Titul: Efektívne prístupy hodnotenia produktivity podnikateľského prostredia na prekonanie krízy
Autor:
Abstrakt:
Kľúčové slová:

Title:
Author:
Abstract:
Keywords:Titul: Zvyšovanie produktivity v podmienkach hospodárskej krízy
Autor: Dipl. - Ing. Ľubica Krchová
Abstrakt:
Táto kríza bola tiež pôvodne kríza amerických hypotekárnych centier ako každej krízy v minulosti a jeho vplyv je uvedený v poklese dopytu po automobiloch. Hospodárska kríza má vplyv na všetky produkčné spoločnosti v koncerne VW. Tento článok popisuje opatrenia proti kríze prijaté vo Volkswagen Slovakia.
Kľúčové slová:

Title: Increasing productivity in conditions of economic crisis
Author: Dipl. - Ing. Ľubica Krchová
Abstract:
This crisis was also originally the crisis of American mortgage centers like every crisis in the past and its influence is showed in a drop of demand for cars. Economic crisis affects every production company in VW Group. This article describes the measures against crisis taken in Volkswagen Slovakia.
Keywords:Titul: Projekt SAFEPLACE - Analýza východiskových podmienok pre produktívne pracovisko
Autor: Ing. Milan Hulín, Ing. Zuzana Čergeová
Abstrakt:
Zmeny prostredia výrobného závodu predstavujú základnú charakteristiku, aby sa zabránilo poškodeniu zdravia zamestnancov v dôsledku vykonania prác. Plánovanie pracovného prostredia musí byť založené antropológii, organizačných podmienkach a špecifikácii výrobného plánu. Existujúce právne predpisy, technické normy a vedomosti predstavujú aj základný rámec pre koncepciu . Tento koncept je upravený v závislosti na aktuálnych podmienkach v praxi.
Kľúčové slová:

Title: Project SAFEPLACE - Analysis of initial conditions for productive work
Author: Ing. Milan Hulín, Ing. Zuzana Čergeová
Abstract:
For changing environment on production site flexibility stands for essential characteristic to prevent harm of workers health due to awkward job execution. Planning of workplace environment have to be based on anthropology, organizational conditions and production plan specification. Existing legislation, technical standards and knowledge are representing basical framework for workplace concept. This concept is being modified according to real conditions in practise.
Keywords:Titul: Produktivita predaja jediný spôsob, ako udržať tržby v období recesie
Autor: Ing. Radoslav SIMON
Abstrakt:
Mnoho spoločností pociťuje dnešnú situáciu na trhu najmä v oblasti znižovania tržieb a výnosov, tlaku zákazníkov o predĺženie termínu splatnosti, v zastavení a znížení investičných nákladov, či počtu pracovníkov. Základ pre efektívne riadenie predaja je v nedostatočnom množstve informácií o predajcovi, ako sa predávajú a či predávajú príslušné výrobky na správnym zákazníkom. Relationship Management alebo CRM systém odkazuje na počítačový softvér navrhnutý tak, aby pomohol spoločnostiam sledovať a umožnil jednoduchý prístup k informáciám o zákazníkoch alebo klientoch podnikania, ktorými sa zaoberá.
Kľúčové slová:

Title: Productivity sales only way to maintain sales during the recession
Author: Ing. Radoslav SIMON
Abstract:
Many companies feel the today‘s market situation particularly in the reduction of sales and revenues, the pressure customers to extend the maturity date, in stopping and reducing investment costs, the number of workers. Basis for effective sales management is insufficient amount of information about vendors, such as they sell and whether they sell the appropriate products to right customers. The Customer Relationship Management or CRM system refers to the computer software designed to help companies keep track of and easily access information about the customers or clients the business is dealing with.
Keywords:Titul: Kríza podnikania ako kríza organizačnej kultúry
Autor: Ing. Michal STRAPKO, MBA, Ing. Peter MAGVAŠI, CSc., hosť. Prof.
Abstrakt:
Vonkajšia adaptácia a vnútorná integrácia sú základný problém, ktorý organizácia rieši v priebehu svojej existencie. Tieto problémy vedú k nahromadeniu skúseností, ktoré tvoria organizačných kultúru. Zdrojom organizačných kultúry je životné prostredie, profesionálna kultúra, technológie, zakladateľ, majiteľ, dominantný líder, veľkosť a dĺžka existencie organizácie a vnútorné zloky. Existuje niekoľko známych metód, ktoré uľahčujú identifikáciu a analýzu organizačných kultúry. Jedným z nich je model organizačnej kultúry Denison.
Kľúčové slová:

Title: Business crisis as a crisis of organizational culture
Author: Ing. Michal STRAPKO, MBA, Ing. Peter MAGVAŠI, CSc., hosť. Prof.
Abstract:
The external adaptation and internal integration are the basic problem that the organization solves during its existence. These problem result in accumulated experiences, which are forming organizational culture. The source of the organizational culture is environment, professional culture, technology, founder, owner, dominant leader, the size and length of existence of the organization and the internal effects. There are several known methods that facilitate the identification and analysis of organizational culture. One of them is the Denison organizational culture model.
Keywords:Titul: Produktivita očami krízy
Autor: Ing. Milan HULÍN
Abstrakt:
Kľúčové slová:

Title:
Author: Ing. Milan HULÍN
Abstract:
The importance of the Productivity improvement is getting higher especially in time of global economical crisis. The impact is the same for Slovak republic as on every other industrial country of the world. At the conference 12th National Productivity Forum, annually organised in Zilina, at Hotel Forum, were presented experiences of the slovak management professionals (www.slcp.sk/nfp). European productivity conference 2009 took venue at Grimsby Institute, in Grimsby UK, organised by European Association of the National Productivity Centres. (www.epc2009.com). All presentation identically pointed out the importance of productivity improvement activities and sustainable effort to bring value added to all stakeholders.
Keywords:Titul: Návrh elektronickej časti servisného pásového podvozku
Autor: Ing. Ján Capák, Ing. Stanislav Gavlas
Abstrakt:
Článok sa vzťahuje k návrhu riadiaceho subsystému existujúcu servisného robota s pohybovým ústrojenstvom postavenom na pásovom podvozku.
Kľúčové slová:

Title: Proposal of electronic service track frame
Author: Ing. Ján Capák, Ing. Stanislav Gavlas
Abstract:
Article refers to the design of the controling subsystem of an existing service robot with locomotion tract built on a creeper undercarriage.
Keywords:Titul: Centrum technologického transferu ako nástroj inovačnej politiky
Autor:
Abstrakt:
Kľúčové slová:

Title:
Author:
Abstract:
Keywords: