovať absenciou vedy, čo má dopady na nízku úroveň riadenia, produktivity práce a rýchlosť inovačných procesov.
Kľúčové slová:

Title: Science and innovation in the modern corporation - From theory to practical applications
Author: Prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
Abstract:
The period of Slovak economics transformation from central controlled to market were very often connected with radical reduction of resort research and company research. Companies were removing all “abundant” elements with the aim to reach of short-time commercial effects. The situation is changing in last years, intelligent companies are getting back to question of science using in modern company. The science absence has impact onto low level of management, labour productivity and innovation processes rate.
Keywords:Titul: Od informácií k znalostiam
Autor: prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc.
Abstrakt:
Použitie znalostí v systéme výroby a obchodu ako aj na produkty a služby sa stáva kritickou rukoväťou konkurencieschopnosti. Avšak, toto predpokladá, že poznanie je potrebné rozvíjať s dôrazom na emuláciou na trhu, čo je dôležité pre úspech na trhu. Blízky vzťah medzi stratégiou firmy a rozvojom poznatkov sa stal základným predpokladom úspechu.
Kľúčové slová:

Title: From information to knowledge
Author: prof. Ing. Jaroslav A. Jirásek, DrSc.
Abstract:
Knowledge’s applied in production system and business also in products and services become a critical handle of competitiveness. However, it supposes that knowledge’s should be developed with accent on market emulation, which is important to success on market. The close relation between company strategy and knowledge’s development has become a fundamental prerequisite of success.
Keywords:Titul: Využitie simulácie - zlepšovanie výroby v spoločnosti TI AUTOMOTIVE AC, s.r.o.
Autor: Petr Jalůvka, Jan Daněk
Abstrakt:
Príspevok opisuje využitie simulácie za účelom zlepšenia výrobných procesov v spoločnosti TI Automotive AC s.r.o. Jablonec n. Nisou. Hlavným cieľom tohto projektu bola optimalizácia výrobných procesov za účelom dosiahnutia najvýhodnejšej výrobnej kapacity pre každú skupinu výrobkov a minimalizáciu výrobných a logistických nákladov.
Kľúčové slová:

Title: Simulation - improving production company TI AUTOMOTIVE AC Ltd.
Author: Petr Jalůvka, Jan Daněk
Abstract:
The contribution is deal with using of simulation at production processes improvement in TI Automotive AC s.r.o. Jablonec n. Nisou company. The main target of this project was production process optimization with achieving of most preferable production capacity for every single group of products and minimization of production and logistic costs.
Keywords:Titul: Využitie virtualnej reality pri vývoji riadiacich systémov mobilných robotov
Autor: Ing. Tomaš Michulek
Abstrakt:
Výskum v oblasti mobilných robotov je v posledných rokoch veľmi intenzívny. Mobilné roboty pomáhajú ľuďom v nebezpečných prostrediach, pri strážení objektov, ako podporný personál v nemocniciach. Preto vývoj týchto robotov a ich kontrolných systémov je stále viac a viac dôležité. Jedna z dnešných bežne používaných vývojových metód je vytvorenie a testovanie riadiacich systémov mobilných robotov vo virtuálnej realite. V tomto článku budeme prezentovať výsledky nášho výskumu tejto metódy.
Kľúčové slová:

Title: Use of virtual reality in the development of control systems for mobile robots
Author: Ing. Tomaš Michulek
Abstract:
The research in the field of mobile robotics was very intense in last few years. Mobile robots are helping people in dangerous environments, guarding objects and supporting staff in hospitals. So the development of these robots and their control systems is becoming more and more important. One of today‘s widely used development methods is the creation and testing of mobile robot control systems in virtual reality. In this article we present results of our research of this method.
Keywords:Titul: Video analýza montážneho procesu
Autor: Ing. Katarína Senderská, PhD., Ing. Albert Mareš, PhD.
Abstrakt:
Pre riešenie problému zvýšenia produktivity ručnej montáže môžu byť použité rôzne metódy a nástroje. V rámci navrhovaného metodického postupu montážnych procesov a návrhu systémov bol vyvinutý softvér pre montážne operáciu analýzy. Z jeho aplikácie a vyhodnotenia získaných výsledkov možno poukážať na veľké prednosti spomínaného prístupu s ohľadom na experimentálne montážne pracovisko.
Kľúčové slová:

Title: Video analysis of the assembly process
Author: Ing. Katarína Senderská, PhD., Ing. Albert Mareš, PhD.
Abstract:
For solving the problem of productivity increasing of manual assembly can be applied various methods and tools. Within suggested methodical procedure of assembly process and systems design was developed software for assembly operation analysis. Its application and evaluation of the obtained results suggests on a great advantages of the mentioned approach in reference on an experimental assembly workstation.
Keywords:Titul: Produktivita - záležitosť pre každého
Autor: Peter Rehnström
Abstrakt:
Príspevok sa bude pojednávať o úlohe akcionárov v spoločnosti, pokiaľ ide o vývoj produktivity. Vysokú úroveň produktivity nemožno dosiahnuť iba vstupom odborníkov na produktivitu. Je potrebné široké pochopenie, prečo je tak dôležité pre spoločnosť a ako je môžné dosiahnuť udržateľný rozvoj v produktivite. Tiež musíme byť pripravení uznať, že môžu existovať aj negatívne účinky produktivity a je potrebné spolupracovať s ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom minimalizovať tieto účinky. My ako špecialisti produktivity musíme byť tiež pripravení prijať ďalšie rozvojové ciele, ktoré je potrebné súčasne vziať do úvahy. Memorandum produktivity EPC sa tiež zaoberá týmito otázkami, ktoré sú rovnako riešené v prezentácii.
Kľúčové slová:

Title: Productivity - a matter for each
Author: Peter Rehnström
Abstract:
The paper will discuss the role of the stakeholders in the society regarding productivity development. A high productivity level can not be achieved only by an input from productivity specialists. We need a broad understanding for why productivity is so essential for the society and how we can achieve a sustainable development in productivity. We also must be ready to admit that there may be some negative effects of productivity and must work together with other stakeholders in order to minimize these effects. We as productivity specialists must also be ready to accept other development goals that have to be taken into consideration at the same time. The EANPC productivity memorandum discusses these issues, that also will be dealt with in the presentation.
Keywords:Titul: Sedem krokov rastu produktivity
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Zvyšovanie produktivity výrobných procesov môže priniesť každému podniku vyššie výnosy pri súčasnom znižovaní nákladov. Inovácie výrobkov musia byť spojené s inováciami výrobných technológií – iba tak sa v súčasnom svete dá dosiahnuť pre podnik životne dôležitá konkurencieschopnosť.
Kľúčové slová:

Title: Seven steps productivity growth
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
Increasing the productivity of production processes can bring to any undertaking higher yields while reducing costs. Product innovation must be associated with the innovation of technology - the only way in today's world can be achieved for the enterprise competitiveness vital importance.
Keywords:Titul: VTS využitie poznatkov psychomotoriky človeka v priemyselnom inžinierstve
Autor: Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., Ing. Michaela Tabaková
Abstrakt:
Príspevok popisuje účel Viedenského testovacieho systému a jeho štruktúru. Okrem všeobecného opisu článok obsahuje aj vybrané testy, ktoré majú význam z oblasti priemyselného inžinierstva z ergonomického hľadiska. Tento článok tiež prezentuje testy použité na Katedre priemyselného inžinierstva , na Žilinskej univerzite v Žiline.
Kľúčové slová:

Title: VTS application of knowledge psychomotor of human in Industrial Engineering
Author: Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., Ing. Michaela Tabaková
Abstract:
The contribution explicates the purpose of the Vienna Test Systems and their structure. In addition to general description the article contains chosen tests that have importance to the field of industrial engineering from ergonomic view. The article also presents tests are using the Industrial Engineering Department, University of Zilina.
Keywords:Titul: Vektorizácia ODR metódou
Autor: Ing. Jan Palaj, Ing. Michal Eliaš, Ing. Martin Ďurči
Abstrakt:
Existuje mnoho metód vektorizácie, ale žiadna nie je taká vyhovujúca, aby mala univerzálne použitie. Každá z týchto metód má svoje silné ale aj slabé stránky. Tento článok predstaví ODR (Optical Draving Recognition) metódu vektorizácie, vyvinutú autormi článku z Fakulty materiálových vied a technológie STU v Trnave, ktorá kombinuje špeciálne jednoúčelové algoritmy s riadiacimi algoritmami pre hierarchické štruktúry. Táto kombinácia vytvára nový modulárny systém oproti tradičnému zložitému algoritmu.
Kľúčové slová:

Title: ODR vectorization method
Author: Ing. Jan Palaj, Ing. Michal Eliaš, Ing. Martin Ďurči
Abstract:
There is many vectorisation methods, but no one is so good to be the universal solution. Everyone have some good facilities, but some faint ones too. This article present an ODR (Optical Draving Recognition) vectorisation method, developed by article authors on Faculty of Materials Science and Technology STU in Trnava, which combines special single-purpose algorithms with managing algorithms to hierarchical structure. This combination makes a new modular system against the traditional complicated algorithm.
Keywords:Titul: Inovácie a ich efektívnosť (problémy teórie, praxe a výuky)
Autor: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
Abstrakt:
Aj keď sú inovácie všeobecne pokladané za kľúč k hospodárskemu rozvoju, informácie o inováciách, inovačných systémoch a inovačnej výkonnosti sa zatiaľ rozvíjajú len veľmi pozvoľna. Panujú rozdielne, často aj protichodné názory na to, čo vôbec za inovácie považovať a akým spôsobom vyjadrovať ich prínosy pre konkrétny podnik príp. pre národné hospodárstvo.
Kľúčové slová:

Title: Innovation and efficiency (problems of theory, practice and teaching)
Author: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
Abstract:
Even if are innovations considered as main key to economic development but information about innovations, innovation systems and innovation efficiency are spread very slowly. There are different, frequently opposite opinions what we can consider as innovations and which way to express its benefits for given company or for national economic.
Keywords: