Titul: LOGISTIKA, cesta zvýšenia konkurenčnej schopnosti a produktivity podniku
Autor: prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc., MBA, Ing. Ladislav Drábik, PhD.
Abstrakt:
Logistika ako filozofia riadenia zdrojov s cieľom dosiahnuť optimálne logistické postupnosť je nástroj pre procesné inovácie a možnosti pre zvýšenie efektivity a produktivity. Tento článok sa zaoberá možnosťou zvýšenia efektivity procesov.
Kľúčové slová:

Title: LOGISTICS path of increasing competitiveness and productivity
Author: prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc., MBA, Ing. Ladislav Drábik, PhD.
Abstract:
Logistics as philosophy of resource management with aim to reach optimal logistic succession is a tool for processes innovation and possibilities to increase efficiency and productivity. The article deals with possibilities of processes efficiency improving.
Keywords:Titul: Interaktívny systém projektovania výrobných dispozícií
Autor: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD., Ing. Radovan Furmann, PhD.
Abstrakt:
Klasické odbory priemyselného inžinierstva ako technologickéj projekcie, predstavuje nový prístup v dobe moderných technológií. Technológie a nástroje ako digitálny podnik, reverzné inžinierstvo, 3D projektovanie a simulácia dávajú možnosť riešiť problémy výrobného systému vo virtuálnom priestore. Tento článok sa zaoberá aplikáciou softvéru visTABLE® v kombinácii s interaktívnými tabuľami eBeam Complete.
Kľúčové slová:

Title:
Author: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD., Ing. Radovan Furmann, PhD.
Abstract:
Classical fields of industrial engineering as technological projection, represent a new approach in the time of modern technologies. Technologies and tools as Digital factory, reverse engineering, 3D designing and simulation give possibility to solve problems of manufacturing system in virtual area. The article deals with application of visTABLE® software in combination with interactive board eBeam Complete.
Keywords:Titul: Pridaná hodnota logistiky
Autor: Ing. Milan Botka, PhD.
Abstrakt:
Má logistika prispievať k úžitkovej hodnote tovaru? Je logistika druh plytvania? Tento článok sa zaoberá odpoveďami na tieto a všetky ďalšie otázky. Úlohou logistiky nie je predovšetkým zvyšovať úžitkovú hodnotu, ale riadi procesy v spôsoboch, ako znížiť plytvanie a dosiahnuť tým vyššiu úžitkovú hodnotu.
Kľúčové slová:

Title: The added value of logistics
Author: Ing. Milan Botka, PhD.
Abstract:
Does logistics contribute utility value? Is logistics type of wasting? This article deals with answers on these and any further questions. Logistics does not mainly contribute the value, but manages processes in the way to reduce wasting and to reach higher utility value.
Keywords:Titul: 3D projektovanie výrobných hál v spoločnosti PSL, a.s. Považská Bystrica s využitím moderných High-Tech aplikácií
Autor: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD., Ing. Radovan Furmann, PhD., Ing. Štefan Blaško
Abstrakt:
Inovácie pri rozvrhnutí projekcie by mali smerovať do 3D výroby digitalizácie. 3D rozvrhnutie návrhu umožní meniť dispozície v systéme výroby a okamžite zistiť zisk z ložiska pri výrobnom procese. Tento článok popisuje spoločnú metódu 3D rozvrhnutia návrhu, ktorý bol použitý v rámci projektu riešeného pre spoločnosť PSL, a.s.
Kľúčové slová:

Title: 3D design of production facilities in the PSL, a.s. Považská Bystrica using modern high-tech applications
Author: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD., Ing. Radovan Furmann, PhD., Ing. Štefan Blaško
Abstract:
Innovation in layout projection should directed into 3D production digitizing. 3D Layout designing enable to change disposition in production system and immediately discover the profit and bearing on production process. This article describes common method of 3D layout designing, which was used in the project solved for company PSL, a.s.
Keywords:Titul: Audit logistiky - Ako objaviť potenciály vašej logistiky a vedieť ich využiť?
Autor: Ing. Michal Porubän
Abstrakt:
Vo vedení mnohých podnikov sa snaží manažment odpovedať v súčasnosti na veľa otázok. Čas otázok je zameraných aj na logistické procesy. Logistika a jej správne procesy ovplyvňujú produktivitu podniku a základné ukazovatele. Tento článok sa zaoberá auditom logistiky. Rôzne typy auditov a ich výsledkov tvoria vstup pre proces vyvoja spoločnosti.
Kľúčové slová:

Title: Audit Logistics - How to discover your potentials logistics and know how to use it?
Author: Ing. Michal Porubän
Abstract:
In many enterprises management have to answer a lot of questions in this time. Presumed cause of the questions is also logistics processes. Logistics and its correct operation influence enterprise productivity and basic indicators. This article deals with audit of logistics. Different types of audits yield results and input for process developing in enterprise.
Keywords:Titul: Návrh a konštrukcia pásového podvozku pre servisný robot
Autor: Ing. Stanislav Gavlas
Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá základnými znalosťami v oblasti servisných robotov, tak ako návrhom a vytvoreným modelu konštrukcie pásového podvozku. Pásový podvozok je základ mobilného robota mechanického subsystému slúži ku kontrole prevádzky pre vnútorné i vonkajšie použitie.
Kľúčové slová:

Title: Design and construction of track frame for service robot
Author: Ing. Stanislav Gavlas
Abstract:
The contribution deals with basic knowledge in the field of service robots as well as a proposal and model design of creeper undercarriage. The creeper undercarriage makes a foundation of mobile robot mechanical subsystem designed for inspection operation for indoor and outdoor applications.
Keywords:Titul: Digitalizácia na výrobnom ostrove zadných viek v Sauer-Danfoss a.s.
Autor: Ing. Miroslav Minárik, PhD., Ing. Marcel Dubec
Abstrakt:
Tento článok sa zaoberá súčasným stavom produkcie ostrova digitalizácie v Sauer-Danfoss, a.s. a plánovanej implementácie systému pre správu dát o výrobku. Informačné inovácie komplexne riešia požiadavky zákazníkov a abnormality vyústila v procese výroby. Informáčné inovácie sú zamerané na vysokú kvalitnu výrobkov.
Kľúčové slová:

Title: Digitization in the production island rear lids in Sauer-Danfoss a.s.
Author: Ing. Miroslav Minárik, PhD., Ing. Marcel Dubec
Abstract:
The article deals with present state of production isle digitizing in sauer Danfoss, a.s. and with planned Product Data Management system implementation. Information innovations complexly solve customer demand and abnormalities resulted in production process. Information innovations are oriented on hight product quality.
Keywords:Titul: Digitálny podnik - digitálny svet v podniku
Autor: Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstrakt:
Digitálny podnik je virtuálna predstava skutočnej výroby schopná reprezentovať výrobné procesy vo virtuálnom prostredí. Používa sa predovšetkým na plánovanie, simuláciu a optimalizáciu výroby zložitých výrobkov. Je možné vykonávať overovanie a optimalizáciu všetkých častí výrobných systémov vo fáze plánovania, pričom je dôležité poznamenať, že po zavedení v reálnej výrobe budú výrobné systémy správne napájané z hľadiska kvalitatívnych, nákladových a časovo vhodných harmonogramov. Rovnakým spôsobom je možné výrazne znížiť náklady na nevyhnutné zmeny, a to urýchľuje termín začatia skutočnej výroby.
Kľúčové slová:

Title: Digital Factory - the digital world in the company
Author: Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstract:
Digital factory is a virtual imagine of real manufacturing being able to represent manufacturing processes in virtual environment. It is udsed mainly to planning, simulation and optimization of complex product manufacturing. It is possible to make verification and optimization of all parts of production systems in the phase of planning being important to assign that the following implementation in real production will be supply from the quality, time schedule and cost points of view. In the same way it is possible radically decrease cost of necessary changes being increasing much more with final term of starting real production.
Keywords: