Titul: Vývoj sústružníckych strojov pre najvyššiu produktivitu a presnosť výroby
Autor: doc. Ing. Viera Poppeová, PhD. a kol.
Abstrakt:
Ako ukázala nedávna svetová výstava EMO Miláno 2009, sústružnícke centrá a multi-funkčné stroje sú dôležitým prvkom pre zabezpečenie čo najvyššej produktivity a presnosti vo výrobe. Multifukčné stroje predstavujú najvyšší stupeň vývoja sústružníckych strojov na komplexnú výrobu tvarovo zložitých obrobkov na jednom stroji.
Kľúčové slová:

Title: Development of turning machines for maximum productivity and accuracy
Author: doc. Ing. Viera Poppeová, PhD. a kol.
Abstract:
The modern turning centers and multifunctional machines enable complex shape machining of complex workpieces, several technologies on a single machine. As shown by recent world EMO exhibition Milan (2009), are turning centers and multifunctional machine an important element to ensure the highest productivity and production precision. Multifunctional machines represent the highest degree of development of turning machines to complex production of complex shaped workpieces on a single machine.
Keywords:Titul: Transfer technológií Made in Slovakia - Inovácie a ich transfer do priemyselnej praxe
Autor: Ing. Juraj Hromada, PhD., Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstrakt:
Slovenský priemysel zažíva v poslednom období ťažké časy, avšak svetová hospodárska kríza výrazne zatriasla aj tými najvyspelejšími ekonomikami sveta. Recesiu zažíva Nemecko a s ním celá Európa, Japonsko ale aj Spojené štáty americké. Kde hľadať východisko z tejto situácie? Odborníci sa zhodujú na tom, že práve inovácie a ich rýchle zavedenie do priemyselnej praxe môžu znamenať významnú konkurenčnú výhodu.
Kľúčové slová:

Title: Technology Transfer Made in USA - Innovation and their transfer into industrial practice
Author: Ing. Juraj Hromada, PhD., Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstract:
Slovak industry is experiencing a recent hard times, but the global economic crisis has greatly shook and those of the most developed economies of the world. Germany is experiencing a recession and with it the whole of Europe, but Japan and the United States. Where to find a way out of this situation? Experts agree that it is the innovation and the rapid introduction into industrial practice may incur a significant competitive advantage.
Keywords:Titul: Smery vývoja humanoidných robotov
Autor: doc. Ing. Juraj Uríček, PhD. a kol.
Abstrakt:
Robotika sa už od počiatku zameriava predovšetkým na automatizované výrobné linky. V súčasnej dobe sa výskum a vývoj zameral sa na robotické systémy, ktoré je možné prispôsobiť nepredvídateľne meniacim sa podmienkam. Robotika tiež prináša významné ekonomické aspekty, ako je napríklad zvýšenie produktivity, zvýšenie kvality a spoľahlivosti výrobkov, výrobných procesov, stabilita, efektívne výrobné procesy a mnoho ďalších výhod. Tiež zásadne mení vzťah medzi duševnou a manuálnou prácou. Implementácia robotov do prevádzky vytvára pozitívny tlak na zamestnancov, pokiaľ ide o zvyšovanie vedomostí, zlepšovanie vedomostí a osobný rozvoj.
Kľúčové slová:

Title: Directions of development of humanoid robots
Author: doc. Ing. Juraj Uríček, PhD. a kol.
Abstract:
The robotics focuses primarily on automated production lines since the inception. Currently, research and development focus on robotic systems that can adapt to the unpredictably changing conditions. Robotics also brings significant economic aspects, such as productivity increase, increase of product quality and reliability, manufacturing processes stability, efficient production processes and many other benefits. It also fundamentally alters the relationship between mental and manual labor. The implementation of robots in operation creates a positive pressure on staff in terms of increasing skills, enhancing knowledge and personal development.
Keywords:Titul: Návrh modelu zlepšovania podnikových procesov v podmienkach malého a stredného podniku
Autor: Ing. Patrik Grznár, PhD., Prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Cieľom článku je podať stručnú informáciu o výstupe z Dizertačnej práce, ktorá bola vypracovaná v internej forme doktorandského štúdia na Katedre priemyselného inžinierstva, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline. Práca na tému „Návrh modelu zlepšovania podnikových procesov v podmienkach malého a stredného podniku“ prezentuje teoretické východiská z oblasti podnikových procesov, procesného riadenia, malého a stredného podnikania, inovácií, konkurencieschopnosti, inovačného manažmentu, inovačného marketingu, informačných systémov, ekonomiky podniku, metód a nástrojov zlepšovania procesov. Práca analyzuje stav získaných poznatkov z riešených oblastí a na základe vytvoreného Modelu PGxI ich implementuje v podmienkach konkrétnej firmy.
Kľúčové slová:

Title: Draft model for improving business processes for the SME
Author: Ing. Patrik Grznár, PhD., Prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
The aim of this article is to give a brief information about the output of the dissertation, which was prepared in an internal form of doctoral studies at the Department of Industrial Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University of Žilina. The thesis “The layout of model of beating up of management processes in conditions of Small and Medium Enterprise” presents theoretical outlets on the field of management process, procedural management, small and medium enterprise, innovations, competitiveness, innovative management, innovative marketing, information systems, corporation economy, methods and implements of beating up of processes. The work analyses degree of gained knowledge from concerned fields and on the basis of created Model PGxI implements them in conditions of concrete company.
Keywords: