Titul: Rizikový kapitál pri financovaní inovácií
Autor: Vladimír Bačišin
Abstrakt:
Inovácie sú spojené s principiálne novými druhmi, či typmi techniky a technológií, a preto sa zaraďujú medzi vysoko rizikové investície. Úroveň inovačného rizika je v značnej miere spojená s nemožnosťou predpovedať realizáciu investičných rozhodnutí, ktoré by sa nezdali originálne a realizovateľné.
Kľúčové slová:

Title: Venture capital in financing innovation
Author: Vladimír Bačišin
Abstract:
Innovations are principally related to new types of equipment and technology, and therefore are classified as high-risk investments. Capital contributions expected development of technical and economic justification of the project and business plan. In line with the total cost is determined the amount of project funding. As the total amount of necessary funds is known, could start the search for different resources to finance innovative activities.
Keywords:Titul: Bionika – inšpiratívna cesta k inováciám produktov
Autor: Ing. Viera Konstantová, PhD., Ing Martin Kováčik, PhD., Prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
Abstrakt:
Bionika je odbor, ktorý hľadá udržateľné riešenia napodobňovaním prírodných časom overených modelov a stratégií. V mnohých firmách už pracujú inžinieri - bionici, ktorí spolupracujú na inováciách už existujúcich produktov, alebo na vývoji nových produktov. K príkladným firmám patrí aj firma Festo, zaoberajúca sa technológiami v oblasti pneumatickej a elektrickej automatizácie, ktorá už niekoľko rokov vo svojom výskume a vývoji využíva bioniku. Na Žilinskej univerzite v Žiline sa bionikou zaoberá niekoľko výskumníkov a pedagógov, ktorí majú záujem na tom, aby končiaci inžinieri dobre poznali a vedeli využívať potenciál tohto odboru. Potreba vzdelávať súčasných študentov na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v tomto odbore, je dôležitá. Bionika poskytuje nové myšlienky pre inovácie produktov.
Kľúčové slová:

Title: Bionics - inspiring way to product innovation
Author: Ing. Viera Konstantová, PhD., Ing Martin Kováčik, PhD., Prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
Abstract:
Biomimicry is a scientific field that seeks sustainable solutions by emulating nature‘s timetested patterns and strategies. In many companies are worked engineers - bionic engineers, which cooperate on innovation of stale products or on development of new products. The Festo is a worldwide leading supplier of pneumatic and electrical automation technology, which uses the biomimicry in research and development a few years. At the University of Žilina there are researcher and pedagogues which rest that graduated students know to use potential of biomimicry. Is necessary to educate university students in this field, because offers a new and ecological ideas for innovation of product.
Keywords:Titul: Hodnotenie inovačnej výkonnosti podnikov
Autor: Ing. Michal Janovčík, prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.
Abstrakt:
Cieľom tohto článku je poskytnúť stručné informácie o výstupoch dizertačnej práce "Hodnotenie inovačnej výkonnosti firiem", ktorá bola vypracovaná na Katedre priemyselného inžinierstva, Fakulty strojného inžinierstva na univerzite v Žiline. Navrhnutá metodika je založená na piatich prioritných oblastiach: stratégii, trhu, výrobkoch, procesoch a ľudí, ktoré prebiehajú v spoločnosti vo vzájomnej synergii, a tak ovplyvňujú schopnosť podniku vytvárať a prinášať inovácie na trh. Výber, popis a odôvodnenie takýchto prioritných oblastí sú hlavné teoretické prínos dizertačnej práce. Praktické výstupy práce sú vývoj nástrojov pre rýchle hodnotenie inovačnej výkonnosti podnikov - index inovácií, vrátane jeho on-line verzii.
Kľúčové slová:

Title: Assessment of the innovation performance of enterprises
Author: Ing. Michal Janovčík, prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD.
Abstract:
The aim of this article is to give brief information about outputs of doctoral thesis „Evaluation of the Innovation Performance of Companies“, which was prepared at the Department of Industrial Engineering, Faculty of Mechanical Engineering of the University of Zilina. The proposed methodology is based on five priority areas: strategy, market, product, processes and people, which run in the company in a mutual synergy and thus influence the ability of company to create and bring innovation into market. Selection, description and justification of these priority areas are the main theoretical contribution of the doctoral thesis. Practical outputs of the thesis are development of a tool for quick evaluation of the innovation performance of companies – Innovation index, including its on-line version.
Keywords:Titul: Návrh metodiky vytvárania inovačných sietí
Autor: Ing. Marián Majchrák
Abstrakt:
Vplyv narastajúceho konkurenčného boja na globálnych trhoch sa odzrkadľuje vo všetkých oblastiach priemyselného podniku. Tvorba a komercializácia inovácií sa stáva hlavnou konkurenčnou výhodou, ktorá zabezpečuje dlhodobý rast podnikov. Podniky v snahe zabezpečiť túto konkurenčnú výhodu začínajú spolupracovať s inými subjektmi a vytvárajú partnerstvá. Jednou z foriem strategických partnerstiev sú aj inovačné siete. Predkladaný článok sa zaoberá problematikou vytvárania inovačných sietí v spracovateľskom priemysle slovenský republiky v kontexte Európskej únie.
Kľúčové slová:

Title: Design methodology of creating innovation networks
Author: Ing. Marián Majchrák
Abstract:
The impact of increasing competition between global markets is reflected in all areas of industrial enterprise. Development and commercialization of innovation is becoming a major competitive advantage that ensures long-term business growth. Companies in order to ensure that competitive advantage start to work with others to form partnerships. One form of strategic partnerships are innovation networks. Submitted article is concerned with issues of creating innovation networks in manufacturing industry of Slovak republic in context of EU.
Keywords:Titul: Podpora vzniku inovácií
Autor: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD., doc. Ing. Helena Tureková, PhD.
Abstrakt:
Inovačný manažment – východiská, overené postupy, odporúčania. To bol názov knižnej publikácie, ktorá pred siedmimi rokmi uviedla čitateľa do problematiky inovácií, s poukázaním na predpoklady ich vzniku, možné prístupy k ich riadeniu a význam okolia pre ich vznik. Na základe pozitívneho ohlasu čitateľov autori vytvorili voľné pokračovanie, pričom obdobne ako v predchádzajúcom prípade i táto kniha je napísaná pre všetkých, ktorí túžia po zmene, ktorí chcú napredovať a potrebujú sa na to pripraviť.
Kľúčové slová:

Title: Support of innovation
Author: prof. Ing. Branislav Mičieta, PhD., doc. Ing. Helena Tureková, PhD.
Abstract:
Innovation management - starting points, best practices, recommendations. This was the name of the book publication, which seven years ago introduced the reader to the topic of innovation, with reference to the conditions of their occurrence, possible approaches to their management and the importance of temperature for their formation. Based on the positive response from readers authors created a loose sequel, while similarly as in the previous case and this book is written for all those who long for change, who want to progress and need to prepare for it.
Keywords: