Titul: Moderné praktiky v riadení podnikov na Slovensku
Autor: Ing. Dagmar Hrašková, PhD.
Abstrakt:
Globalizácia trhov vytvára pre malé a stredné podniky na Slovensku novú dimenziu konkurenčného prostredia. Zrýchľujúci sa cyklus externých aj interných zmien podniku kladie mimoriadne nároky na top manažment spoločnosti hlavne v oblasti riadiacich aktivít. Podnik, ktorý chce dlhodobo prosperovať na trhu, musí opustiť stratégiu krátkodobej lokálnej úspešnosti a vypracovať pružnejšiu stratégiu riadenia, ktorá zabezpečí jeho existenciu a dlhodobú prosperitu v prostredí celosvetovej súťaže.
Kľúčové slová:

Title: Modern practices in corporate governance in Slovakia
Author: Ing. Dagmar Hrašková, PhD.
Abstract:
Keywords:Titul: O potrebe riadiť proces inovovania
Autor: doc. Ing. Helena Tureková, PhD.
Abstrakt:
Predložený príspevok ponúka skúmavý pohľad na problematiku inovácií. Je hľadaním argumentov, ktorých sila je potrebná pre cieľavedomé riadenie procesu inovovania, ako interného procesu organizácie. Je hľadaním podmienok, ktoré by umožnili riadiť tento proces. Naznačuje, čo je možné vykonať pre podporu vzniku a komercializácie inovácií. Prezentuje názor, že teória inovačného manažmentu v súčasnosti disponuje užitočnými vedomosťami pre riadenie procesu inovovania. Autorka vyslovuje nádej, že v organizáciách v dohľadnej dobe vznikne reálna potreba riadiť proces inovovania a náuka inovačného manažmentu nájde uplatnenie v praxi.
Kľúčové slová:

Title: About the need to manage the process of innovating
Author: doc. Ing. Helena Tureková, PhD.
Abstract:
The present paper offers an investigative look at the issue of innovation. It seeks arguments, strength of which is necessary for purposeful management of the process of innovation, as an internal process of an organization. It seeks conditions propitious to or supporting of managing this process. It attempts to outlines measures that may be taken to support the creation and commercial utilization of innovations. It argues that the theory of innovation management presently does offer knowledge that can be used to manage the innovation process. The author hopes that a real need to manage the innovation process will arise within business organizations in the foreseeable future and the scientific knowledge of innovation management shall be applied and benefit its practice.
Keywords:Titul: Inovácie v medzioperačnej manipulácii v priemyselnom podniku
Autor: Ing. Peter Mačuš, PhD., Ing. Ján Lábaj
Abstrakt:
Inovácia produktu začína myšlienkou tvorcu, prípadne podnetmi zo strany zákazníka a spúšťa celú lavínu inovačného procesu, ktorý zahŕňa od inovácie produktu, cez inovácie realizácie výroby a procesu výroby až po inováciu základných výrobných procesov. Pre skvalitnenie a zefektívnenie výroby produktov je potrebné inovovať nielen samotný vyrábaný produkt, ale aj celý výrobný proces. Neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu je aj medzioperačná manipulácia.
Kľúčové slová:

Title: Innovations in inter-handling in industrial company
Author: Ing. Peter Mačuš, PhD., Ing. Ján Lábaj
Abstract:
Product Innovation starts with the idea of the creator or incentives by the client and triggers an avalanche of the whole innovation process which involves the product innovation through the realization of a manufacturing process up to the innovation of basic production processes. To improve and streamline the production of the products it is necessary to upgrade not only the product which is being manufactured, but also the entire production process. An integral part of the manufacturing process is also the inter-operational handling.
Keywords:Titul: Inovovaná chladiaci systém spaľovacieho motora
Autor: prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.
Abstrakt:
Príspevok popisuje jeden z prístupov implementácie využitia poexpanzdnej energie, ktorá je viazaná v chladiacom systéme spaľovacieho motora. Ide o efektívnejšie využitie primárnej energie paliva. Riešenie prináša nový pohľad na transport energie z valca motora. V inovovanom systéme je tepelná energia využitá na generovanie potrebného chladiaceho výkonu, ktorý je zabezpečovaný prostredníctvom absorpčného zariadenia. Chladiaci výkon je možné využiť nielen v trigeneračných systémoch, ale aj na klimatizačné účely v dopravných prostriedkoch spolu s vyvíjaním nanotechnológii v oblasti výmenníkov.
Kľúčové slová:

Title: The innovative cooling system of an internal combustion engine
Author: prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD.
Abstract:
The paper describes a possible usage of post-expansion energy which is bound in the combustion engine cooling system. In this case it is a more efficient usage of fuel primary energy. The solution brings a new view on energy transportation from the engine cylinder. In the innovative system the thermal energy is used for generation of the required cooling output which is provided by mean of absorption equipment. Cooling output can be used not only in tri-generation systems but also for air conditioning in means of transport together with development of nanotechnologies in the area of heat exchangers.
Keywords:Titul: Analyzovanie kontaktnych tlakov valiveho ložiska pri vysokom zaťaženi pomocou MKP
Autor: Ing. Slavomír Hrček, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
Abstrakt:
V súčasnosti sa pri výpočtoch valivých ložísk uvažuje s Hertz-ovou teóriou kontaktu dvoch telies, na základe ktorej sú vypočítané tlaky v miestach kontaktu valivého telieska s obežnými dráhami ložiskových krúžkov. Avšak takýto spôsob výpočtu presne neodzrkadľuje reálnu geometriu telies a ich vplyv na napätosť vo valivom ložisku. V tomto článku je stanovený postup vytvorenia reálneho modelu kuželíkového ložiska, na ktorom bude vykonaná statická analýza napätosti za účelom overenia vplyvu prevádzkových parametrov pri vysokých zaťaženiach pomocou metódy konečných prvkov. Pre potreby takejto analýzy bolo vybrané kuželíkové ložisko s vnútorným priemerom 460 mm s počtom valivých teliesok 39.
Kľúčové slová:

Title: Analyzing the contact pressure of the rolling bearing at high loads using MKP
Author: Ing. Slavomír Hrček, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
Abstract:
Currently, the calculation of rolling bearings considering the Hertz contact theory two bodies, which are based on the calculated pressure at the contact with the rolling elements and raceways of bearing rings. However, this method of calculating accurately reflect the real geometry of the bodies and their impact on the tenseness in the bearings. This article is set out how to create a real model of tapered roller bearings, which will be performed static analysis of stress in order to verify impacts of the operating parameters at high loads using finite element method. For the purposes of this analysis was selected tapered roller bearings with inner diameter of 460 mm with the number of rolling elements 39th.
Keywords:Titul: Trendy ergonómie pre priemysel
Autor: doc. Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., Ing. Martina Smutná, Ing. Martin Gašo
Abstrakt:
Článok sa zaoberá možnosťami aplikácie ergonómie v slovenskom priemysle a reálnym využitím riešení digitálneho podniku, rozšírenej reality, stereoskopie, a pod. V článku je tiež prezentovaný prístup ergonomického projektovania CEIT ErgoDesign©, ktorý vznikol v rámci spolupráce KPI, SjF, ŽU a CEIT, a.s. a bol aj úspešne aplikovaný v niektorých slovenských podnikoch.
Kľúčové slová:

Title: Trends in ergonomics for industry
Author: Ing. Ľuboslav Dulina, PhD., Ing. Martina Smutná, Ing. Martin Gašo
Abstract:
This article deals with possibilities of application of ergonomics in industry of Slovak republic and the real use of digital factory, augment reality, stereoscopy and etc. The article also presented an ergonomic design approach CEIT ErgoDesign©. It was created in cooperation of Department of Industrial Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University of Žilina and CEIT, a.s. and was successfully applied in some Slovak companies.
Keywords:Titul: Inovácie v riadení procesov pre Petri siete
Autor: Ing. Josef Moravec, Ing. Martin Papík, PhD.
Abstrakt:
Úlohou návrhu každého systému je zabezpečiť požadované správanie v ňom prebiehajúcich procesov. Pričom očakávané správanie nebude porušovať obmedzujúce podmienky, získané zo špecifikácie (zadania). Iné ako požadované stavy teda nesmú nastať. Toto požadované správanie možno vynútiť dodatočnou implementáciou tzv. supervízorov, ktorý môže byť k existujúcemu návrhu dodaný ako organizačné opatrenia, programový kód alebo hardvér. Článok sa venuje najmä nástrojom, ktoré slúžia pre návrhy supervízorov. Konkrétne ide o matematický aparát založený na teórii grafov, špeciálne Petriho sietí.
Kľúčové slová:

Title: Innovations in process control for Petri nets
Author: Ing. Josef Moravec, Ing. Martin Papík, PhD.
Abstract:
The role of each system design is to obtain the required behavior of manufacturing process, which doesn’t violate constraints, derived from the specification (input) and other than the known conditions cannot therefore arise. This required behavior enforce the implementation of additional implementation so-called supervisor, which can be placed to an existing design as organizational measures, software code or hardware. We use mathematical apparatus of Petri nets.
Keywords: