Titul: Konkurenčná schopnosť Slovenskej republiky: ľudia – vzdelanie – inovácie – priemysel
Autor: hosť.prof.Ing.Peter Magvaši PH,CSc.
Abstrakt:
Slovenská republika ako stredoeurópsky štát nemá z celosvetového pohľadu nadštandardné surovinové zdroje. Celosvetovo znesú konkurenčné porovnanie iba zdroje: voda, drevo a magnezit. To predurčuje určenie stratégií rozvoja SR. Aj preto, akákoľvek stratégia rozvoja SR musí vychádzať predovšetkým z jej ľudských zdrojov. Ľudské zdroje SR musia byť hlavným nositeľom jej konkurenčnej schopnosti.
Kľúčové slová:

Title: Competitiveness of the Slovak Republic: people - education - innovation - industry
Author: hosť.prof.Ing.Peter Magvaši PH,CSc.
Abstract:
Slovak Republic as Central European State does not have from the global perspective superior raw material resources. Worldwide withstand competitive comparison only source of water, wood and magnesite. This determination is shaping strategies in Slovakia. Therefore, any strategy Development must be based primarily from the its human resources. Human Resources SR must be the main bearer of its competitiveness.
Keywords:



Titul: Hodnotenie vplyvu ergonomických nedostatkov pracoviska na zdravotný stav zamestnancov pracujúcich so zobrazovacou jednotkou
Autor: PhDr. Eva Nemčovská, PhD., PhDr. Daniela Kállayová, PhD.
Abstrakt:
Počet zamestnancov vykonávajúcich prácu so zobrazovacími jednotkami ako dlhodobú pracovnú činnosť, u ktorých sa vyskytli zdravotné ťažkosti, sa neustále zvyšuje. Najčastejšie postihnutou oblasťou býva oblasť krku, dolná časť chrbta, ramená a horná časť chrbta. Cieľom štúdie bolo zhodnotiť odozvu ergonomického usporiadania pracoviska na zdravotný stav zamestnancov pracujúcich so zobrazovacou jednotkou na administratívnom pracovisku. Do štúdie bolo zapojených 95 participantov administratívneho pracoviska. Subjektívne hodnotenie pociťovaných ťažkostí podporno-pohybového systému (PPS) bolo uskutočnené dotazníkovou metódou (modifikovaný Nordic Questionnaire). Podľa výskytu, intenzity a lokalizácie ťažkostí PPS (P. van Wellyho kritériá) boli zamestnanci zaradení do 4 kategórií. Pri objektívnom hodnotení bola uskutočnená obhliadka všetkých pracovných miest, kde pomocou orientačného dotazníka na popis pracoviska bolo zhodnotených 9 vybraných ergonomických kritérií. Výsledky boli štatisticky spracované v programe R-project (stanovená hladina významnosti 95 %; P < 0,05). Regresnou analýzou bolo ďalej zistené spolupôsobenie vybraných demografických parametrov a parametrov pracovného prostredia na pociťovanie bolesti v jednotlivých častiach PPS.
Kľúčové slová:

Title: Impact assessment of workplace ergonomic deficiencies on the health of employees working at the display screen
Author: PhDr. Eva Nemčovská, PhD., PhDr. Daniela Kállayová, PhD.
Abstract:
The number of employees working with display screen for a long-term work activity, who have experienced health problems, is increasing. Most commonly affected area is the area of the neck, lower back, shoulders and upper back. The aim of the study was to evaluate ergonomic deficiencies on health status among administrative employees worked with display screen. The study involved 95 participants of administrative workplace. Subjective evaluation of perceived difficulties of musculoskeletal system was carried out by questionnaires (modified Nordic Questionnaire) among all employees. According to the frequency, intensity and location of MSDs (P. van Welly criteria), employees were assigned to 4 categories. For objective assessment was controlled all jobs and there was used indicative questionnaire to describe the workplace and assessed 9 selected ergonomic criteria. The results were statistically analyzed by R-project program (determined level of 95 %, P < 0,05). Regression analysis found out interaction between selected demographic parameters and parameters of the working environment on pain perception in different parts of the musculoskeletal system.
Keywords:



Titul: Ako odkliať inovačný potenciál fabrík na Slovensku
Autor: Ivan Brezovský
Abstrakt:
Slovensko žiaľ zďaleka nepatrí k inovačným tigrom. V štúdii Innovation Union Scoreboard sa umiestňujeme takmer na samom chvoste rebríčka 27 európskych krajín. Navyše, porovnávanie v rámci Európskej únie môže vyznievať príliš lichotivo, lebo inovačná výkonnosť starého kontinentu sa spomaľuje. Podľa portálu Euractiv sa „EÚ nedokáže priblížiť svetovým veľmociam v inováciách, ktorými sú USA, Japonsko a Južná Kórea“.
Kľúčové slová:

Title: How disenchant innovation potential factories in Slovakia
Author: Ivan Brezovský
Abstract:
Slovakia unfortunately not far from the innovative tigers. The study Innovation Union Scoreboard is placed almost at the very rear in 27 European countries. In addition, comparison within the European Union can encourage, too flattering, because innovation performance of the old continent is slowing. According to EurActiv, "EU fails to bring a top destination for Innovation, the USA, Japan and South Korea."
Keywords:



Titul: Využitie metódy získanej hodnoty na určenie pokroku v projekte
Autor: doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.
Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá meraním efektívnosti projektov. Pozornosť je venovaná metóde získanej hodnoty, ktorá dokáže včas odhaliť riziko prekročenia nákladov alebo nedodržania plánovaného časového horizontu pri realizácií projektu. Metóda získanej hodnoty sa najčastejšie aplikuje v dvoch etapách, ktoré sú podrobnejšie štruktúrované do deviatich krokov.
Kľúčové slová:

Title: Use method for determining the value obtained progress of the project
Author: doc. Ing. Jaroslava Kádárová, PhD.
Abstract:
The paper deals with measuring the effectiveness of projects. Attention is paid to the method of earned value that can detect early risk of cost overruns or failure of the planned timeframe for the project. Method of earned value is applied in two stages, which are more structured into nine steps.
Keywords:



Titul: Kvantitatívne metódy v priemyselných podnikoch
Autor: Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD., Ing. Martin Hrablik
Abstrakt:
Analýza základných činností prebiehajúcich v ekonomických subjektoch – podnikoch, spoločnostiach, organizáciách sa opiera o nástroje a metódy viacerých vedných disciplín, založených na štúdiu rôznych objektov skúmania (javov, procesov), ktoré využívajú kvantitatívne, ale i kvalitatívne charakteristiky skúmaných javov a procesov. Systém rozhodovania a plánovania v podniku sa musí s rastom produkcie, s rozvojom vedy a techniky neustále zdokonaľovať. Vo veľkom rozsahu sa začínajú aplikovať v podnikoch nové metódy založené na využívaní matematiky a jej aplikácii pri riešení ekonomických problémov. Spolupráca ekonómov, technikov, matematikov otvára cestu k poznaniu zložitých vzťahov celej hospodárskej ekonomiky.
Kľúčové slová:

Title: Quantitative methods in industrial enterprises
Author: Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD., Ing. Martin Hrablik
Abstract:
Analysis of basic activities taking place in the economic entities - businesses, companies relies on the tools and methods of several disciplines, based on a study examining different objects (events, processes) that use quantitative but also qualitative characteristics of the studied phenomena and processes. System of decision-making and planning in the business must be to increase production, the development of science and technology to continuously improve. On a large scale are beginning to apply the new methods in enterprises based on the use of mathematics and its application in solving economic problems. Cooperation economists, engineers, mathematicians opens the way to knowledge of complex relationships across the economy.
Keywords:



Titul: Zvýšte hodnotu svojho podniku zlepšením logistických procesov
Autor: Ing. Milan Botka, PhD.
Abstrakt:
Ako zvýšiť hodnotu podniku? Ako zvýšiť hodnotu akcií podniku? Je to možné zrealizovať zvýšením efektivity
logistiky? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky môžete nájsť v tomto príspevku.
Kľúčové slová:

Title: Increase the value of your enterprise by improving logistics processes
Author: Ing. Milan Botka, PhD.
Abstract:
How to increase the value of the company? How to increase the value of shares in a company? It is possible to realize an increase in the efficiency of logistics? The answers to these and many other questions can be found in this post.
Keywords:



Titul: Inovácie - akcelerátor prosperity podnikov na Slovensku
Autor: Ing. Dagmar Hrašková, PhD.
Abstrakt:
Súčasné globalizačné javy sa premietajú na jednotlivé ekonomiky, ako aj organizácie zvýšením konkurenčných tlakov. Zachovanie a rast konkurencieschopnosti sa stáva prvoradou úlohou manažmentov všetkých podnikov, pretože konkurencieschopnosť na všetkých úrovniach je podmienkou prosperity, no niekedy aj prostého prežitia. Konkurencieschopnosť, ktorá je v súčasnom trhovom prostredí základným atribútom úspechu každého podniku, vyvoláva trvalý tlak na zlepšovanie a uskutočňovanie radikálnych zmien vo všetkých súvislostiach, v ktorých sa podnik nachádza. Jeden z najvýznamnejších faktorov konkurencieschopnosti, ktorý sa vzťahuje predovšetkým ku globalizačnému vývoju, sú inovácie, ktoré sú vo všeobecnosti považované za akcelerátor ekonomiky.
Kľúčové slová:

Title: Innovation - Accelerator prosperity of enterprises in Slovakia
Author: Ing. Dagmar Hrašková, PhD.
Abstract:
The current phenomena of globalization is reflected in national economies and companies by increasing competitive pressures. Maintaining and growth and competitiveness has become the primary task of management of all companies, because competitiveness at all levels is a prerequisite for prosperity, but sometimes of mere survival. Competitiveness, which is in the current market environment the basic attribute of the success of any enterprise, is causing constant pressure to improve and implement radical changes in all the contexts in which it is located. One of the most important factors of competitiveness, which refers mainly to the development of the globalization of innovation, which are generally considered to be an accelerator of the economy.
Keywords:



Titul: FactoryCAD a FactoryFLOW – logistické nástroje Tecnomatixu
Autor: Ing. Gabaj, Ing. Gabriela Mirandová, doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Abstrakt:
Súčasné potreby priemyselnej praxe vyžadujú rýchly návrh „štíhlych“ a „pružných“ výrobných systémov, čo si vyžaduje aplikáciu progresívnych prístupov a technológií, ako sú digitálny podnik, virtuálna a rozšírená realita, počítačová simulácia, atď. Tieto umožňujú významne redukovať čas, a tým i náklady na vývoj. Jedným z nich je aj softvérové riešenie Siemens Tecnomatix, ktorého súčasťou sú moduly priamo určené pre potreby návrhu a optimalizácie výrobnej dispozície – FactoryCAD a FactoryFLOW. Nasledujúci príspevok sa venuje popisu funkcionality a prínosov z aplikácie uvedených softvérových modulov pri technologickom projektovaní a optimalizácii materiálových tokov vo výrobe.
Kľúčové slová:

Title: FactoryCAD and FactoryFLOW - logistic tools Tecnomatix
Author: Ing. Gabaj, Ing. Gabriela Mirandová, doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Abstract:
Current needs of industry experience required to quickly design "lean" and "flexible" production systems, which requires the application of advanced approaches and technologies such as digital enterprise, virtual and augmented reality, computer simulation, etc.. These allow to significantly reduce the time, and thus the cost of development. One of them is the Siemens Tecnomatix software solution that includes modules are primarily intended for the needs of the design and optimization of production orders - FactoryCAD and FactoryFLOW. Next post is dedicated to the description of the functionality and benefits of the application software modules listed in technological design and optimization of material flow in production.
Keywords:



Titul: Priame zahraničné investície v období recesie
Autor: doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
Abstrakt:
Priame zahraničné investície (PZI) prúdia predovšetkým do otvorených krajín s poddimenzovanými vlastnými zdrojmi a do krajín, ktoré sú zapojené do rôznych foriem medzinárodnej ekonomickej integrácie. Zahraničné investície prinášajú významné výhody nielen pre samotného investora, ale aj pre ekonomiku hostiteľa a jej regióny.
Kľúčové slová:

Title: Foreign direct investment during the recession
Author: doc. Ing. Alžbeta Kucharčíková, PhD.
Abstract:
FDI flow into the open countries with under estimated own resources, which are involved in various forms of international economic integration. Foreign investment brings benefits not only for himself an investor, but also the economy of the host.
Keywords:



Titul: Zvyšovanie produktivity obchodných reťazcov formou rastu výnosou z rozsahu
Autor: PhDr. Ing. Lucie Severová, PhD.
Abstrakt:
Podnikanie nadnárodných obchodných reťazcov v ČR je kapitálovo predovšetkým vo vlastníctve nemeckých (často rodinných) firiem. Cieľom tejto štúdie je zistiť, či na trhu potravinárskych produktov dochádza k vzniku oligopolnej konkurencie (event. s dominantnou firmou), v akom rozsahu sa tento typ konkurencie vyskytuje v danom odvetví a či môže pozitívne ovplyvniť produktivitu vo firme prostredníctvom rastu výnosov z rozsahu. Predpokladom je vyjadrenie trhovej situácie v odvetví pomocou analýzy trhového podielu jednotlivých firiem v sektore potravinárskych výrobkov. Vzhľadom na rôznorodosť produktov v potravinárstve nemožno použiť pre vyjadrenie trhovej sily firiem fyzické ukazovatele produkcie. Naopak za vhodné možno považovať použitia peňažného agregátu tržby. Ako je zrejmé z podielu jednotlivých firiem na trhu s potravinárskymi výrobkami, nie je obchodný reťazec, ktorý by spĺňal kritérium dominancie na trhu.
Kľúčové slová:

Title: Increasing productivity growth of retail chains in the form of economies of scale
Author: PhDr. Ing. Lucie Severová, PhD.
Abstract:
Entrepreneurship of multinational food chain stores in the CR is a capital property primarily of German (often aggrefamily) companies. The goal of the paper is to find out whether the oligopoly competition (possibly with the dominant firm) happens to be created on the food products market, in what range this competition appears in a given sector and whether it can positively affect productivity in the firm through revenue growth of scale. A prerequisite is the expression of the market situation in the sector through the analysis of market shares of individual companies in the sector of food products. Given the diversity in food products physical indicators of production cannot be used for the expression of market forces. On the contrary, monetary gate sales can be considered suitable for the expression of market forces. We can say that none of the individual companies on the market with food products meets the criterion of a dominant place on the market.
Keywords:



Titul: Aplikácia moderných diagnostických a digitalizačných systémov v protetike a ortotike
Autor: Ing. Radovan Hudák, PhD.
Abstrakt:
Protetika a ortotika ako jedna z dôležitých oblastí biomedicínskeho inžinierstva sa vyvíja tak dynamicky, že samotné pomôcky a rozhrania pomôcka-ľudské telo začínajú spĺňať aj tie najnáročnejšie bionické kritériá. Pacient to vníma prostredníctvom nových funkcií, biokompatibilných resp. antialergických materiálov alebo nového dizajnu, ktorý zvyšuje komfort pri aplikácii pomôcky. Ortopedický protetik a výskumný pracovník zase prostredníctvom moderných výrobných, meracích resp. diagnostických zariadení a pomôcok, ktoré prinášajú množstvo výhod v procesoch navrhovania, výroby a skúšania epitetických, ortotických, protetických, ako aj kalceotických pomôcok. Práve tieto technológie vytvárajú významné nástroje, ktoré sú využívané vo výskume a vývoji, v protetickej a ortotickej praxi, ale aj v edukačnom procese. Predložený príspevok prezentuje skenovacie, digitalizačné a diagnostické systémy využívané v rôznych fázach výroby sériových ale najmä individuálnych pomôcok, ktoré majú za úlohu urýchliť, spresniť ale aj uľahčiť realizované úkony. Prezentované technológie sú zároveň integrované do výučbového procesu v odbore Protetika a ortotika na Katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania, Strojníckej fakulty, Technickej Univerzity v Košiciach.
Kľúčové slová:

Title: The application of modern diagnostic and digitization systems in prosthetics and orthotics
Author: Ing. Radovan Hudák, PhD.
Abstract:
Prosthetics and orthotics as one of the important areas of biomedical engineering is evolving dynamically, that alone device and interface device-the human body begin to meet the most demanding criteria bionic. The patient's perception through new features, biocompatible respectively anti-allergic materials or new design that increases convenience in the application device. Prosthetist and researcher again by modern production, measuring respectively. diagnostic equipment and tools that bring a number of advantages in the process of designing, manufacturing and testing epitetics, orthotic, prosthetic, and kalceotics devices. It is these technologies create important tools that are used in research and development in prosthetic and orthotic practice, but also in the educaional process. The present paper presents scanning, digitization and diagnostic systems used in various stages of production and especially individual serial devices, which are designed to accelerate, but also refine implemented to facilitate operations presented technology is also integrated into the educational process in the field of prosthetics and orthotics at the Department of Biomedical Engineering and Measurement, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Kosice.
Keywords:



Titul: CENTRÁ EXCELENTNOSTI NA SLOVENSKU - stratégia vzniku a smerovania
Autor: Peter Štofko, Daniel Straka, Stanislav Sipko, Mária Lichvárová, Nina Nerušilová
Abstrakt:
Centrá excelentnosti predstavujú špičkové výskumné pracoviská, ktoré sú zamerané na konkrétne vedné oblasti alebo problematiku. Centrá väčšinou vznikajú pri výskumných organizáciách, ktoré poskytujú kritickú masu poznatkov a výskumných pracovníkov. V Slovenskej republike vznikli prvé tri centrá excelentnosti ešte v rámci štátnych programov výskumu a vývoja v rokoch 2005 až 2010. So schválením operačného programu Výskum a vývoj sa otvorili možnosti na komplexný prístup k budovaniu špičkových centier s európskym významom.
Kľúčové slová:

Title: CENTERS OF EXCELLENCE IN SLOVAKIA - strategy and direction of creation
Author: Peter Štofko, Daniel Straka, Stanislav Sipko, Mária Lichvárová, Nina Nerušilová
Abstract:
Centers of excellence are top research centers that are focused on specific issues or areas of knowledge. Centers usually arise when research organizations that provide the critical mass of knowledge and researchers. In the Slovak Republic resulting from the first three centers of excellence even within the state research and development in the years 2005 to 2010 with the approval of the Operational Programme Research and Development opened possibilities for a comprehensive approach to building centers of excellence of European interest.
Keywords:



Titul: AKO DOSIAHNUŤ TROMF PROSTREDNÍCTVOM SYSTEMATICKÉHO VZDELÁVANIA?
Autor: Ing. Lucia Juríková
Abstrakt:
Základným faktorom úspechu každej firmy je umenie získať, udržať a využiť schopných a aktívnych pracovníkov. Pre každého pracovníka nájsť pracovné miesto, ktoré by využívalo jeho pracovné schopnosti optimálne, prípadne ho na pracovné miesto pripraviť. Zvyšovanie konkurencieschopnosti nemusí spoločnosť dosahovať len zlepšením strojného parku, technického vybavenia, ale aj zlepšovaním know how, ktorým disponuje.
Kľúčové slová:

Title: HOW TO GET TRIUMPH THROUGH the systematic training?
Author: Ing. Lucia Juríková
Abstract:
An essential factor in the success of any company is the art attract, retain and utilize capable and active workers. For each worker to find a job that would use his ability to work optimally, or post it to prepare. Increasing the competitiveness of the company not only achieved by improving machinery park equipment but also improving know-how in its possession.
Keywords:



Titul: Progresívny prístup k hodnoteniu produktivity - analýza a meranie práce
Autor: Ing. Jozef Repko, Ing. Martin Čánik
Abstrakt:
Stáva sa Vám, že výkazy o vyrobenom počte kusov počas pracovnej zmeny pri tom istom type výrobku sa každý deň menia? Sťažujú sa Vám zamestnanci, že nestíhajú dosahovať výkon, ktorý od nich požadujete?
Kľúčové slová:

Title: Progressive approach to assessing productivity - Analysis and measurement of work
Author: Ing. Jozef Repko, Ing. Martin Čánik
Abstract:
It happens to you that statements about the number of pieces produced during the work shift with the same type of product change daily? You complain about employees that do not manage to achieve the performance you want from them?
Keywords: