Titul: Kultivácia mechanických vlastností zvarových spojov hliníka a jeho zliatin pri konštantných zváracích parametroch
Autor: Ing. Miroslav Blatnický, PhD., prof. Dr. Ing. Milan Sága, Ing. Peter Kopas, PhD.
Abstrakt:
Článok sa zaoberá zvyšovaním mechanických vlastností vzorky pre hodnotenie multiaxiálnej únavy zvarových spojov, najmä pevnosti, ktorá pri únavových skúškach zohráva dôležitú úlohu. Proporcie skúšobnej vzorky vytvárajú pri výrobe zvarového spoja problémy úzko súvisiace so zváracími parametrami. Cieľom je nájdenie vhodných zváracích parametrov pre stabilné zapálenie a horenie elektrického oblúka TIG a pri týchto parametroch vykonať výskum vplyvu ostatných premenných, ako sú predhrev a tvar zvarovej plochy na pevnosť zvarového spoja vzorky z materiálu AlMgSi07.
Kľúčové slová: zvarové spoje, hliník, horenie elektrického oblúka TIG, predhrev, zvarová plocha

Title: Cultivation mechanical properties of welded joints of aluminum and its alloys at constant welding parameters
Author: Ing. Miroslav Blatnický, PhD., prof. Dr. Ing. Milan Sága, Ing. Peter Kopas, PhD.
Abstract:
The paper deals with an increase of the mechanical properties of the sample for the valuation of the multiaxial fatigue of the weld joints, mainly strength, which plays an important role at fatigue testing. During manufacturing of the weld joint, proportions of the specimen creates problems closely related with the welding parameters. The aim is to find optimal welding parameters for the stable ignition and burning of the TIG electric arc and at these parameters to carry out a research of the influence of other variables as preheat and a shape of the weld surface on the strength of the weld joint of the specimen from the AlMgSi07 material.
Keywords: weld joints, aluminium, burning of the TIG electric arc, weld surfaceTitul: Environmentálne a ekonomické aspekty zhodnocovania stavebných odpadov v dopravných stavbách
Autor: prof. Dr. Ing. Martin Decký, Ing. Michal Juhsás
Abstrakt:
Autori z problematiky environmentálnych a ekonomických aspektov zhodnocovania stavebných odpadov v dopravných stavbách opisujú problematiku environmentálnej optimalizácie likvidácie vybúraných asfaltových zmesí v obci Dolný Hričov. Konkrétne sú uvedené 4 variantné riešenia, a to: recyklácia a spätné využitie v obci, recyklácia a ponechanie recyklátu recyklačnej spoločnosti, odvoz stavebného odpadu na skládku odpadov a zabudovanie stavebného odpadu do zemníka. Pre všetky varianty sú vypočítané orientačné ceny. Cieľom príspevku nie je znižovať význam recyklácie stavebných odpadov, ale poukázať na mýtus, že každá recyklácia je environmentálne výhodná.
Kľúčové slová: zhodnocovanie stavebných odpadov, recyklácia, výhodnosť

Title: Environmental and economic aspects of the recovery of construction waste in road construction
Author: prof. Dr. Ing. Martin Decký, Ing. Michal Juhsás
Abstract:
The authors dealing with the problems of environmental and economical aspects of assessing the construction waste in transport civil engineering projects describe the issue of environmental optimizing the disposal of milled bitumen layers in Dolný Hričov. Concretely there are 4 alternative solutions: recycling and re-using in the village, recycling and remaining the recycled material to engineering recycling company, construction waste disposal to waste dump and inbuilding the waste material to borrow pit. There are calculated informative prices for all the alternatives. The objective of the contribution is not to decrease the importance of recycling the construction waste, but to point out the myth that every recycling is environmentally useful.
Keywords: assessing the construction waste, recykling, usefulTitul: Riadenie podporných činností firmy použitím softvéru ProFM
Autor: prof. Ing. Edvard Leeder, CSc., Ing. Nikol Kuchtová, Ing. Peter Poór, PhD.
Abstrakt:
Predkladaný príspevok sa zaoberá Facility Managementom ako nástrojom riadenia podporných činností v podniku. Prvá časť teoreticky oboznamuje čitateľa s pojmom Facility Management a popisuje jeho postavenie v rámci podnikových procesov. V druhej časti je predstavený software ProFM, ktorý slúži na uľahčenie procesov spojených so správou majetku a budov.
Kľúčové slová: Facility management, podporné činnosti, podnikové procesy, ProFM softvér

Title: Management of support activities of the company using software ProFM
Author: prof. Ing. Edvard Leeder, CSc., Ing. Nikol Kuchtová, Ing. Peter Poór, PhD
Abstract:
Presented paper deals with facility management as a management tool in business support activities. First section introduces reader with theory and concept of Facility Management and describes its role within business processes. Second part introduces ProFM software, which serves to facilitate processes associated with management of property and buildings.
Keywords: Facility management, support activities, business processes, ProFM softwareTitul: Evolúcia modelov inovačného procesu
Autor: Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Abstrakt:
Pokrok vo vede a technike sa na celom svete považuje za najdôležitejší faktor ekonomického rozvoja a je spätý s pojmom „inovačný proces“. Je to jediný proces, ktorý v sebe spája vedu, techniku, ekonomiku, podnikanie a manažment. Pozostáva v získaní inovácie a trvá od zrodenia myšlienky až po komerčnú realizáciu inovácie a jej zostarnutie.
Kľúčové slová:

Title: Evolution models of the innovation process
Author: Mgr. Vladimír Bačišin, PhD.
Abstract:
Progress in science and technology is worldwide considered the most important factor in economic development and is linked to the concept of "innovation process". It is the only process that combines science, technology, economics, business and management. It consists in obtaining innovation and lasts from birth to the idea of commercial innovation and its implementation wear.
Keywords:Titul: Inovácie v prevádzkovaní osvetľovacích sústav v priemysle
Autor: doc. Ing. Ružena Králiková, CSc., Ing. Katarína Kevická
Abstrakt:
Akékoľvek pojednávanie o súčasnom stave a základných trendoch v oblasti svetelnej techniky nemožno začať inak ako konštatovaním, že ide o veľmi dynamicky rodiacu sa oblasť so sústavným dopĺňaním nových technicky dokonalejších a efektívnejších svietidiel a svetelných zdrojov čoraz častejšie implementovaných do inteligentných riadiacich systémov. Na druhej strane však svetelnú techniku považujeme za značného spotrebiteľa elektrickej energie, čím ju zaraďujeme k znečisťovateľom životného prostredia. Tento článok pojednáva o možnostiach znižovania energetickej náročnosti osvetľovacích sústav a poukazuje na inovácie a nové trendy v svetelnej technike.
Kľúčové slová:

Title: Innovations in the operation of lighting systems in industry
Author: doc. Ing. Ružena Králiková, CSc., Ing. Katarína Kevická
Abstract:
Each discussions about current status and basic trends in the light sources can‘t be started without ascertainment that it is a very dynamically changing (growing) area, with continuous replenishment of new technically advanced and efficient light sources increasingly to implemented in the intelligent control systems. On the other hand, is lighting technique regarded as a significant consumer of electricity, thus it ranks among the polluters of the environment. This article discusses the possibilities of reducing energy intensity lighting systems and points to new trends and innovations in lighting technology.
Keywords:Titul: Priemyselná tomografia - nový rozmer v nedeštruktívnej diagnostike a metrológii
Autor: Ing. Radovan Hudák, PhD.
Abstrakt:
Objavom röntgenového žiarenia koncom 19. storočia sa tieto lúče začali využívať hlavne na diagnostiku a kontrolu ľudskému oku nedostupných miest. Významnou vlastnosťou tohto žiarenia je práve prechod tuhými látkami. V závislosti na absorpčných vlastnostiach látky a kumulovanej hrúbke, cez ktorú röntgenové lúče (resp. X-ray) prenikajú, sa znižuje intenzita žiarenia vychádzajúceho za skúmaným telesom. Takýmto spôsobom je možné diagnostikovať napríklad chyby v materiáloch, kontrolovať vnútorné orgány ľudského tela, prípadne kontrolovať obsah batožiny na letiskách.
Kľúčové slová:

Title: Industrial tomography - a new dimension in Nondestructive Testing and Metrology
Author: Ing. Radovan Hudák, PhD.
Abstract:
Discovery of X-rays in the late 19th century, the rays began to use primarily for diagnostics and control of the human eye inaccessible places. An important feature of this radiation is precisely the transition solids. Depending on the absorption properties of substances and cumulative thickness through which X-rays penetrate, reduce the intensity of radiation based body under study. In this way it is possible to diagnose defects in materials, for example, to control the internal organs of the human body, or check the contents of luggage at airports.
Keywords:Titul: Zabezpečenie predpokladov pre kvalitný systém riadenia v inštitúciách terciárneho vzdelávania medzinárodnou normou EN ISO 9001:2008
Autor: Ing. Aleš Nosek, PhD.
Abstrakt:
Kvalita je dnes veľmi používané slovo a je moderné hovoriť o tom, že je nutné mať kvalitný systém terciárneho vzdelávania. Vieme však, čo to prakticky znamená a ako to dosiahnuť? Pre toto zaistenie existuje praxou preverený štandard EN ISO 9001: 2008, ktorý je generický a aplikovateľný na všetky organizácie, ktoré chcú mať systém manažérstva kvality. Cieľom článku bolo zamyslenie a zodpovedanie otázok k aplikácii tohto štandardu v inštitúciách terciárneho vzdelávania. Boli kladené otázky, či vôbec má zmysel použiť štandard EN ISO 9001 v systéme terciárneho vzdelávania a vykonalo zhodnotenie, kedy tento štandard aplikovať. Súčasťou je tiež zamyslenie, prečo nie je príliš rozšírená aplikácia tohto štandardu vo vzdelávacích inštitúciách, keď je pre toto zabezpečenie už tento štandard vytvorený.
Kľúčové slová:

Title: Preconditions for ensuring quality management system in institutions of tertiary education international standard EN ISO 9001: 2008
Author: Ing. Aleš Nosek, PhD.
Abstract:
The quality is a very popular word at this time. In nowadays is modern to talk about the need to have a quality system of tertiary education. However, we know exactly what it means? How can this be achieved practically? Exists proven to ensure this practice standard EN ISO 9001:2008, which is generic and applicable to every organization. It is suitable for organizations, who/which want to have a quality management system. The aim of this paper is reflect and answers to the questions concerning the application of standards in the institutions of tertiary education. There were asked the question of whether it makes sense even to use the standard ISO 9001 in the tertiary education system. There was performed also an assessment of the applicability of this standard. Also includes ponder why this standard is not in the educational institutions not too widespread application, even if the standard has already been created for quality assurance.
Keywords:Titul: Princíp technológie priameho laserového sinterovania kovov a možnosti jej aplikácie v biomedicínskom inžinierstve
Autor: Ing. Radovan Hudák, PhD., prof.Ing. Jozef Živčák, PhD.
Abstrakt:
Neustály pokrok vo vede a technike neobchádza ani oblasť výrobných technológii, kde sa v súčasnosti dostávajú do popredia technológie, ktoré vyrábajú produkt postupným pridávaním materiálu (vrstvu po vrstve), tzv. „additive manufacturing“, na rozdiel od štandardných technológií, kde sa materiál odoberá (frézovanie, sústruženie, CNC výroba). Additive manufacturing je teda technológia, ktorá je definovaná ako proces tvorby trojrozmerného objektu postupne po vrstvách zo vstupných CAD dát. Výhoda nového spôsobu výroby spočíva v dizajnovej „voľnosti“, znížených nákladoch, vyššej produktivite a možnosti prispôsobiť sa požiadavkám zákazníka.
Kľúčové slová:

Title: Technology principle of direct metal laser sintering and possibilities of its application in biomedical engineering
Author: Ing. Radovan Hudák, PhD., prof.Ing. Jozef Živčák, PhD.
Abstract:
Continued progress in science and technology circumvent or area of production technology, which is currently gaining technology that produced the product gradually adding material (layer by layer) called. "Additive manufacturing", in contrast to the standard technology, wherein the material is taken (milling, turning, CNC manufacturing). Additive manufacturing technology is, therefore, defined as the process of creating a three-dimensional object layer by layer sequentially from the input CAD data. The advantage of the new method of production lies in the design of "freedom", reduced costs, higher productivity, and the possibility to adapt to customer requirements.
Keywords:Titul: Inovácie - rizikový faktor podnikateľských aktivít
Autor: doc. Mgr. Elena Gregová, PhD.
Abstrakt:
Inovácie predstavujú dôležitú ekonomickú kategóriu rozšíreného reprodukčného procesu, pričom zohrávajú kľúčovú úlohu v realizácii štrukturálnych zmien ekonomiky, v procese formovania národohospodárskych proporcií a umožňujú zvýšenie efektívnosti spoločenskej výroby. Inovačná činnosť je vo väčšej miere ako iné oblasti podnikania spojená s rizikom, nakoľko garancia úspešného výsledku v inovačnom podnikaní prakticky absentuje. Riziko vždy sprevádza prijatie akéhokoľvek ekonomického rozhodnutia vzhľadom na to, že neistota a neurčitosť sú nevyhnutnými podmienkami ekonomickej aktivity.
Kľúčové slová:

Title: Innovation - a risk factor of business activities
Author: doc. Mgr. Elena Gregová, PhD.
Abstract:
Innovations are an important economic category of expanded reproductive process, they play a key role in realization of structured changes of economy, in process of activation of economic proportions and they enable increase of efficiency of public production. Innovative activity is more risky than other kinds of entrepreneurship, because there is no any guarantee of successful attainment in innovative entrepreneurship. Risk always accompanies every making of economic decision in hoc that uncertainty is an avoidable term of economic activity.
Keywords:Titul: Trendy v počítačovej simulácii v spojení s projektovaním výrobných systémov
Autor: Ing. Slavomír Dilský
Abstrakt:
Správne navrhnutý výrobný systém je základným kameňom úspechu každého podniku. Vytvoriť kvalitný výrobný systém znamená urobiť veľké množstvo správnych rozhodnutí. V súčasnom turbulentnom období je rýchle a správne rozhodnutie rozdielom medzi ziskom a stratou. Preto sa do popredia dostávajú nástroje pre podporu rozhodovania, ktoré pomáhajú pri dôležitých rozhodnutiach. Jedným z takýchto nástrojov je aj počítačová simulácia, ktorá si získava čoraz dôležitejšie postavenie vo firmách vo všetkých krokoch projektovania výrobných systémov.
Kľúčové slová:

Title: Trends in computer simulation in conjunction with the design of production systems
Author: Ing. Slavomír Dilský
Abstract:
Properly designed manufacturing system is cornerstone of success of each company. You have to make many right decisions if you want to create high-quality manufacturing system. In current turbulent period is quick and right decision difference between profit and loss. Therefore decision support tools, which can help with important decisions, come to foreground. One of these tools is computer simulation, which is gaining more important role in companies across all stages of design of production systems.
Keywords: