Titul: Digitálny podnik - silný nástroj pre priemyselnú výrobu
Autor: prof. Ing. Edvard Leeder, CSc.
Abstrakt:
Digitalizácia umožňuje skvalitniť a zároveň zrýchliť všetky práce spojené s prípravou výroby, vlastnou výrobou i následné služby v celom životnom cykle výrobku. Potom, čo sa digitalizácie uplatnila v systémoch konštrukčno-technologických (CAD / CAM) a pri následnej integráciiinformácií v podnikových plánovacích a riadiacich systémoch (PPS, MRP, ERP), preniká teraz do projektovania výrobnej základne. Tento príspevok ukazuje súčasnú úroveň zavádzania nástrojov digitálnej továrne do výrobných prevádzok predovšetkým v automobilovom priemysle.
Kľúčové slová:

Title: Digital Factory - a powerful tool for industrial production
Author: prof. Ing. Edvard Leeder, CSc.
Abstract:
Digitizing allows improve quality and at the same time accelerate all tasks, which are connected with preparation of production, production as its self and further services in product life cycle. After that digitizing find realization in CAD/CAM systems and at follows information integration in company planning and managing systems (PPS, MRP, ERP), now is finding application in design of production basement. This article shows present levelof introducing digital factory tool into production.
Keywords:Titul: Využitie DELMIE V5 DPM ASSEMBLY v praxi
Autor: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD., Ing. Tomáš Kuric
Abstrakt:
Dnešné podniky sa snažia neustále zvyšovať svoju efektivitu a produktivitu v záujme zabezpečenia konkurencieschopnosti a prežitia. Chcú výrobok rýchlejšie a s nižšími nákladmi. To si vyžaduje použitie nových technológií a prístupov, ako digitálny podnik, virtuálna realita a digitálne montáže linky. Tento článok popisuje a približuje niektoré funkcie a výhody digitálneho zhromaždenia v softvéri s názvom DELMIA V5 DPM Assembly od plánovania procesov a simulácie pohľadov.
Kľúčové slová:

Title: Use DELMIA V5 DPM ASSEMBLY in practice
Author: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD., Ing. Tomáš Kuric
Abstract:
Today’s enterprises are trying to continually increase their efficiency and productivity in order to ensure their competitiveness and survival. They want to product quicker and with lower costs. This requires usage of new technologies and approaches like digital factory, virtual reality and digital assembly too. This article describes and brings closer some functions and advantages of digital assembly in software called Delmia V5 DPM Assembly from process planning and simulation point of view.
Keywords:Titul: Záťažové analýzy v ergonómii, správna aplikácia pre kvalitné hodnotenie
Autor: Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Abstrakt:
V súčasnej dobe je ergonómia neoddeliteľnou súčasťou komplexu nástrojov, ktoré umožňujú virtuálne navrhovanie produktu od návrhu až po jeho realizáciu. Príspevok upozorňuje na jednotlivé metódy, ktoré je možné použiť v DELMIA V5 Human package pri využívaní limitov použitie individuálnych analýz. Vykonanie individuálnej analýzy, ešte neznamená urobiť dobré ergonoické mersnia. V príspevku sú opísané najčastejšie chyby, ktoré sa inžinieri dopúšťajú pri aplikácii jednotlivých analýz.
Kľúčové slová:

Title: Stress analysis in ergonomics, the correct application of quality assessment
Author: Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Abstract:
In the present time the Ergonomics is integral part of complex tools which make possible virtual designing from product design pending its realization. The contribution highlights the individual methods which are possible to use within DELMIA V5 Human package and for limitation in using individual analysis. To perform individual analysis does not yet mean to do a good ergonomics review. In the contribution is highlighted the most mistakes that the engineers make during application of individual analysis.
Keywords:Titul: Digitalizácia kultúrnych pamiatok pomocou technológie 3D laserového skenovania
Autor: Ing. Radovan Furmann, PhD., Ing. Miroslav Dilský, Ing. Marián Matava
Abstrakt:
Autori sa zaoberajú tvorbou 3D modelov historických stavieb a pamiatok s využitím 3D technológie laserového skenovania. Tento článok popisuje postup digitalizácie rôznych kultúrnych pamiatok chránených projektov realizovaných CEIT, a.s. s využitím moderných nástrojov a softvéru.
Kľúčové slová:

Title: Digitization of cultural heritage using 3D laser scanning technology
Author: Ing. Radovan Furmann, PhD., Ing. Miroslav Dilský, Ing. Marián Matava
Abstract:
The authors are dealing with creation of 3D models of historical buildings and monuments utilizing 3D laser scan technology. The article describes the digitization procedure of various cultural heritage salvage projects realized by Central European Institute of Technology with the use of modern tools and software.
Keywords:Titul: CEIT - Oddelenie dizajnu, jeho zameranie, realizácia a využívanie progresívnych technológií pri vývoji
Autor: Ing. Ján Bečka, PhD., Ing. Peter Macek
Abstrakt:
Tento článok ponúka čitateľovi základné informácie o práci v Central European Institute of Technology. V článku sú popísané možnosti divízie aplikácií v praxi, progresívnych technológií použitých pri vývoji a príklady realizovaných projektov.
Kľúčové slová:

Title: CEIT - Department of design, focus, implementation and use of advanced technologies to develop
Author: Ing. Ján Bečka, PhD., Ing. Peter Macek
Abstract:
This article offers to reader basic information about work in the Central European Institute of Technology. The article describes possibilities of division application in praxis, progressive technologies used in development and examples of realized projects.
Keywords:Titul: Skúšobné zariadenie na skúšanie životnosti veľkorozmerových ložísk
Autor: Ing. Slavomír Hrček, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., Ing. Róbert Kohár, PhD.
doc. Ing. Václav Kraus, PhD.
Abstrakt:
Tento článok popisuje kroky na projektovanie, konštrukciu a výrobu zariadení použitých pri hodnotení životnosti rozsiahlych ložísk. Stroj je posudzovaný ako mechatronický subjekt, ktorý sa skladá z troch častí - mechanickej, elektrotechnicj a hydraulickej. Mechanická časť bola navrhnutá s pomocou moderných CAD / CAE / PDM návrhových systémov spolu s dielmi zariadení modelovania a pevnostnej analýzy vysoko namáhaných častí zariadenia. Elektrotechnická časť sa skladá z pohonnej jednotky - obsahujúce frekvenčný menič a asynchrónny motor; PLC riadenú prevádzkovú časť spolu s dotykovým rozhraním a monitorovaciu časť, ktorá obsahuje záznam dát zariadenia na záznam výsledkov meraní a rozhranie pre PC.
Kľúčové slová:

Title: Test rig for testing the life of large bearings
Author: Ing. Slavomír Hrček, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., Ing. Róbert Kohár, PhD.
doc. Ing. Václav Kraus, PhD.
Abstract:
This article discusses steps towards the design, construction and production of a device used for lifetime assessment of large-scale bearings. The machine is reviewed as a mechatronic entity, comprised of three parts - mechanical, electrotechnical and hydraulic. The mechanical part was designed with the help of modern CAD/CAE/PDM design systems along with device parts modeling and strength analysis of highly stressed device parts. The electrotechnical part consists of a driving unit - containing the frequency transducer and an asynchronous motor; the PLC-driven operating part together with a touchscreen interface and a monitoring part which includes a datalogging device to record measurement results and interface with a PC.
Keywords:Titul: Využitie medziodborovej spolupráce pri vývoji mobilných robotických systémov
Autor: Ing. Tomáš Michulek, Ing. Ján Capák
Abstrakt:
Autonómny mobilný robot je zvyčajne veľmi komplikovaný systém obsahujúci elektroniku, pohony, mechaniku, senzory a softvér. Vývoj každého z týchto subsystémov vyžaduje zapojenie špecialistov z daného oboru. Tí musia nielen vytvoriť jednotlivé súčasti robota, ale tiež intenzívne spolupracovať pri spájaní subsystémov do jedného celku. Takáto spolupráca je jedným z pilierov vývoja v oblasti robotiky v spoločnosti Ceit s.r.o. Niektoré z produktov, ktoré sú výsledkom medziodborovej kooperácie, budú popísane v tomto príspevku.
Kľúčové slová:

Title: Use of interdisciplinary cooperation in the development of mobile robotic systems
Author: Ing. Tomáš Michulek, Ing. Ján Capák
Abstract:
Autonomous mobile robot is usually a very complicated system. I contains electronic parts, mechanic parts, sensors and software. Involvement of specialists is required in order to develop these subsystems. After that, specialists must cooperate to connect subsystems together. This this cooperation is a base of robotic research in Ceit s.r.o. Few products that resulted from it will be presented in this article.
Keywords:Titul: Optimalizácia výrobnej linky v podniku NEMAK Česká republika
Autor: Ing. Jan Daněk
Abstrakt:
Tento článok popisuje jednu praktickú realizáciu konceptu Digitálneho podniku - Návrh novej výrobnej linky pomocou moderných plánovacích metód virtuálneho testovania a riadenia procesov. Projekt zahŕňal grafického facility dizajnu, detailný návrh operácií a simulácie materiálových tokov. Táto prípadová štúdia ukazuje zariadenie procesu plánovania, uvedenia do prevádzky a na konci hľadanie optimalizačných pravidiel a nápravné opatrenia na zvýšenie existujúcej priepustnosti linky. Všetky fázy projektu boli vykonané s použitím simulačného softvérú, trvanie projektu bolo 6 mesiacov. Simulačný softvér WITNESS bol použitý pre simuláciu toku materiálu.
Kľúčové slová:

Title: Optimization of the production line in the company NEMAK Czech Republic
Author: Ing. Jan Daněk
Abstract:
The article describes one practical implementation of the Digital Factory concept – design of a new production line using modern planning method of virtual testing and control of processes. The project covered graphical facility design, detailed design of operations and material flow simulation. This case study shows facility process planning, commission and in the end finding the optimization rules and corrective actions to increase existing casting line throughput. All phases of the project were carried out using simulation software, duration of the project was 6 months. Simulation software WITNESS has been used for material flow simulation.
Keywords:Titul: Stratégia pre rýchly rast rentability
Autor: Ing. Stela Gregorová, Ing. Iveta Medvecká, Ing. Vojtech Ferencz
Abstrakt:
Ukazovatele rentability sú jedni z najviac používaných pre posúdenie výkonnosti podniku. Každý podnik sa snaží maximalizovať ukazovateľov rentability. Autori analyzujú jeden z kľúčových ukazovateľov rentability - rentabilita celkových aktív - v tomto dokumente. Model DuPont ziskovosť sa používa pre ilustráciu stratégií a spôsobov ako dosiahnuť rast ziskovosti. Dokument tiež uvádza vzťah medzi podielom na trhu a ziskovosťou podnikových investícií a predkladá výsledky zisku vplývajúceho na trhové stratégie (PIMS).
Kľúčové slová:

Title: A strategy for the rapid growth of profitability
Author: Ing. Stela Gregorová, Ing. Iveta Medvecká, Ing. Vojtech Ferencz
Abstract:
The profitability indicators are some of the most widely used to assess performance of an enterprise. Every enterprise strives to maximize the profitability indicators. The authors analyze one of the key profitability indicators – the profitability of Total Assets – in this paper. The DuPont profitability model is utilized to illustrate the strategies and ways to achieve growth of profitability. The paper also presents the relationship between Market share and profitability of enterprise investments and presents results of the Profit Impact on market Strategy (PIMS).
Keywords:Titul: Nástroj rýchlej komercionalizácie inovácií
Autor: Ing. Marián Majchrák
Abstrakt:
Európska komisia sa snaží podporiť aktivity v oblasti inovatívnych technológií, výskumu a vývoja. Pre splnenie v Lisabonskej stratégie Európska komisia stavia na európskych technologických platformách. Jedna z týchto platforiem je platforma Manufuture, ktorá sa začala v decembri 2004 v Enschede (Holandsko), ktorá je zameraná na definovanie výskumných stratégií v rámci jednotlivých výrobných odvetví v Európe.
Kľúčové slová:

Title: Rapid tool commercialization of innovations
Author: Ing. Marián Majchrák
Abstract:
European Commission tries to stimulate activities in the area of innovative technologies, research and development. For the fulfilment of Lisabon strategy builds European Commission European technological platforms. One of these platforms is platform Manufuture, launched in December 2004 in Enschede (Netherlands), which is oriented for definition of research strategies within various production sectors in Europe.
Keywords: