Titul: Vyťahovanie plechu strižníkom pri strihaní
Autor: Ing. Ľuboš Bernadič
Abstrakt:
Hoci strihanie vyzerá na prvý pohľad ako bezproblémová technologická operácia, nie je to tak. Vyťahovanie plechu strižníkom je problematickým, sprievodným javom pri strihaní plechu. K vyťahovaniu plechu strižníkom dochádza, keď sa vystrihnutá časť plechu prichytí k čelu strižníka. Tento jav spôsobuje prestoje, finančné straty, poruchy strojov, zlomenie strižníkov, opotrebovanie nástroja, atd. Vyťahovanie plechu spôsobujú dva fyzikálne javy: prvým je magnetizácia strižníka, druhým je vákuum medzi čelom strižníka a plechom. Tieto fyzikálne javy sú ovplyvnené parametrami strihania ako napr. veľká strižná medzera, vysoká rýchlosť strihania. Prichytávanie sa plechu k strižníku je problém, ktorý môže byť takmer úplne vyriešený. Existuje niekoľko spôsobov ako sa tomuto sprievodnému javu strihania vyhnúť. Všetky metódy sú založené na určitej zmene na strižníku, alebo na určitej zmene na strižnici, alebo prípadne obsahujú senzory na kontrolu strižného procesu.
Kľúčové slová: Vyťahovanie plechu, strížnik, prestoj, plech

Title: Slug pulling
Author: Ing. Ľuboš Bernadič
Abstract:
Cutting is a simple and trouble-free operation at fi rst glance but it is not true. Slug pulling is an unpleasant, concomitant effect at sheet cutting. Slug pulling occurs if a slug sticks on the punch face and it holds and remains there. This annoying effect causes downtime, fi nancial looses, press failure, punch breakage, etc. Two physical effects cause slug pulling. The fi rst is magnetization of punches and the second is vacuum between the punch face and the slug. They are affected by various factors such as large cutting clearance, fast cutting speed etc. Slug pulling is a kind of problem which can almost totally be solved. There are a large number of products for this problem. All the methods are based on some change in punch design or in die design or eventually they contain sensors for controlling cutting process.
Keywords: Slug pulling, sheet cutting, causes downtime, sheetTitul: Internet vecí
Autor: Ing. Peter Šebej, PhD.
Abstrakt:
Článok popisuje niektoré vybrané nástroje pre podporu dolovania informácií o produktoch. Každý prípad je spracovaný pomocou klasických Deminga, Chammurapiho, Luxembourg postulátov. Teoretická platforma je spracovaná do matematického modelu pomocou analýzy riadenia, ktorá je potom spracovaná počítačom. Ďalšie praktické trendy sú zobrazené na konci článku.
Kľúčové slová: RFID, dolovanie informácií, produkt

Title: Internet of Things
Author: Ing. Peter Šebej, PhD.
Abstract:
Article describes some chosen tools for supporting, mining information about products. Each case is processed according to classical Deminga, Chammurapi, Luxemburg postulates. Theoretical platform is transformed into mathematical model by means of management analysis, which is then processed by computer. Furthermore practical trends are shown at the end of the article.
Keywords: RFID, information mining, productsTitul: Priemyselné inžinierstvo - perspektívny študijný odbor
Autor: Prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc., Ing. Luděk Volf
Abstrakt:
Motivácia, ktorá nás viedla k zamysleniu nad problematikou PI ako riadneho študijného programu, bola podmienená spracovaním podrobnej analýzy uskutočniteľnosti a využiteľnosti v praxi. Naša predstava pri návrhu koncepcie PI vychádzala z predpokladu, že študijný program (odbor, zameranie) bude realizovaný v rámci 5 ročného štúdia (magisterskej formy, prípadne nadväzujúce Bc. 3 ročného.?). Študijný program bol od začiatku zostavený tak, aby mohol využiť základné znalosti (matematiky fyziky, mechaniky, konštrukcie atď.), ale také predmety zamerané na technológiu, projektovanie VP a VS, manažment kvality, ekonomické a manažérske, ktoré by zodpovedali rozvojovým požiadavkám ako teoretickým, metodickým, tak aplikačným (Software, algoritmizácia) v obore PI. Študijný program, PI má postupne vytvárať odborný profil absolventa, ale tiež rešpektovať vývoj v tejto oblasti, napr. vzhľadom k prípustným zmenám v učebných plánoch.
Kľúčové slová: Priemyselné inžinierstvo, PI, študijný program, absolvent

Title: Industrial Engineering - prospective study field
Author: Prof. Ing. Antonín Zelenka, CSc., Ing. Luděk Volf
Abstract:
Motivation, which led us to think the issue of IE as a proper study program, conditional preparing detailed feasibility analysis and practical use. Our idea of the design concept IE based on the assumption that the study program (discipline, focus) will be implemented within the 5-year-old studies (Master forms, event. Bachelor 3-years follow-up.?). Study program would be from the beginning so constituted that it can make use of the basic knowledge (mathematics physics, mechanics, structures, etc..), but also items focusing on technology, design VP and VS, quality management, economic and management, which would correspond to developing requirements of both theoretical methodology and application (software, algorithms) in the field of IE. Study program IE should gradually create professional profile of graduate, but has to follow the developments in this area, for example. with respect to permissible changes in the curriculum.
Keywords: Industrial Engineering, EI, study program, graduateTitul: Manažment výroby a manažérsky informačný systém
Autor: RNDr. Viliam Malcher, CSc.
Abstrakt:
Dôležitou časťou podniku je manažment podniku, ktorý riadi podnik s cieľom zhodnotenia vstupov do výroby a dosiahnutia ziskov pri trvalom rozvoji podniku. Avšak, bez kvalitného Manažérskeho informačného systému (MIS), by bolo obtiažne zabezpečovanie týchto náročných cieľov. MIS by mal byť systém, ktorý premieňa údaje získane z nižších stupňov na informácie a riadi jednotlivé oblasti. Informačný systém je vybudovaný na určitej technologickej základni, ktorá obsahuje hardvérové a softvérové vybavenie. V tomto príspevku chceme ukázať, že web služby by mohli podstatne prispieť k skvalitneniu MIS.
Kľúčové slová: Manažment výroby, manažérsky informačný systém, MIS, web služby

Title: Production management and management information system
Author: RNDr. Viliam Malcher, CSc.
Abstract:
An important part of enterprise is the management of the undertaking that manages the enterprise in order to evaluate the inputs into the production and achieve gains in sustainable development of the enterprise. However, without a high quality Management information system (MIS), it would be difficult to provide these ambitious objectives. The MIS should be a system that transforms the data acquired from lower degrees of information and manages the individual fields.The information system is built on a technological base, which contains the hardware and software equipment. In this post we want to demonstrate that web services could signifi cantly contribute to improved quality of MIS.
Keywords: prodution management, management information system, MIS, web servicesTitul: Projektovanie montážnych pracovísk
Autor: Ing. Beáta Furmannová, PhD.
Abstrakt:
21. storočie je typické vývojom a implementáciou „inteligentných riešení“ vo všetkých oblastiach ľudského života. Výroba a technológie sa stávajú inteligentnými. Nové technológie vyžadujú podporu oblasti high-tech riešení, predovšetkým rýchlych a produktívnych. Konkurenčné výhody ako kvalita, náklady, čas, flexibilita, produktivita a inovácie sú nevyhnutné pre každého výrobcu. Čas predstavuje najdôležitejší prvok, ako získať zákazníka. Článok sa zaoberá projektovaním montážnych procesov s využitím progresívnych prístupov a technológií. Ťažisko článku tvorí postup vhodný pre urýchlenie projektovania a zistenia kolíznych stavov pred nábehom výroby. Inovačné riešenia predstavujú rozhodujúci faktor úspechu moderného podniku. Pomocou nich môžeme zefektívniť výrobu a zvýšiť konkurencieschopnosť podniku. V posledných rokoch sa do popredia dostáva inovatívny prístup projektovania s využitím konceptu digitálneho podniku. Nástroje digitálneho podniku predstavujú silný nástroj potrebný pri riešení projektovania montážnych systémov a procesov.
Kľúčové slová: produktivita, inovácie, montážne procesy, kolízne stavy, digitálny podnik

Title: Designing assembly workplaces
Author: Ing. Beáta Furmannová, PhD.
Abstract:
The 21st century is typical by development and implementation of “intelligent solutions” in all areas of human life. Production and technologies become intelligent. New technologies are demanding the support of hightech solutions, especially quick and productive. Competitive advantages, than quality, costs, time, fl exibility, productivity, innovation, are essential for every producer. Time is now the most important element, how to gain a customer. In this article author deals with design of assembly workplaces using progressive approaches and technologies. Core of the article represents procedure for acceleration of the designing and detection of collisions in the early stage before production starts. Innovative solutions present crucial factor for success of modern company. Using them we can streamline production and increase competitiveness of the company. In recent years one of the most innovative approach for designing is using concept of digital factory. Digital factory tools represent strong tool needed for designing of assembly systems and process.
Keywords: productivity, innovation, assembly workplaces, collisions, digital factory