Titul: Zásoby v milk-run systéme
Autor: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Abstrakt:
Súčasné podmienky hospodárskej krízy nútia podniky hľadať vnútorné rezervy vo svojich činnostiach. Redukcia nákladov, spolu so zaistením odbytu pre svoje produkt, sú veľmi dôležitými témami súčasnosti. Jednou z ciest, ako zefektívniť podnikové procesy, je i štíhla filozofia, ktorá sa zameriava na elimináciu všetkých druhov plytvania v podniku. Medzi základné druhy plytvania patrí aj udržiavanie nadbytočných zásob. V nasledujúcom článku bude predstavený prístup štíhleho zásobovania pracovísk – koncept milk-run – z pohľadu udržiavania optimálnej úrovne zásob vo vnútropodnikovom systéme.
Kľúčové slová:

Title: Stocks in the milk-run system
Author: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Abstract:
The current conditions of economic crisis make companies to look for internal reserves in their activities. Cost reduction and sales ensuring, are very important issues at present. One of the ways, how to make processes more effective, is the lean philosophy application, which focuses on waste eliminating in company. One of the basic types of waste is overflow inventory. In the following article will be presented an approach of lean material handling - the milk-run concept - from the view of optimal inventory level maintaining.
Keywords:Titul: Moderné materiálové toky a príhodný čas na ich zavádzanie
Autor: Ing. Michal Uherčík
Abstrakt:
Zavádzanie štíhlych zásobovacích systémov v internej logistike je v posledných rokoch „hitom“ väčšiny výrobných spoločností. Je potrebné si uvedomiť, že zmena štýlu zásobovania liniek nie je jednoduchá a bezproblémová a bez koncepčného riešenia to bude len ďalší projekt odsúdený na neúspech a založenie do šuflíka. Takisto si treba uvedomiť, že štíhle prvky v zásobovaní nie sú určené len pre segmenty ako automotive, či výroba spotrebnej elektroniky. Je ich možné zavádzať aj v ostatných odvetviach, pokiaľ vieme ako na to. Dôkladná príprava, načasovanie a postupná implementácia sú jedinou cestou ako dosiahnuť očakávané výsledky. Pri používaní metodiky popísanej v publikácii Tvoríme materiálové toky je cesta za úspešnou implementáciou štíhleho zásobovacieho systému jednoduchá a priamočiara. Na príklade reálneho projektu zo slovenského segmentu automotive je vidieť jednoduchosť tohto konceptu a náročnosť vykonania jednotlivých krokov k úspechu.
Kľúčové slová:

Title: Modern material flows and opportune time for their introduction
Author: Ing. Michal Uherčík
Abstract:
Implementation of lean line feeding systems in internal logistics is very popular within majority of manufacturing companies in recent years. It is needed to understand that changing of line feeding procedures is not easy and trouble free. Without conceptual solution it will be another unsuccessful project. Also, it is needed to understand, that lean elements in internal logistics are not assigned only for automotive segment or electronics industry. It is possible to implement them also in other fields of industry, if we know how to do it. Precise preparation, timing and gradual implementation are the only way how to achieve expected outcomes. Using of methodics described in Making Materials Flow is the way how to easily and clearly implement lean line feeding system successfully. Example of real project from Slovak automotive segment will show us simplicity of this concept and difficulty of each step on the way to successful implementation.
Keywords:Titul: Ako efektívne zaškoliť viac ako 20 000 pracovníkov pre logistický koncept alebo „Tréning hrou“
Autor: Ing. Michal Porubän
Abstrakt:
Ak by ste mali efektívne zaškoliť viac ako sto, či nebodaj tisíc zamestnancov, určite by ste zvažovali niekoľko možností ako zvládnuť danú úlohu s tým, že máte samozrejme limitované náklady a Vaše očakávania z pohľadu vzdelávania sú povedzme „nemalé”, resp. očakávate rýchlu, údernú, sofistikovanú a hlavne „advanced” formu efektívneho vzdelávania, ktoré Vaši zamestnanci nielen prijmú, ale pochopením súvislostí Vám dajú hneď niekoľko nápadov ako ďalej zlepšovať procesy. Predostrieť účastníkom pohľad na procesy prostredníctvom simulačnej hry a zapojiť ich formou „Learning by playing” je tou najlepšou metódou ako zvládnuť túto ambicióznu myšlienku.
Kľúčové slová:

Title: How to effectively train more than 20,000 workers for the logistics concept or "Training game"
Author: Ing. Michal Porubän
Abstract:
If you should train effectively more than hundred or almost thousand workers, you‘d consider several opportunities how to handle this task. Of course you have to take into account the limited costs and your expectations are “not small”, respectively you expect quick, strike, sophistic and mainly “advanced form” of effective education. This form have to be accepted by your workers through understanding of relations of process and workers can give you several ideas how to improve the process continuously. If you involve your workers into concept by simulation game - „Learning by playing form”, it is the best way how to handle this pretentious idea.
Keywords:Titul: Výzva a príležitosť RFID technológie
Autor: Ing. Eva Carmen Poláčková, doc.Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Abstrakt:
RFID technológia je známa ako najprelomovejšia technológia v poslednom desaťročí. Analytici tvrdia, že jej vplyv na zmeny podnikových procesov budú väčšie, než bolo dosiahnuté pomocou iných prelomových technológií, ako je fax, internet alebo mobilné telefóny. Vizionári tvrdia, že technológia je kľúčom k prieniku a adaptácii pre informačné systémy. Tento článok sa pokúsi načrtnúť odpovede na základné otázky týkajúce sa technológie RFID a jej použitie.
Kľúčové slová:

Title: The challenge and opportunity of RFID technology
Author: Ing. Eva Carmen Poláčková, doc.Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Abstract:
RFID technology is known as the most important breakthrough technology of the past decade. Analysts say its impact on business process change will be greater than achieved dramatic recent technologies such as fax, internet or mobile phones. Visionaries say that technology is the key to a pervasive, self-adapting for information systems. This article attempts to outline the answers to fundamental questions related to RFID technology and its use.
Keywords:Titul: Logistický audit
Autor: Ing. Ľubomír Košík
Abstrakt:
V dnešnom ponímaní je logistika viac ako len doprava a skladovanie. Je to proces plánovania a riadenia efektívneho výkonného toku, skladovania tovarov, služieb a s nimi spojených informácií z miesta vzniku do miesta spotreby, s cieľom uspokojenia požiadaviek zákazníkov. LogistiCKý audit je komplexná diagnostika logistických procesov. Dá sa povedať, že je TO nestranný pohľad na to, čo sa deje v podnikaní.
Kľúčové slová:

Title: Logistics audit
Author: Ing. Ľubomír Košík
Abstract:
In today‘s terms, logistics is more than just transportation and storage. It is a process of planning and managing effective and efficient flow of goods, services and related information to satisfy customer requirements. Logistics Audit is a comprehensive diagnosis of logistics processes. We can say that it is impartial view of what is happening in the business.
Keywords:Titul: Simulácia výrobných systémov - výborná možnosť prezentácie dosiahnutých výsledkov
Autor: Ing. Peter Škorík, PhD., Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstrakt:
Dynamická simulácia výrobných systémov, ako rozhodujúca časť digitálneho podniku reprezentuje revolučnú zmenu v príprave, organizácii a realizácii výroby. Simulácia a vizualizácia slúžia ako zdroj informácií pre zobrazenie a rýchle pochopenie reálnych dejov simulovaného výrobného, či logistického systému. Navyše, vizualizácia simulačného modelu vo virtuálnej realite uľahčuje komunikáciu a konzultáciu zmien aj s pracovníkmi, ktorí nemajú skúsenosti so simuláciou. Vďaka cenovej dostupnosti imerzívnych technológií sa ukazuje možnosť ich využitia pre priemyselnú prax. V uvedenom článku sa autori zaoberajú práve možnosťou zobrazenia simulácie výrobných a logistických systémov vo virtuálnej realite pomocou imerzívnych technológií.
Kľúčové slová:

Title: Simulation of manufacturing systems - an excellent opportunity to present the results achieved
Author: Ing. Peter Škorík, PhD., Ing. Andrej Štefánik, PhD.
Abstract:
Dynamic simulation of production systems as a crucial part of the digital factory concept represents a revolutionary change in the preparation, organization and implementation of production. Simulation and visualization serve as a source of information for display and rapid understanding of the real events in simulated manufacturing or logistic system. Moreover, the visualization of the simulation model in virtual reality facilitates communication and consultation of changes with employees who are not familiar with simulation. Due to affordability of immersive technologies, the possibility of their use for industrial practice is increasing. In presented article authors deals with the possibility of displaying simulation of manufacturing and logistics systems in virtual reality using immersive technologies.
Keywords:Titul: Digitálna údržba s podporou 3D DMU v digitálnom podniku
Autor: Ing. Daniela Kováčová, prof. Ing. Milan Gregor, PhD., doc.Ing. Miroslav Rakyta, PhD.
Abstrakt:
Článok pojednáva o možnostiach vykonávania údržby za pomoci Digital Mock Up modelov v prostredí digitálneho podniku a ich využití v praxi.
Kľúčové slová:

Title: Digital maintenance with support for 3D DMU in the digital factory
Author: Ing. Daniela Kováčová, prof. Ing. Milan Gregor, PhD., doc.Ing. Miroslav Rakyta, PhD.
Abstract:
This article deals with the 3D digital models – DMU (Digital Mock Up). It presents the practical possibilities of maintenance, supported by DMU models in the Digital Factory enviroment.
Keywords:Titul: Vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a jej právna úprava
Autor: Ing. Martina Smutná
Abstrakt:
Tento článok je venovaný problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Po stručnej charakteristike významnosti BOZP ako takej, je v ňom uvedená história BOZP ako aj prehľad základných právnych dokumentov, ktoré obsahujú predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike.
Kľúčové slová:

Title: Developments in the field of health and safety at work legislation and its
Author: Ing. Martina Smutná
Abstract:
This article is devoted to issues of health and safety at work. After the brief characterization of the significance of Safety and Health at Work as a whole, it is referred to the history of Safety and Health at Work as well as an overview of basic legal documents that govern the safety and health in the Slovak Republic.
Keywords:Titul: E-learnigové systémy a ich využitie v dopravných a logistických podnikoch
Autor: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., Ing. Iveta Kubasáková, PhD.
Abstrakt:
Z pohľadu podniku e-learning nie je len prostriedok ako vzdelávať zamestnancov, ale aj prostriedok na efektívne informovanie klientov a partnerov o novinkách v službách či produktoch. Takto podané informácie nie sú len pútavé pre prijímateľa, ale zároveň je možná aj spätná väzba, ktorá je v dnešnej dobe taká nevyhnutná.
Kľúčové slová:

Title: E-learning systems and their usage in transportation and logistics businesses
Author: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., Ing. Iveta Kubasáková, PhD.
Abstract:
From the perspective of enterprise, e-learning is not only as means to educate employees, but effective means to inform customers and partners about new services or products. This informations are not only interesting for recipient, but allow feedback, which is now so essential.
Keywords: