Titul: Projekt SAFEPLACE – Vývoj digitálneho modelu montážneho pracoviska
Autor: Ing. Zuzana Čergeová, PhD., prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Milan Hulín, PhD.
Abstrakt:
Pri tvorbe konceptu a následne modelu produktívneho a bezpečného pracoviska je dôležité posúdiť kvalitu, ekonomickosť a ergonomickosť jeho konštrukcie. Ak sa konštrukcia hodnotí už vo fáze konštruovania, hodnotenie síce nie je tak jednoznačné, ale deje sa v čase, keď je možné riešenie zmeniť alebo aj od neho ustúpiť. Čím skôr sa hodnotenie vykoná, tým rýchlejšie a s menšími nákladmi sa získa vhodný návrh riešenia.
Kľúčové slová:

Title: SAFEPLACE Project - Development of a digital model installer
Author: Ing. Zuzana Čergeová, PhD., prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Milan Hulín, PhD.
Abstract:
At the creating of the concept and then the model of the procuctive and safe workplace it is important to assess the quality, economic efficiency and ergonomics of its design. If construction has already assessed the stage of design, evaluation, although it is not so clear, but it happens when the solution is possible to modify or even withdraw from it. The earlier assessment carried out, the faster and lower costs are achieved by suitable design solutions.
Keywords:Titul: Návrh modifikácie všeobecného modelu ergonomického programu „HCS 3E” pre použitie v priemyselných podnikoch na Slovensku
Autor: Ing. Petra Marková, doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
Abstrakt:
Tento článok sa zaoberá možnosťami úprav všeobecnej formy modelu ergonomického programu HCS 3E na základe poznatkov z priemyselných podnikov na Slovensku, ktorý vznikol v rámci riešenia projektu vedecko-technickej spolupráce Slovenska a USA číslo 019/2001 s názvom „Transformation of Industry in Slovakia through Participatory Ergonomics” a zameriava sa na systematické zvyšovanie efektívnosti ľudskej práce. Pôvodný model predpokladá, že top manažment pozná význam ergonomického programu. Varianty úprav uvedeného modelu vytvárajú možnosti uplatnenia ergonomického programu aj v podnikoch, kde nie sú poznatky o jeho význame a možnostiach.
Kľúčové slová:

Title: Proposal for modification of the model of ergonomic program "HCS 3E" for use in industrial enterprises in Slovakia
Author: Ing. Petra Marková, doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc.
Abstract:
This article deals with adaptation of general form of ergonomics program HCS model 3E based on knowledge of industrial enterprises in Slovakia, which was proposed in the framework of the project scientific and technological cooperation between Slovakia and the U.S. number 019/2001 entitled „Transformation of Industry in India through Participatory Ergonomics” aimed to systematical increasing of human work effectiveness. The general form of this model assumes that top management knows the importance of an ergonomic program. Variants of the model modifications create the possibility of applying ergonomic program also in enterprises where there is no knowledge about its meaning and potential.
Keywords:Titul: Care manažment ako novodobá úloha manažmentu
Autor: Ing. Martina Smutná, Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Abstrakt:
Tento článok popisuje význam ergonómie v tom najširšom zmysle slova pre podnik, jeho organizáciu a zamestnancov s konečným dôsledkom efektívnosti a produktivity. Autorka v ňom predstavuje care manažment ako metódu organizovanej starostlivosti o zamestnancov. Popisuje jeho význam, dôležitosť, úlohy, organizačnú štruktúru a v neposlednom rade pracovnú náplň ergonóma v care manažmente. Článok poskytuje systémový pohľad na realizáciu ergonómie v podniku.
Kľúčové slová:

Title: Care management as modern task of management
Author: Ing. Martina Smutná, Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Abstract:
This article describes the importance of ergonomics as a business organization and its employees with the ultimate result of efficiency and productivity. The author describes a care management as one of the tasks of modern management. It describes its significance, importance, roles, objectives, organizational structure, and not least workload ergonomics in care management. Articles provides a systemic view to implement ergonomics in the company.
Keywords:Titul: Praktické využitie systému ErgoPAK
Autor: Ing. Martin Kozok
Abstrakt:
Pracovné miesta sú usporiadané a upravené v rámci zvyšovania produktivity s ohľadom potreby splniť požiadavky uvedené definície ergonómia - to je cieľ, ktorý sa snažíme dosiahnuť. To znamená vytvorenie harmónie medzi technickým riešením a ľudskými možnosťami a potrebami. Dosiahnutím týchto faktorov je preukázaný - vznik drobných vecí ako príjemný pocit z práce v príjemnej atmosfére okolia, ľahkou manipuláciou so zariadeniami a prechádza až do zdokumentovaného zvyšenia pracovného výkonu alebo zníženie veľkého počtu porúch počas výroby.
Kľúčové slová:

Title: Practical use of ErgoPAK system
Author: Ing. Martin Kozok
Abstract:
The places of work are arranged and adapted within the frame of the productivity raising need to fulfil the requirements reffered to the definition of the ergonomy – this is the goal we are trying to reach. It means to create the harmony between the technical solutions and human possibilities and needs. The acquisitions of these solutions are provable – it begins with the simple thing as enjoyable feeling of the work in the pleasing ambient on the easy handling devices pass to the documented raising working output or decreasing of multiplicity of failures.
Keywords:Titul: Aplikácia ergonomických modulov CATIE v projektovaní ručných montážnych pracovísk
Autor: Ing. Katarína Senderská, PhD., Ing. Albert Mareš, PhD.
Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá použitím ergonomických modulov CATIA v ručnom montážnom pracovisku a pri jeho usporiadaní. Moduly boli aplikované na analýzu "z jedného kusu toku" ručné montážne pracovisko pre montáž alternátora. Získané výsledky vedú k zmene montážne pracoviská a opakované analýzy boli vykonané s cieľom optimalizovať montážne pracovné stanice ergonomické parametre.
Kľúčové slová:

Title: Application modules CATIE ergonomic design in hand assembly workplaces
Author: Ing. Katarína Senderská, PhD., Ing. Albert Mareš, PhD.
Abstract:
The paper deals with the application of CATIA ergonomics modules in manual assembly workstation design. The modules were applied to analysis of “one piece flow” manual assembly workstation for alternator assembly. The obtained results lead to assembly workstation change and repeated analysis with the goal to optimize the assembly workstation ergonomic parameters.
Keywords:Titul: CERIM – Central European research to Innovation Models: Podpora technologického transferu na Žilinskej univerzite
Autor: Ing. Michal Janovčík, PhD.
Abstrakt:
Žilinská univerzita realizuje projekt „CERIM – Central Europe Research to Innovation Models, ktorý je zameraný na návrh modelu technologického transferu na Žilinskej univerzite“. Tento projekt je realizovaný v rámci programu Central Europe a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Kľúčové slová:

Title: CERIM - Central European Research to Innovation Models: Promoting technology transfer at the University of Žilina
Author: Ing. Michal Janovčík, PhD.
Abstract:
University of Žilina implementing the project "CERIM - Central Europe Research to Innovation Models, which aims to propose a model of technology transfer at the University of Žilina." This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-funded by the European Regional Development Fund.
Keywords:Titul: E–shopping a e–distribúcia
Autor: Ing. Mária Mičietová, prof. Ing. Marián Šulgan, PhD.
Abstrakt:
Článok sa zameriava na využívanie internetu ako nástroja pre elektronický obchod. Popisuje, čo presne je e-commerce, predstavuje jeho štruktúru a prvky, ovplyvňuje jeho úspešnú realizáciu. Ďalej sa článok zaoberá e-distribúciou, popisuje jej vlastnosti a výhody pre dnešné moderné spoločnosti.
Kľúčové slová:

Title: E-shopping and e-distribution
Author: Ing. Mária Mičietová, prof. Ing. Marián Šulgan, PhD.
Abstract:
Article focuses the use of Internet as a tool for electronic commerce. Describes what exactly is e-commerce, presents its structure and elements, influences its successful implementation. Furthermore, the article deals with E – distribution, describes its features and benefits for today‘ s modern society.
Keywords: