Titul: Podpora rozvoja malého a stredného podnikania
Autor: Jozef Hudák
Abstrakt:
Podpora MHV SR v oblasti rozvoja malého a stredného podnikania je prioritne zameraná na zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov predovšetkým v spojitosti s fungovaním na trhu EÚ. Rozvíja a legislatívne upravuje podmienky potrebné na podporu podnikania ako aj podmienky pre domácich a zahraničných investorov. Táto podpora sa realizuje najmä prostredníctvom opatrení Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Kľúčové slová:

Title: Support the development of small and medium enterprises
Author: Jozef Hudák
Abstract:
Support MHV SR in the development of SMEs is primarily aimed at increasing the competitiveness of small and medium-sized enterprises in particular in connection with the functioning of the EU market. Develops and legislative conditions necessary to promote entrepreneurship and the conditions for domestic and foreign investors. This support is mainly implemented through measures under the Operational Programme Competitiveness and Economic Growth.
Keywords:Titul: Systémy, ktoré ovplyvnili súčasný štandard pre výrobný systém
Autor: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Milan Hulín, PhD.
Abstrakt:
Vývoj výrobných systémov od čias Forda pokročil smerom ku štandardnému výrobnému systému. Od štandardu na úrovni dielov a produktov sa súčasný stav poznania dostal na úroveň štandardu výrobného systému, ktorý v globálnom podnikaní možno premiestniť alebo vybudovať vo vybranej krajine na základe rozhodnutia firmy. Veľké výrobné koncerny zavádzajú vlastné celopodnikové systémy so zameraním na dosiahnutie štíhlosti podnikových procesov s využitím najlepších praktík z výrobného systému firmy Toyota. Pre úspešné uplatnenie poznatkov získaných z vonkajšieho prostredia je potrebné pochopiť ich vývoj a súvislosti, ktoré súvisia s ich uplatňovaním v praxi.
Kľúčové slová:

Title: Systems that influenced the current standard for the production system
Author: prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Milan Hulín, PhD.
Abstract:
Development of production systems since Ford's move towards standard production system. From the standard level of parts and products to current knowledge reached the level of standard production system, which in a global business can be relocated or build in the selected country on the basis of the decision of the company. Large manufacturing corporations implement their own enterprise systems aiming to achieve thinness of business processes using best practices from the Toyota production system. For the successful application of knowledge gained from the external environment, it is necessary to understand their evolution and context related to their application in practice.
Keywords:Titul: Progresívne projektovanie montážnych pracovísk v spoločnosti Whirlpool Slovakia, s.r.o.
Autor: Ing. Jozef Rákoci, Ing. Radovan Furmann, PhD.
Abstrakt:
Autori v tomto článku popisujú nový prístup k projektovaniu montážnych pracovísk na báze konceptu digitálneho podniku, ktorý bol aplikovaný v spoločnosti Whirlpool Slovakia, s.r.o. (ďalej iba Whirlpool). S využitím nástrojov reverzného inžinierstva, interaktívneho projekčného systému a virtuálnej reality, boli v spoločnosti Whirlpool naprojektované montážne pracoviská ešte vo fáze prípravy nového inovovaného produktu. V primárnej fáze prípravy nábehu nového produktu do montážneho procesu tak boli vyšpecifikované nedostatky z pohľadu optimálneho usporiadania montážnych pracovísk, ich jednotlivých prvkov z pohľadu montáže a manipulácie, prísunu materiálu na pracovisko, ergonomických požiadaviek a kvality montážnych procesov. Digitalizovaný 3D model linky získaný technológiou 3D laserového skenovania, tak pomohol spoločnosti Whirlpool rýchlejšie a efektívnejšie plánovať nábeh na reálnu montáž.
Kľúčové slová:

Title: The progressive design of assembly workplaces in Whirlpool Slovakia, s.r.o.
Author: Ing. Jozef Rákoci, Ing. Radovan Furmann, PhD.
Abstract:
The authors of this article describe a new approach to designing of assembly workplaces based on the concept of the digital enterprise, which was administered at Whirlpool Slovakia, sro (hereinafter Whirlpool). With the use of reverse engineering tools, interactive projection system and virtual reality, have been designed Whirlpool installation sites still in the phase of an innovative new product. In the primary stage of production of the new product in the assembly process and defects were specified in terms of optimal arrangement of assembly workplaces, their individual components in terms of installation and handling, supply of material to the workplace, ergonomic requirements and the quality of assembly processes. Digitized 3D model lines obtained from 3D laser scanning technology, and helped Whirlpool faster and more effectively plan for the launch of a real installation.
Keywords:Titul: Používate objektívne výkonové normy?
Autor: Ing. Juraj Hromada, PhD., Ing. Martin Kozok, Ing. Jozef Sedlák
Abstrakt:
Na správnosti a presnosti časových noriem závisí úspech spoločnosti. Na jednej strane môže nesprávna časová norma spôsobiť veľké preťaženie či už pracovníka alebo aj zariadenia, na druhej strane môže zapríčiniť frustráciu pracovníka, lebo nemôže dosiahnuť požadovaný výkon. Okrem toho môže zaťaženie a únava pracovníka viesť ku vzniku nepodarkov, ale aj pracovným úrazom a v extrémnom prípade až k chorobám z povolania. Článok Vám ponúka niekoľko jednoduchých tipov na rýchlu identifikáciu indikátorov nesprávne stanovených časových noriem.
Kľúčové slová:

Title: Using objective performance standards?
Author: Ing. Juraj Hromada, PhD., Ing. Martin Kozok, Ing. Jozef Sedlák
Abstract:
On the accuracy and precision time standards depends on the success of the company. On the one hand the wrong time can cause great standard overload either the worker or the equipment, on the other hand can cause frustration worker, they can not achieve the desired performance. In addition, a load can lead to worker fatigue of misfits, but also accidents at work and in extreme cases to occupational diseases. Article offers a few simple tips for quick identification of indicators incorrectly set time standards.
Keywords:Titul: Ekonomické zabezpečovanie ergonómie
Autor: Ing. Martin Kozok, Ing. Zuzana Čergeová
Abstrakt:
V slovenskej legislatíve je roztrúsených 35 predpisov, ktoré sa týkajú problematiky BOZP a ergonómie. Problémy s dodržiavaním ergonómie môžu v extrémnom prípade spôsobiť až bankrot podniku. Patrí aj vaša spoločnosť do skupiny takto ohrozených podnikov?
Kľúčové slová:

Title: Economic providing ergonomics
Author: Ing. Martin Kozok, Ing. Zuzana Čergeová
Abstract:
The Slovak legislation is scattered 35 regulations relating to OSH and ergonomics. Difficulties in complying with ergonomics in extreme cases can lead to the bankruptcy of company. Also include your company in the group following businesses at risk?
Keywords:Titul: 3D digitalizácia veľkých objektov
Autor: Ing. Andrej Štefánik, PhD., Ing. Radovan Furmann, PhD.
Abstrakt:
Projektovanie výrobných systémov je spojené s výstavbou nových priestorov resp. s úpravou existujúcich priestorov. V takomto prípade je potrebná kvalitná projektová dokumentácia. Nároky na návratnosť investícií a maximálnu redukciu dodatočných nákladov dokonca nútia k spracovaniu 3D projektovej dokumentácie a zabezpečenie „hladkej“ implementácie inovačných zámerov. Napriek týmto skutočnostiam je v tejto oblasti veľký priestor na zlepšovanie.
Kľúčové slová:

Title: 3D digitization of large objects
Author: Ing. Andrej Štefánik, PhD., Ing. Radovan Furmann, PhD.
Abstract:
Designing production systems is related to the construction of new premises respectively. the modification of existing premises. In this case, the required quality project documentation. Claims for maximum return on investment and reduce additional costs even forcing the processing of 3D design and ensure "smooth" implementation of innovative ideas. Despite these facts, it is in this area much room for improvement.
Keywords:Titul: Systém na monitorovanie a riadenie logistických prostriedkov
Autor: Ing. Ján Capák
Abstrakt:
V automobilovom priemysle tvorí logistika dôležitú súčasť výrobného procesu, obzvlášť časť logistiky nazývaná „Just In Time“, čiže materiál dodaný na linku v stanovenom čase. Popisovaný systém bol navrhovaný a odladený na konkrétnu časť montážnej linky.
Kľúčové slová:

Title: Systém na monitorovanie a riadenie logistických prostriedkov
Author: Ing. Ján Capák
Abstract:
In the automotive industry, logistics forms an important part of the manufacturing process, particularly the logistics section called "Just In Time", that the material supplied to the line at a specified time. The described system has been designed and tuned to a specific part of the assembly line.
Keywords:Titul: Hodnotenie inovačnej výkonnosti podnikov
Autor: Ing. Michal Janovčík, prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.
Abstrakt:
Slovenské centrum produktivity vyvíja vlastné nástroje na podporu inovácií, napr. Model inovačného indexu, ktorý v rámci svojej dizertačnej práce spracoval Ing. Michal Janovčík ako výstup interného doktorandského štúdia na Katedre priemyselného inžinierstva, Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.
Kľúčové slová:

Title: Assessment of the innovation performance of enterprises
Author: Ing. Michal Janovčík, prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.
Abstract:
Slovak Productivity Center developing their own tools promoting innovation, for example. Model Innovation Index, which under his dissertation processed Ing. Michal JANOVČÍK as the output of the internal doctoral studies at the Department of Industrial Engineering, Mechanical Engineering Faculty of the University of Zilina.
Keywords: