Titul: Projekt SAFEPLACE – Implementácia efektívneho a zdravého modulárneho výrobného pracoviska do prevádzkových podmienok
Autor: Ing. Zuzana Ságová, PhD., prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Milan Hulín, PhD.
Abstrakt:
V obsahu predchádzajúcich príspevkov (1, 2, 3, 4) uvedených v zozname literatúry bol popisovaný vlastný postup pri riešení problematiky návrhu efektívneho a zdravého modulárneho výrobného pracoviska. Tento príspevok sa bude venovať nasadeniu flexibilného pracoviska na prevádzku, jeho modifikáciám a organizačným opatreniam, ktoré je potrebné prijať pre dosiahnutie jeho optimálneho využitia.
Kľúčové slová:

Title: SAFEPLACE Project - Implementation of an efficient and healthy production site in modular operating conditions
Author: Ing. Zuzana Ságová, PhD., prof. Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Milan Hulín, PhD.
Abstract:
The specific procedure of solving a topic of suggestion an efficient, healthy and safe modular manufacturing workplace was described in content of previous articles at the end of list (1, 2, 3 and 4). This article will be given to the deploying of flexible workplace into the operation, its modifications and organizing actions that are needed to be accepted for reaching its optimaluse.
Keywords:Titul: Metamorfózy investičného rozhodovania – teória verzus prax
Autor: Tomáš Klieštik
Abstrakt:
Investícia býva niekedy charakterizovaná ako odložená spotreba. Prečo teda podniky investujú? Prečo odkladajú svoju spotrebu do budúcnosti a čo ich investičné rozhodovanie ovplyvňuje? Každý ekonomický subjekt (štát, podnik, domácnosti) opakovane stojí pred dôležitým rozhodnutím. Ako vynaložiť svoje prostriedky? Spotrebovávať alebo naopak odložiť spotrebu a investovať v snahe zvýšiť vlastnú spotrebu v budúcnosti?
Kľúčové slová:

Title: Metamorphosis investment decision - theory versus practice
Author: Tomáš Klieštik
Abstract:
The investment is sometimes characterized as deferred consumption. So why do companies invest? Why postpone their consumption in the future and what influences their investment decisions? Each economic entity (state, enterprises and households) repeatedly faces important decisions. How to spend their money? Consume or vice versa defer consumption and invest in order to increase their own consumption in the future?
Keywords:Titul: Logistické aspekty poskytovania expresných kuriérskych služieb
Autor: doc. Ing. Libor Švadlenka, PhD., Ing. Daniel Salava, PhD
Abstrakt:
Tento článok približuje dôležité logistické aspekty poskytovania expresných a kuriérskych služieb. Najskôr opisuje technologické špecifiká poskytovania týchto služieb, ďalej mapuje v krátkosti pozíciu ČR v rámci tohtoodvetvia v kontexte európskeho trhu a ďalej postihuje významné súčasné trendy vývoja
tohto odvetvia. Dodávateľsko-odberateľský reťazec (supply chain) expresných služieb možno v reále označiť ako tradičný v zmysle chápania technologického jadra (tzv. core activities, teda zberu zásielok, prepravy, triedenie a doručenie) procesu poskytovanie poštovej služby. Zvyčajne je zásielka vyzdvihnutá na konci pracovného dňa podľa požiadaviek odosielateľa, doprava a príslušné colné konanie a odbavovanie
sú realizované vo večerných hodinách a v noci, potom je zásielka dodaná podľa požiadaviek príjemcu v ranných hodinách. Expresné firmy sa zameriavajú predovšetkým na B2B služby a uľahčujú a zrýchľujú proces prepravy tovaru. Prepravovaný tovar sa spravidla vyznačuje vysokou cenou a nízkou hmotnosťou ako napr. elektronické komponenty a farmaceutické produkty.
Kľúčové slová:

Title: Logistical aspects of the provision of express courier services
Author: doc. Ing. Libor Švadlenka, PhD., Ing. Daniel Salava, PhD.
Abstract:
This article reflects important logistical aspects of express and courier services provision. Firstly it describes technological and logistical specifics of these services provision, then reflects shortly the position of CR within this sector in context of european market and finally focuses on its important current development trends. The supply chain of express services can be considered in reality as traditional postal supply chain. Usually, the item is collected at the end of the work day at the premises of the sender, transport and (if applicable) customs clearance is taking place in the evening and night, and the item is delivered at the premises of the receiver in the morning. The express industry focuses mainly on B2B services and simplifies and speeds the process of transporting goods. The types of goods transported are typically high value/low weight items such as electronic components and pharmaceutical products.
Keywords:Titul: Návrh inovácie systému skladovania v konkrétnej spoločnosti
Autor: prof. Ing. Jozef Kováč, CSc., Ing. Peter Malega, PhD., Ing. Monika Czetöová
Abstrakt:
Najväčším problémom z hľadiska skladovania v analyzovanej spoločnosti sú sezónne výkyvy, keďže odber jednotlivých produktov nie je rovnomerný počas celého roka. K ukladaniu finálnych produktov dochádza aj na miestach v exteriéri. Záber týchto plôch do značnej miery sťažuje manipuláciu s materiálom, prívoz pneumatík a odvoz produktov. Z tohto dôvodu je nutné hľadať ďalšie možnosti uskladnenia gumového granulátu umiestneného v big bagoch a gumolisovaných výrobkov uložených na paletách.
Kľúčové slová:

Title: Propose innovative storage system in a particular society
Author: prof. Ing. Jozef Kováč, CSc., Ing. Peter Malega, PhD., Ing. Monika Czetöová
Abstract:
The biggest problem in terms of storage in the analysed company is the seasonal variations, whereas the demand for individual products is not uniform throughout the year. The finished products also occur in places outdoors. Scope of these areas makes it very difficult material handling, transportation and disposal of tires. Therefore it is necessary to seek more efficient storage of rubber granulate located in big bags and rubber-pressed products stored on pallets.
Keywords:Titul: Autonómna manipulácia
Autor: Ing. Ján Lábaj, Ing. Ján Capák
Abstrakt:
V súvislosti s inováciou výrobných procesov je potrebné zvyšovanie produktivity nielen samotného výrobného procesu, ale taktiež medzioperačnej manipulácie, ktorá vo vysokej miere ovplyvňuje celkové náklady na produkt. S novými možnosťami objavujúcimi sa na trhu dochádza k inováciám vo všetkých smeroch, a to najmä minimalizáciou stereotypnej práce ľudí a jej prenášaním na strojové linky, jednoúčelové stroje a tiež autonómne manipulátory. Do skupiny autonómnych manipulátorov je možno zahrnúť okrem známych robotických ramien aj inteligentné autonómne logistické ťahače, ktoré disponujú rozsiahlym hardvérovým a softvérovým vybavením a sú schopné riadiť ďalšie periférie a ich činnosti. Medzi takéto systémy patria aj autonómne logistické ťahače FTS CEIT a k ním prislúchajúce periférie, ktoré sú popísané v tomto článku.
Kľúčové slová:

Title: The Autonomous manipulation
Author: Ing. Ján Lábaj, Ing. Ján Capák
Abstract:
Within the context of production processesinnovation the increase of not only manufacturing process itself but also interoperational manipulation is necessary. This influences total product costs. With new market opportunities there is an innovation effort heading in any direction, mainly in reducing stereotyperelated human work which can be replaced by machines - single- purpose machines as well as autonomous manipulators. The robotic arms and intelligent autonomous logistics trucks which also have extensive hardware and software and are able to manage their peripherals and other activities can be included in autonomous manipulators. Such systems include automatic guided vehicle FTS CEIT which allows you to connect peripherals. This article deals with autonomous conveyor systems.
Keywords:Titul: „Pick by“ systemy a ich aplikacia v montaži
Autor: Ing. Katarína Senderská, PhD., Ing. Ján Zajac, Ing. Albert Mareš, PhD.
Abstrakt:
V súčasnosti existuje celý rad metód, nástrojov a technických riešení pre podporu výrobných, montážnych a logistických procesov. Jedným z progresívnych riešení je aplikácia tzv. „Pick by“ systémov. Tieto systémy sú síce prioritne určené pre podporu logistických úloh, ale nachádzajú efektívne uplatnenie aj v montáži. Príspevok sa zaoberá základnou charakteristikou týchto systémov a naznačuje smery výskumno-vývojových prác pri aplikácii týchto systémov v montáži na Strojníckej fakulte v Košiciach.
Kľúčové slová:

Title: "Pick by" systems and their application in the assembly
Author: Ing. Katarína Senderská, PhD., Ing. Ján Zajac, Ing. Albert Mareš, PhD.
Abstract:
Currently, there are a number of methods, tools and technical solutions to support the manufacturing, assembly and logistic processes. One of the progressive solutions is the application of socalled „Pick by“ systems. These systems are mainly intended to support logistical tasks, but they have also effective application in the assembly. The paper deals with a basic characteristic of these systems and suggests the directions of research and development work in application of these systems realized at the Faculty of Mechanical Engineering in Košice.
Keywords:Titul: Inovačné stratégie pre efektívne logistické procesy v oblasti surovinových zdrojov
Autor: doc. Ing. Ján Spišák, PhD., Ing. Miroslav Zelko, PhD.
Abstrakt:
Strategickým cieľom inovačného procesu je dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja. Európska komisia začlenila surovinové zdroje medzi základné piliere trvalo udržateľného rozvoja európskeho priemyslu a tie sa stávajú integrálnou súčasťou nového prístupu EÚ pre vytváranie inovačných európskych partnerstiev (EIP). Strategickým cieľom inovatívneho prístupu, ktorého naplnením v oblasti spracovania surovín sú pokročilé technológie, je aj cieľom Európskeho konzorcia popredných banských spoločností - IntelliMine. Princípy technologickej logistiky boli akceptované ako nový prístup k stratégii pokročilých technológií a k tvorbe konceptov európskych baní budúcnosti. Inovačné stratégie sa zaoberajú všetkými aspektami hodnotového reťazca vrátane surovinového prieskumu, dobývania, obohacovania, metalurgie a recyklovania. Naplnenie tohto strategického cieľa je možné dosiahnuť zabezpečením bázy údajov a poznatkov, výskumom a vývojom komponentov a agregátov s cieľom minimalizácie rozmerov, zabezpečením efektívnej funkčnosti, uplatnenia princípov technologickej logistiky a koncepcie pokročilej manipulácie procesov APM.
Kľúčové slová:

Title: Innovative strategies for effective logistics processes in the field of mineral resources
Author: doc. Ing. Ján Spišák, PhD., Ing. Miroslav Zelko, PhD.
Abstract:
The EU strategic goal of innovation process is the sustainable development. The European Commission integrates the raw material resources within the ground pillar of European industry sustainable development and those are becoming an integral component of new EC approach for European innovation partnership (EIP) creation. The strategic goal of innovative approach filling in the area of raw material processing by the form of advanced technologies is also a target of the IntelliMine – consortium of leading European mining corporations. The technological logistics principles were accepted as a new approach to advanced technology strategy and implementations creation for European mines of the future. Innovative approaches address all aspects of the value chain including mineral exploration, mining, beneficiation, metallurgy, recycling. The filling of this strategic target is possible to reach by securing database and knowledge, by aggregates and components research and development with the aim of scale minimization scale, securing an effective functionality, applying technological logistics principles and the concept of advanced process manipulation APM.
Keywords:Titul: Minimalizácia logistických nákladov s využitím pravidla druhej odmocniny
Autor: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc., Ing. Jindřich Ježek, PhD.
Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá kategorizáciou nákladov spojených s množstvom objednávaných zásielok. Analyzuje možnosti použitia vzťahu pre výpočet optimálneho objednávacieho množstva pre rozdelenie logistických nákladov do troch základných kategórií. Jedná sa o náklady neovplyvnené veľkosťou zásielky, fixné náklady na zásielku, náklady úmerné obežnej zásobe a ich následnú minimalizáciu. Uvedené členenie a výpočet možno však aplikovať za špecifických podmienok a nemožno ich použiť všeobecne na všetky prípady.
Kľúčové slová:

Title: Minimizing logistics costs by using the square root rule
Author: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc., Ing. Jindřich Ježek, PhD.
Abstract:
The paper deals with the classification of costs connected with the volume of ordered consignments. It analyzes possibilities how to use the formula for optimal order volume calculation for dividing logistic costs into three basic categories. They are costs unaffected by the size of the consignment, fixed costs per consignment, costs proportional to work-in-progress inventory, and their subsequent minimization. Nevertheless, the mentioned classification as well as the calculation can be applied in specific conditions, and it is not possible to use them generally for every case.
Keywords: