Titul: Využitie počítačovej simulácie pri ergonomickej analýze pracoviska: prípadová štúdia
Autor: Ing. Miroslav Dado, PhD., Ing. Peter Panica, Ing. Richard Hnilica, PhD.
Abstrakt:
Jednou z parciálnych úloh ergonomickej analýzy pracoviska je hodnotenie jeho priestorových pomerov. Príspevok približuje prostredníctvom prípadovej štúdie možnosti využitia počítačovej simulácie pri ergonomickej analýze pracoviska pomocou softvérového nástroja ManneQuinPRO.
Kľúčové slová:

Title: Use of computer simulation for ergonomic analysis of the workplace: a case study
Author: Ing. Miroslav Dado, PhD., Ing. Peter Panica, Ing. Richard Hnilica, PhD.
Abstract:
Evaluation of workplace dimension aspects is one of parcial tasks of ergonomic analysis. This paper describes possibilities of utilization of computer simulation for workplace ergonomic analysis through case study with using software tool ManneQuinPRO.
Keywords:Titul: Virtuálna analýza valivého ložiska
Autor: Ing. Juraj Mikušík, PhD., Ing. Ján Palkech, PhD.
Abstrakt:
V poslednom období prejavujú firmy zaoberajúce sa výrobou ložísk zvýšený záujem o virtuálne analýzy svojich produktov. Má to viacero dôvodov, ako napríklad zmenšovanie presnosti dosiahnutých výsledkov vypočítaných pomocou klasických, dávno známych teórií, tzn., že analýzy, ktoré dokážu presnejšie zohľadniť rôzne tvary vnútornej konštrukcie, vlastnosti materiálov a okrajové podmienky, dokážu generovať hodnovernejšie výsledky. Ďalším dôvodom je fakt, že firmy čoraz viac vyrábajú špeciálne ložiská, ktoré ale nedokážu na konvenčných skúšobných stavoch úspešne otestovať, preto je pre nich výhodnejšie siahnuť po dostupnej virtuálnej analýze, ako investovať do vývoja skúšobného stavu, čo býva veľmi často ekonomicky, ale aj technicky náročné. A samozrejme, treba pripomenúť, že virtuálne analýzy dokážu vypočítať niektoré vlastnosti ložiska, ktoré sa zatiaľ zmerať nedajú a taktiež ich neopisuje ani klasická teória.
Kľúčové slová:

Title: Virtual analysis of rolling bearings
Author: Ing. Juraj Mikušík, PhD., Ing. Ján Palkech, PhD.
Abstract:
Recently manufacturers of bearings are more and more interested in virtual analysis of their products. There are several reasons for that. For example the accuracy of known and widely used solution methods is decreasing. It means that those analyses which are able to account various shapes of interior design more accurately, as well as the material properties and boundary conditions are able to generate more reliable results. Another reason is the fact that companies increasingly produce special bearings but they cannot successfully test them on common test stands. So it is better for them to use available virtual analysis than to invest in development of the special test stand which may often be economically and also technically difficult. Of course, it should be recalled that virtual analyses are able to solve some of the properties of the bearings which are not measurable yet and not described by any of the common theory.
Keywords:Titul: Projekt SAFEPLACE - Prvé výsledky z testovania flexibilného pracoviska
Autor: Ing. Zuzana Ságová, PhD., prof.Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Peter Mačuš, PhD.
Abstrakt:
Už od roku 2009 Slovenské centrum produktivity a CEIT SK, s.r.o. priebežne informujú čitateľov časopisu ProIN (Produktivita a Inovácie) o postupe pri riešení spoločného projektu zameraného na návrh efektívneho a bezpečného modulárneho výrobného pracoviska. Taktiež o všetkých získaných poznatkoch a skúsenostiach, problémoch a ich riešeniach, s ktorými sa členovia riešiteľského tímu pri napĺňaní cieľa projektu stretli. Rok 2011 bol rokom zostavenia fyzického modelu a zároveň rozbehu jeho pilotného testovania.
Kľúčové slová:

Title: Project SAFEPLACE - First results from testing a flexible workplace
Author: Ing. Zuzana Ságová, PhD., prof.Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Peter Mačuš, PhD.
Abstract:
Since 2009, Slovak Productivity Center and CEIT SK, s.r.o continuously inform readers of ProIn (Productivity and Innovation) on the procedure for solving a joint project focused on the design of efficient and safe modular production site. Also of all acquired knowledge and experience, problems and solutions, which are members of the team in achieving the project goal met. The year 2011 was a year of preparation physical model, while starting his pilot testing.
Keywords:Titul: Dodávateľ / odberateľ z pohľadu systémového vzťahu
Autor: Ing. Jan Strejček, MBA
Abstrakt:
Moderný manažment kvality sa stal vo všetkých vyspelých firmách samozrejmou a dôležitou súčasťou systému manažérstva. Musí totiž plniť minimálne dve zásadné funkcie: maximalizovať mieru spokojnosti a lojality zákazníkov a minimalizovať náklady.
Kľúčové slová:

Title: Supplier / customer relationship from the perspective of system
Author: Ing. Jan Strejček, MBA
Abstract:
This article describes the development of quality system in relation to the concept of system approach to customersupplier relationship. Supplier and customer create interactions which are interconnected. At present, the relationship between several systems in quality appears as relationship between supplier and customer, but also other systems has influence to this relationship.
Keywords:Titul: Revolučný prístup k riešeniu problémov v podnikových procesoch
Autor: Ján Hromada
Abstrakt:
Posledné roky jednoznačne potvrdili, že dlhodobé zotrvanie spoločnosti na trhu, prípadne zvýšenie podielu na trhu, je priamo podmienené neustálym zvyšovaním produktivity a odstraňovaním plytvaní vo všetkých oblastiach. Pre analýzu pracovných činností a pre identifikáciu a redukovanie plytvaní sa využívajú rôzne metodiky a nástroje. Nezriedka je pri týchto analýzach využívaný video záznam.
Kľúčové slová:

Title: Revolutionary approach to solving problems in business processes
Author: Ján Hromada
Abstract:
Recent years have clearly proved that long-term persistence of the market or increase market share, is directly determined by the constant increase productivity and weed out waste in all areas. For the analysis of work activities and for identifying and reducing wasteful use various methodologies and tools. Is often used in these analyzes video recording.
Keywords:Titul: Možnosti zvyšovania produktivity práce a praktiky podnikového manažmentu
Autor: Ing. Darina Matisková, PhD., Mgr. Gabriela Sláviková
Abstrakt:
Manažment vo vyspelých ekonomikách mal riešiť zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom preskúmania a zmenou podnikových procesov dosiahnuť významné zlepšenia v parametroch riadenia. Moderné riadenie je založené na novej klasifikácií "corporate governance" za účelom maximalizovania zisku. Článok opisuje možnosti zvýšenia produktivity práce v malých a stredných podnikov a vzdelávacích inštitúcií, ktoré zavádzajú procesy riadenia inovácií.
Kľúčové slová:

Title: Possibility of increasing labor productivity and business management practices
Author: Ing. Darina Matisková, PhD., Mgr. Gabriela Sláviková
Abstract:
Management in advanced economies was intended to solve the increased competitiveness through review and change business processes to achieve significant improvements in the management parameters. Modern management is based on the new classification of corporate governance in order to maximize profit. The article mentioned the possibility of increasing labor productivity in small and medium enterprises and educational institutions introducing innovation management processes.
Keywords: