Titul: Inovácie a základné modely ich financovania
Autor:
Abstrakt:
Kľúčové slová:

Title:
Author:
Abstract:
Keywords:Titul: Parametrická tvorba 3D simulačných modelov v praxi
Autor: Ing. Peter Škorík, PhD., Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstrakt:
Rysom moderného podnikania je efektívne využívať najmodernejších metód priemyselného inžinierstva na zlepšenie konkurencieschopnosti. Jednou z dôležitých metód počítačovej simulácie výrobných a logistických systémov. Spôsob uplatňovaní a účinnosti simulácie v praxi je vždy diskutabilná. Výskum Stredoeurópskeho technologického inštitútu - CEIT SK - je zameraný na vytvorenie simulačného modelu pomocou parametrického prístupu.
Kľúčové slová:

Title: Parametric creation of 3D simulation models in practice
Author: Ing. Peter Škorík, PhD., Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstract:
Feature of modern business is to effectively use the latest methods of industrial engineering to improve competitiveness. One of the important methods of computer simulation of manufacturing and logistics systems. Method of application and effectiveness of simulation in practice is always questionable. The research of Central European Institute of Technology - CEIT SK – is focused on creating a simulation model using a parametric approach.
Keywords:Titul: Inovatívne riešenia v oblasti 3D laserového skenovania
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Milan Magdech
Abstrakt:
Mapovali sme prudký rozvoj moderných reverzných strojárenských technológií, akou je súčasné 3D laserové skenovanie . Potreba rýchleho a presného vyhodnotenia v komplexných prostrediach vyžaduje inovatívne riešenia, ktoré zjednodušujú proces digitalizácie. Článok sa zaoberá novými prístupmi v oblasti 3D laserového skenovania, ktoré môžu byť použité v mnohých oblastiach priemyslu.
Kľúčové slová:

Title: Innovative solutions in the field of 3D laser scanning
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Milan Magdech
Abstract:
We charted strong development of modern reverse engineering technologies such as 3D laser scanning today. The need for rapid and accurate evaluation of complex environments requires innovative solutions that streamline the digitization process. Article deal with new approaches in the mobile 3D laser scanning, which can be used in many fields of industry.
Keywords:Titul: Inovačné princípy - cenné know-how pre vytváranie hodnotových inovácií
Autor: Ing. Peter Butora
Abstrakt:
Tento článok popisuje, ako efektívne používať nápadité princípy z v inovačnom procese. Spomenuté sú 40 invenčné princípy z TRIZ a 7 novo získané invenčné princípy z prírody. Kľúčovou myšlienkou každého vynálezu môže byť znovu opísateľné použitie kombinácie podľa vynálezu princípy z. Ale v technickej praxi, sme hľadali odpoveď na opačnú otázku: Ktoré tvorivé princípy by mali byť využité na nájdenie inovatívnych riešení? To je vrcholom tohto článku.
Kľúčové slová:

Title: Innovative principles - valuable know-how to create value innovation
Author: Ing. Peter Butora
Abstract:
The article discusses how to effectively use the inventive principles in the innovation process. Mentioned are the 40 inventive principles of TRIZ and 7 newly derived inventive principles of nature. The key idea of any invention can be re-described using combinations of inventive principles. But in engineering practice, we are looking for the answer to the opposite question: Which inventive principles should be used to find innovative solutions? This is the highlight of this article.
Keywords:Titul: Návrh rekuperačného zariadenia pre využitie spalín z taviaceho agregátu vo firme CONFAL
Autor: Ing. S. Gavlas, Ing. Ľ. Bakala, Ing. J. Komačka
Abstrakt:
V mnohých priemyselných technológiách sa často vyskyuje strata tepla. Toto teplo môže byť zdrojom energie pre ďalšie zariadenia, ktoré môžu čiastočne alebo úplne nahradiť paliva alebo energie. Tento článok ponúka možnosť ako využiť túto energiu cez rekuperačné zariadenie.
Kľúčové slová:

Title: Proposal regenerative devices for use flue gas from the smelting unit in the CONFAL company
Author: Ing. S. Gavlas, Ing. Ľ. Bakala, Ing. J. Komačka
Abstract:
In many industrial technologies, the waste of heat often occurs. This heat can be a source of energy for other equipment, which may partly or wholly replace fuel or energy. The article offers the opportunity to use this energy through regenerative devices.
Keywords:Titul: Výskumné PPP projekty vo výzve 7. RP EÚ na roky 2010-2014
Autor: RNDr. Dušan Janičkovič
Abstrakt:
Kľúčové slová:

Title:
Author: RNDr. Dušan Janičkovič
Abstract:
The economic crisis currently affects the whole world and all areas of the human activity. The economic crisis calls for use of all existing and new tools to overcome it as soon as possible. Therefore, the European Union agreed in December 2008, „European Economic Recovery Plan“ (EERP) for the period 2010-2013. It includes new approaches and tools to support science and research in Europe - PPP projects. This article focuses on the PPP project and the conditions for their implementation
Keywords:Titul: Vývoj delta robotov
Autor: doc. Ing. Viera Poppeová, , PhD., Vladimír Bulej, Martin Kondra, Peter Havlas
Abstrakt:
Článok opisuje aktuálny vývoj a používanie jedného typu paralelných kinematických štruktúr - Delta roboty. Najväčší svetoví výrobcovia sú spoločnosti ABB Automation a Bosch. Delta roboty sa používajú hlavne v aplikáciách pre rýchlu manipuláciu s predmetmi spolu s využitím počítačového videnia. Hlavným dôvodom je ich vysoká rýchlosť, jednoduchá konštrukcia a vysoká presnosť polohovania.
Kľúčové slová:

Title: Development of delta robots
Author: doc. Ing. Viera Poppeová, , PhD., Vladimír Bulej, Martin Kondra, Peter Havlas
Abstract:
Article discusses the current development and use of one type of parallel kinematic structures - Delta Robots. The world‘s largest producers are ABB Automation and Bosch. The Delta robots are used mainly in applications for rapid handling of objects together with the use of Computer Vision. The main reason is their high speed, simple structure and high positioning accuracy.
Keywords:Titul: Inovácie pre svet zajtrajška experimentálne systémy tvorby kovových nanoštruktúr
Autor: Ing. Juraj Komačka, Ing. Erik Vitos, Ing. Stanislav Gavlas
Abstrakt:
Tento článok sa zaoberá stručným prehľadom vzniku kovových nanoštruktúr metódou ECAP a ECAR. Obe metódy majú rovnaký princíp preniesť vzorky kanála cez deformačnú zónu. Líšia sa v type nástroja a spôsobom, ako priniesť vzorku do drviacej zóny.
Kľúčové slová:

Title: Innovation for tomorrow's world experimental systems formation of metallic nanostructures
Author: Ing. Juraj Komačka, Ing. Erik Vitos, Ing. Stanislav Gavlas
Abstract:
The article deals with a brief overview of the formation of metal nanostructures by method ECAP and ECAR. Both methods have the same principle to transfer the sample channel through the deformation zone. They are different in the type of tool and a way of bringing the sample into the crushing zone.
Keywords: