Titul: Robotizácia - nezastupiteľné miesto pri znižovaní nákladov na výrobu
Autor: Ing. Šimon Hranka
Abstrakt:
Robotika má kľúčové postavenie pri znížovaní výrobných nákladov v priemysle vyspelých štátov. Nasadenie robotov v sériovej výrobe a výrobných montážnych linkách je evidentné v mnohých prípadoch. Limity robotov sa menia takmer každý deň. To je dôvod, prečo sa roboti častejšie umiestujú vo výrobe s malou sériovou výrobou a vo výrobe s väčšou variabilitou.
Kľúčové slová:

Title: Robotics - irreplaceable role in reducing the cost of production
Author: Ing. Šimon Hranka
Abstract:
Robotics has crucial position by decrease in number of production costs in industry of advanced states. Putting on the robots in serial production and assembly line production is in many cases self-evident. The limits of robots are changing almost every day. That’s why robots are more frequently placed in production with low serial production and in production with bigger variability.
Keywords:Titul: Off-line program pre robotické bunky
Autor: Ing. Peter Kovačič
Abstrakt:
Spoločnosti ktorých výrobné závody používajú robotickej bunky sa snažia odpovedať na otázku, ako zvýšiť efektivitu a konkurencieschopnosť znížiť sériovú výrobu. Súčasťou riešenia sú offline programové prostriedky, ktoré sú stále potrebné v dnešnej dobe.
Kľúčové slová:

Title: Off-line program for robotic cells
Author: Ing. Peter Kovačič
Abstract:
Companies which production factories use robotic cell are trying to answer a question how to increase the effectiveness and competitiveness of decreasing series production. Part of the solution are the off-line program tools, which are becoming necessary nowadays.
Keywords:Titul: Z virtuality do reality pomocou DELMIA V5 Robotics
Autor: Mgr. Miroslav Ježek
Abstrakt:
Poskytuje komplexné robotické programovanie riešenie, ktoré ponúka pokročilú simuláciu s vyhradenými offline programovacíi nástrojmi pre presné zváranie reálnych robotických zváracích procesov. Poskytuje prostredie pre výučbu a simuláciu robotických úloh, ako aj kompletné práce bunkového cyklu na overenie mechanických procesov. Potvrdením všetkých robotických pohybov a programovania vo virtuálnom svete, spoločnosti ušetria čas aj peniaze vďaka odstráneniu prerušení výroby na výrobných prevádzkach zariadení.
Kľúčové slová:

Title: From virtuality to reality using by DELMIA V5 Robotics
Author: Mgr. Miroslav Ježek
Abstract:
Delivers a comprehensive, robotic programming solution that offers advanced simulation capability with dedicateted offline programming tools for welding applications for accurate, real world robotic welding processes. It provides an environment for teaching and simulating robotic tasks as well as the complete works cell cycle to validate the mechanical processes. By validating all robotic movements and programming in the virtual world, companies save time and money through elimination of production stoppage on plant floor equipment.
Keywords:Titul: Automatizácia pre prax
Autor: Ing. Peter Macek, Ing. Ján Rofár
Abstrakt:
Tento článok popisuje, automatizáciu výskumnej činnosti a hlavné projekty pre priemyselné podniky na katedre priemyselného inžinierstva. Vedeckí pracovníci Katedry priemyselného inžinierstva navrhujú plne automatizované zariadenie pomocou najnovších návrhových a riadiacich nástrojov.
Kľúčové slová:

Title: Automation for practice
Author: Ing. Peter Macek, Ing. Ján Rofár
Abstract:
This article describes automation research activities and main projects made for industry companies on Department of industrial engineering. Research workers of Department of industrial engineering are designing full-automated devices by using the newest design and control tools.
Keywords:Titul: Robotizácia montážnych činností, analýza objektu montáže
Autor: doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD.
Abstrakt:
Dominantné postavenie montážnych robotov v rámci automatizovaných montážnych pracovísk je podporovaný trendami v priebehu montáže technológií. Všestrannosť a flexibilita modulárneho montážneho robota umožní sústrediť viac požadovaných operácií na jednom stroji. Montážny proces aj montážny robot sú spojení s montážou výrobku. Článok prezentuje základné princípy riešenia robotickej montážne so zámerom na analýzu montáže výrobku.
Kľúčové slová:

Title: Robotics assembly operations, analysis of the object assembly
Author: doc. Ing. Darina Kumičáková, PhD.
Abstract:
The dominant position of assembly robots in frame of automated assembly workplaces is supported by trends in assembly technology progress. Versatility and flexibility of modular assembly robot enable to concentrate several required operations into a single machine. Both assembly process and assembly robot design are related to the assembly product. The article presents the base principles of the robotic assembly solving with intention on the assembly product analysis.
Keywords:Titul: Využitie kamerového systému pri automatizácii výrobného systému v potravinárskom priemysle
Autor: Ing. Robert Zahoranský, PhD., doc. Ing. Juraj Uríček, PhD., doc. Ing. Viera Poppeová, PhD., Ing. Marián Košťál
Abstrakt:
V súčasnosti sú kladené vysoké požiadavky na tovary vyrobené v strojárskom, potravinárskom, chemickom a stavebnom priemysel. Konkurenčné prostredie, široký sortiment tovaru na trhu a rastúce očakávania zákazníkov nútia výrobcov zvýšovať kvalitu, skrácovať inovačné cykly, znížovať náklady a zo všetkého najviac skracovať čas uvedenia tovaru na trh. Jedným z nástrojov pre splnenie týchto požiadaviek je automatizácia a aplikácia najnovších automatických systémov používajúcich prvky umelej inteligencie. Tento článok sa zaoberá aplikáciou počítačového videnia a spracovania obrazu na technologickej automatizácii v potravinárskom priemysle.
Kľúčové slová:

Title: Use the camera system to automate the production system in the food industry
Author: Ing. Robert Zahoranský, PhD., doc. Ing. Juraj Uríček, PhD., doc. Ing. Viera Poppeová, PhD., Ing. Marián Košťál
Abstract:
In presence there are high requirements laid upon the goods produced in the machine, food, chemical and other industries. The competitive environment, wide range of goods in the market and growing customer expectations make the manufacturers increase the quality, shorten the innovative cycles, decrease the cost and, most of all, shorten the time to bring the goods on the market. One of the tools for fulfillment of such requirements is the automation and application of the newest automatically systems used the elements of AI. This article deals with an application of the computer vision and the digital image processing at the technological automation in the food industry.
Keywords: