Titul: Slovenská ergonomická spoločnosť - riešime kľúčové problémy v oblasti ergonómie
Autor: Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Abstrakt:
Pracovná skupina SES - Slovenskej ergonomickej spoločnosti definovala problémy, ktoré v súčasnosti ovplyvňujú oblasť ergonómie. Budúce činnosti a priority SES sú odvodené z definovaných problémov. Okrem iných úloh sa bude SES usilovať vytvoriť legislatívne podmienky pre rozvoj a uplatnenie ergonomických programov zameraných na zvyšovanie efektivity ľudskej práce v podnikoch.
Kľúčové slová:

Title: Slovak ergonomic society - addressing key issues in the field of ergonomics
Author: Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Abstract:
The working group of SES - Slovak ergonomic society defined the problems, which currently affect the field of ergonomics. Future activities and priorities of SES are derived from defined problems. Among other things, SES will aim to create legislative conditions for the development and application of ergonomic programs aimed at increasing the efficiency of human labor in enterprises.
Keywords:Titul: Interná a externá krízová komunikácia
Autor: doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.
Abstrakt:
Význam komunikácie v prípade krízy sa neustále zvyšuje, vďaka novému charakteru ekoomockých kríz. Kríza v podnikaní sa objavuje náhle, bez predchádzajúceho upozornenia, jej pokrok a sila má ďalekosiahle dôsledky pre podniky. Spoločnosti by mali byť pripravené a správne reagovať na prípadné problémy. Management by mal zaviesť účinné vnútorné prvky, ale aj externé krízovú komunikáciu. Interná krízová komunikácia je zameraná na prácu s ľuďmi, ktorí pracujú na všetkých úrovniach spoločnosti samotnej. Externá krízová komunikácia sa používa hlavne vo forme marketingovej komunikácie, kde je rozhodujúci pojem vzťah s médiami.
Kľúčové slová:

Title: Internal and external crisis communication
Author: doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.
Abstract:
The importance of crisis communication is constantly increasing, due to the new nature of business crisis. Crisis in business appears suddenly, without notice, and their progress is energetic with far-reaching implications for businesses. Companies should be prepared and properly respond to potential problems. Management should implement effective internal elements, but also external crisis communication. Internal crisis communication is focused on working with people who work at all levels within the company itself. External crisis communication is used mainly in the form of marketing communication, where the critical word is called media relations.
Keywords:Titul: Edison – projekt elektromobilu na Žilinskej univerzite
Autor: Ing. Igor Gajdáč, Ing. Miroslav Mikita, doc. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.
Abstrakt:
Tím pedagógov, absolventov a študentov na univerzite v Žiline zo Strojníckej a Elektrotechnickej fakulty sa rozhodol navrhnúť a postaviť elektromobil na začiatku roku 2010. Bol začiatok vyhľadávania nových informácií a dosiahnutia skúsenosti v oblasti vývoja, výstavby a prevádzky elektromobilov a ich infraštruktúry. Filozofia projektu nie je založená na zámere sériovo vyrábaného automobilu, ale na presení originálneho dizajnu a konštrukcie experimentálneho vozidlá od myšlienky k jej realizácii.
Kľúčové slová:

Title: Edison - electric car's project at the University of Žilina
Author: Ing. Igor Gajdáč, Ing. Miroslav Mikita, doc. Ing. Ľuboš Kučera, PhD.
Abstract:
Team of pedagogues, graduants and students in the Faculty of Mechanical Engineering and Faculty of Electrical Engineering at the University of Žilina decided to design and build electromobil at the beginning of the year 2010. It was the start of searching new information and reaching experiences in the field of development, construction and operation of electromobiles and their infrastructure. The philosophy of the project is not based on the rebuilding of massproduced car but on original design and construction of the experimental vehicle since the main idea to the realization.
Keywords:Titul: Zlepšovanie procesov
Autor: Ing. Radoslav Černický
Abstrakt:
Doba ekonomickej krízy spôsobila obrovský pokles ziskov mnohých firiem. V horšom prípade boli spoločnosti nútené hromadne prepúšťať, pričom došlo i k ich úpadku. Napriek tomu boli a sú firmy na trhu, ktoré boli ovplyvnené len mierne a ich cena kolísala miere. Existuje veľa dôvodov pre túto skutočnosť, najvýznamnejší z nich bol a stále je eliminácia nákladov. Len to spôsobuje biele noci všetkých manažérov, ktorí sú neustále špekulujú, kde a ako ušetriť peniaze. Jedným zo spôsobov, ako znížiť náklady, je neustále zlepšovanie procesov, inovovať za najnižšie náklady. Japonci nazývajú toto zlepšenie KAIZEN.
Kľúčové slová:

Title: Process improvement
Author: Ing. Radoslav Černický
Abstract:
The age of business depression caused an enormous decline in the profits of many companies. In the worse case, the companies were forced to bulk lay off, even to decay. There were and also will be existing companies at the market, that were influenced just slightly and their values oscillated lightly. There are many reasons for this fact, the most important one was and still is the costs elimination. Just this causes white nights of all managers, who are continually speculating where and how to save money. One of the way how to lower the costs is to improve the processes constantly, to inovate them of course for the lowest costs. Japanese call this improvement KAIZEN.
Keywords:Titul: Konštrukčný návrh rekuperačného zariadenia a jeho analýza
Autor: prof. RNDr. Milan Malcho,PhD., Ing. Stanislav Gavlas, PhD.
Abstrakt:
V mnohých priemyselných technológiách sa veľmi často vyskytujú straty tepla. Toto teplo môže byť použité ako zdroj energie pre zariadenia, čím sa môžu čiastočne alebo úplne nahradiť paliva alebo energie. Tento článok predstavuje možnosť využívať túto energiu cez rekuperačné zariadenie.
Kľúčové slová:

Title: The structural design of the heat recovery equipment and its analysis
Author: prof. RNDr. Milan Malcho,PhD., Ing. Stanislav Gavlas, PhD.
Abstract:
In many industrial technologies, the waste of heat often occurs. This heat can be used as a source of energy for other equipment, which may partly or fully replace fuel or energy. The article introduces the opportunity to use this energy through regenerative devices.
Keywords: