Titul: Spôsobilosť výrobných zariadení
Autor: Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD., Ing. Marta Kasajová, PhD.
Abstrakt:
Článok obsahuje problematiku týkajúcu sa merania a vyhodnocovania spôsobilosti výrobných zariadení. Informácie o spôsobilosti výrobných zariadení sú jedným z rozhodujúcich faktorov riadenia výrobných procesov a procesov technickej údržby.
Kľúčové slová:

Title: Eligibility production facilities
Author: Ing. Jaroslava Bušfyová, PhD., Ing. Marta Kasajová, PhD.
Abstract:
The article includes issues related to measurement and evaluation capability machines of production facilities. Information about the capability machines is a crucila faktor in the management of production proceses and technicalmaintenance processes.
Keywords:Titul: Nové ergonomické aspekty v oblasti hodnotenia fyzickej záťaže
Autor: Ing. Martina Smutná
Abstrakt:
Rýchlosť, presnosť a komplexnosť riešení detailného projektovania ergonomických pracovísk ovplyvňujú moderné metódy ergonómie. Ich výstupné údaje sú dôležitými ukazovateľmi, ktoré je potrebné v procese detailného projektovania rešpektovať. Jednotlivé metódy však zohľadňujú rôzne faktory pracovného procesu a taktiež rôznu hĺbku úrovne analýz. Článok uvádza porovnanie vybraných ergonomických analýz, ktorých výstupy sa najčastejšie používajú v priemyselnej praxi.
Kľúčové slová:

Title: New ergonomic aspects in the assessment of physical activity
Author: Ing. Martina Smutná
Abstract:
Speed, accuracy and complexity of addressing detailed design ergonomic workstations affect the methods of modern ergonomics. Their output data are important indicators that need to be in the process of detailed design respected. Each method, however, take into account various factors work, and also different levels of depth of analysis. Article shows a comparison of selected ergonomic analysis, whose outputs are commonly used in industrial practice.
Keywords:Titul: Hodnotenie rozloženia miest na pracovisku
Autor: Ing. Peter Šebej, PhD.
Abstrakt:
V príspevku pripravíme model na hodnotenie rozloženia aktívnych miest na pracovisku. Budeme pracovať v zjednodušenom prostredí pravej ruky, ľavej ruky a oboch rúk s ocenením ich individuálnych vlastností. Z týchto podmienok vytvoríme matematický model na experimentovanie a optimalizáciu.
Kľúčové slová:

Title: Evaluation of the distribution of seats in the workplace
Author: Ing. Peter Šebej, PhD.
Abstract:
We will prepare a model to evaluate an organization of active working space in workplace. A simple model consisting of right hand, left hand and both hands with their individual evaluation will be used. We will create a mathematical model for further experiment and optimalization under such conditions.
Keywords:Titul: Znižovanie hluku na pracoviskách z hľadiska systémovo - strategického prístupu
Autor: doc. Ing. Marián Flimel, CSc.
Abstrakt:
Príspevok je zameraný na ergonomické hodnotenie pracovného prostredia z hľadiska voľby optimálnej stratégie pri znižovaní hluku na pracoviskách. Stratégia je potrebná v každej etape životného cyklu pracoviska a je prepojená s ekonomickým hodnotením riešení.
Kľúčové slová:

Title: Reducing noise in the workplace in terms of systemically - a strategic approach
Author: doc. Ing. Marián Flimel, CSc.
Abstract:
The article is oriented on ergonomic evaluation of working environment from optimal strategy in reducing noise point of view in workplace. Strategy is necessary in every stage of life cycle of working environment and it is linked with economic assessment.
Keywords:Titul: 3D antropometrická simulácia v programe CATIA V5
Autor: doc. Ing. Dušan Šuch, CSc.
Abstrakt:
Navrhovanie výrobku si dnes vyžaduje efektívne určovanie a overovanie všetkých jeho vlastností v čo najkratšom realizačnom cykle /návrh - skúšky - výroba/. Súčasné CAD/CAM projektové systémy spĺňajú požiadavky na virtuálnu simuláciu celého cyklu svojou modulovou výstavbou, keď popri moduloch na návrh - CAD a výrobu - CAM ponúkajú aj moduly na skúšky a analýzu. V CAD systéme CATIA V5 je zahrnutý aj silný nástroj na overovanie vzťahu medzi človekom, výrobkom a prostredím: “Ergonomics Design & Analysis”. Tento modul umožňuje pracovať v režimoch: editovania rozmerov postavy, analýzy pracovných aktivít, vytvárania postavy a analýzy polôh človeka. Výhodou nástroja je, že má v sebe zahrnuté bežne používané ergonomické analýzy, ako aj potrebné štatistické, antropometrické a fyziologické údaje populácie európskej, americkej a ázijskej, a preto nevyžaduje súbežnú prácu s odbornou literatúrou. Pre zvládnutie modulu sú potrebné základné znalosti z ergonómie, analýz a počítačového navrhovania CAD v CATIA V5. Systém umožňuje vytvárať tak štandardné protokoly ergonomických a antropometrických analýz, ako aj generovať geometrické a video záznamy analyzovaných aktivít.
Kľúčové slová:

Title: 3D anthropometric simulation program CATIA V5
Author: Ing. Dušan Šuch, CSc.
Abstract:
Today requires product design most effective identification and verification of all product properties. Current CAD / CAM design systems meet the requirements for virtual simulation cycle. They have a modular building, where in addition to modules for construction and technology offer also modules for analysis. In CATIA V5 CAD system is also included a powerful tool for verifying of relationship between man, environment and product - „Ergonomics Design & Analysis“. This module can operate in different modes: editing dimensional figures, analysis of work activities, creating figures and analysis of human postures. The advantage of this tool is that it has in itself covered commonly used ergonomic tools, as well as statistical, physiological and anthropometric data of the population in Europe, Americas and Asia and therefore does not require simultaneous research in the Ergonomic. To manage the module required a basic knowledge of ergonomics, analysis and CAD computer design in CATIA V5. The system allows you to create standard protocols ergonomic and anthropometric and generate the geometric or video records from analyzed activities.
Keywords:Titul: Aplikácia POKA-YOKE v montáži
Autor: Ing. Katarína Senderská, PhD., Ing. Albert Mareš, PhD.
Abstrakt:
Náklady, kvalita a čas zohrávajú rozhodujúcu úlohu v konkurenčnom boji. Existujú rôzne nástroje, metódy a pomôcky, ktoré sú buď zamerané na zlepšovanie týchto parametrov individuálne, alebo komplexne. V snahe zabezpečiť vysokú kvalitu produkcie je možné aplikovať prístup Poka-Yoke. Ide o filozofiu zameranú na dosiahnutie tzv. stopercentnej kvality. V rámci uvedenej filozofie sa používajú rôzne techniky. Článok popisuje základy metódy, ako aj možnosti aplikácie snímačov a systémov identifikácie pri tejto metóde.
Kľúčové slová:

Title: Application of Poka Yoke assembly
Author: Ing. Katarína Senderská, PhD., Ing. Albert Mareš, PhD.
Abstract:
Cost, quality and time playing a dominant role in the competitors fight. There are various tools, methods and equipments that are either aimed to improving these parameters individually or globally. In order to ensure high quality production can be applied the Poka-Yoke access. It is a philosophy aimed to achieving the so-called. one hundred percent quality. Under this philosophy different techniques are used. The article describes the basics of this method, as well as possible applications of sensors and identification systems within this method.
Keywords:Titul: Expertný systým Exys CORVID ako nástroj umelej inteligencie
Autor: Ing. Stanislav Gavlas, PhD.
Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá základnými znalosťami v oblasti expertného systému. Tiež zoznamuje čitateľa expertného systému architektúrou a ponúka detailný pohľad na prázdny expertný systém Exys corvid.
Kľúčové slová:

Title: Exys corvid expert system as a tool of artificial intelligence
Author: Ing. Stanislav Gavlas, PhD.
Abstract:
The contribution deals with basic knowledge in the field of expert system. It also apprises the reader of expert system architecture and offers detailed view of empty expert system Exys CORVID.
Keywords: