Titul: Nový prístup detailného projektovania pracovísk s využitím rozšírenej reality
Autor: Ing. Andrej Štefánik, PhD., Ing. Martina Smutná, PhD.
Abstrakt:
Požiadavky priemyselnej praxe sa v súčasnosti čoraz viac pri otázkach detailného projektovania pracovísk uberajú od pôvodných základných požiadaviek zvýšenia produktivity ku komplexným riešeniam zabezpečujúcim zdravie a bezpečnosť pracovísk, s ohľadom na logistiku a kvalitu. Stredoeurópsky technologický inštitút (CEIT) vyvinul prístup, ktorý zabezpečuje komplexné multidisciplinárne riešenie pre projektovanie ergonomických pracovísk s využitím moderných technológií.
Kľúčové slová:

Title: The new approach detailed design of workplaces using augmented reality
Author: Ing. Andrej Štefánik, PhD., Ing. Martina Smutná, PhD.
Abstract:
Requirements of the industrial practice is now increasingly detailed design issues at workplaces detract from the original basic requirements increase productivity to comprehensive solutions ensuring the health and safety of workplaces, with regard to logistics and quality. Central European Institute of Technology (CEIT) developed an approach that provides comprehensive multidisciplinary design solution for individual workstations using modern technology.
Keywords:Titul: Vývoj laboratória Rapid Prototyping na Žilinskej univerzite
Autor: Ing. Rudolf Madaj, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecky, PhD.
Abstrakt:
Tento článok sa zameriava na laboratória Rapid Prototyping, ich význam a potenciál pre rozvoj. Laboratórium bolo vytvorené pred viac ako desiatimi rokmi so zameraním sa na technológiu 3D tlače. Jeho činnosť podporuje výskumné činnosti na Slovensku a zvýšenie spolupráce medzi univerzitou a praxou.
Kľúčové slová:

Title: Development of rapid prototyping laboratory at the University of Žilina
Author: Ing. Rudolf Madaj, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecky, PhD.
Abstract:
This paper is focused on Rapid Prototyping laboratories, its contents and potencial for development. Laboratory began more than ten years ago and it's focused on Rapid Prototyping technology. Its activity supports research activities in Slovakia and increase cooperation between university and practise.
Keywords: laboratory, Rapid Prototyping, research activities, prototypesTitul: Dizajn Plazma Bit zámkového systému pre ultra-hlboké geotermálne vrty
Autor: Doc.Ing. Slavomír Hrček, PhD., Ing. Ján Bucala, Doc.Ing. Róbert Kohár, PhD.
Abstrakt:
Tento článok sa zameriava na konštrukciu systému Plazmabit pohybu pre ultrahlboké geotermálne vrty. Problém je predstavený čitateľovi popisom Plazmabit, analýza prevádzkových podmienok a popis možností využitia geotermálnej energie. Návrhom systému uzamknutia, zálohovaním jednotlivých funkcií a ich integráciou do zvyšku zariadenia tak ako sú navrhnuté podľa úvah uvedených v tomto dokumente.
Kľúčové slová:

Title: Design of Plazmabit locking system for ultra-deep geothermal wells
Author: Doc.Ing. Slavomír Hrček, PhD., Ing. Ján Bucala, Doc.Ing. Róbert Kohár, PhD.
Abstract:
This paper focuses on the design of Plazmabit motion system for ultra-deep geothermal wells. The problem is introduced to the reader by description of Plazmabit, analysis of operating conditions and description of possibilities of using geothermal energy. Locking system design, backup of its function and integration thereof into the rest of the device are designed as per considerations in this paper.
Keywords: Plazmabit, Motional system, Locking system, Geothermal WellsTitul: Biomedicínske aplikácie celotelového 3D skenovania
Autor: Ing. Viktória Rajtúková, Ing. Radovan Hudák, PhD., prof.Ing. Jozef Živčák, PhD.
Abstrakt:
Súčasné potreby digitalizácie a počítačového modelovania zasahujú do všetkých oblastí života. Jedným z aktuálnych spôsobov získavania digitálnych dát najmä pre účely CAD/CAM je 3D skenovanie. Umožňuje zdigitalizovať objekty a získať objem bodov v priestore, nazývaných tiež mračno bodov. Okrem priemyselných, ergonomických, antropometrických a odevných aplikácií nachádza 3D skenovanie uplatnenie aj v oblasti protetiky, ortotiky. Špecifickými technológiami, ktoré sa v týchto odboroch uplatňujú sú celotelové 3D skenery, ktoré v relatívne krátkom čase umožňujú získať digitálny model celej postavy, vrátane kvantitatívnych dát, ktoré môžu byť rôzne interpretované. Tento príspevok popisuje celotelové 3D skenovanie od histórie cez popis hardvérových a softvérových riešení po aplikácie v oblasti biomedicínskeho inžinierstva.
Kľúčové slová:

Title: Biomedical Application of 3D whole body scanning
Author: Ing. Viktória Rajtúková, Ing. Radovan Hudák, PhD., prof.Ing. Jozef Živčák, PhD.
Abstract:
Current needs of digitization and computer modeling affect all areas of life. One of the current ways of acquiring digital data especially for the purpose of CAD / CAM is a 3D scanning. Allows you to digitize objects and obtain the points in space, also called cloud points. In addition to industrial, ergonomic, anthropometric and apparel applications 3D scanning application is also in the field of prosthetics, orthotics. Specific technologies that are applied in such fields as 3D whole-body scanners that in a relatively short time to gain a digital model whole body, including quantitative data that can be interpreted different. This contribution describes a 3D whole-body scanning from history through the description of hardware and software solutions for applications in the field of biomedical engineering.
Keywords:Titul: Projekt SAFEPLACE - Od analýzy obmedzení a predpokladov cez vytvorenie digitálneho modelu a fyzického riešenia pracoviska k výsledkom z pilotného testovania
Autor: Ing. Zuzana Ságová, PhD., prof.Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Peter Mačuš, PhD.
Abstrakt:
Hlavným cieľom projektu interne pomenovaného SAFEPLACE bol návrh efektívneho a bezpečného modulárneho výrobného pracoviska využiteľného v podmienkach výrobných prevádzok malých a stredných podnikov, ktoré svojou špecifickou konštrukciou umožní dosahovanie vysokej produktivity v nadväznosti na ergonómiu a bezpečnosť pracovnej činnosti. Možno konštatovať, že projekt podporený Agentúrou pre podporu vedy a výskumu, riešený v spolupráci Slovenského centra produktivity a CEIT SK, s.r.o. bol dovedený do úspešného konca. Preto by sme si dovolili dnešný príspevok venovať prierezu už publikovaných príspevkov.
Kľúčové slová:

Title: Project SAFEPLACE - From the analysis of the limitations and assumptions through the creation of a digital model of a physical workplace solutions to the results of the pilot testing
Author: Ing. Zuzana Ságová, PhD., prof.Ing. Milan Gregor, PhD., Ing. Peter Mačuš, PhD.
Abstract:
The main objective of the project internally named SAFEPLACE proposal was effective and safe modular production site useful in terms of production operations of small and medium-sized enterprises, which by specific design allows achieving high productivity in relation to ergonomics and safety work. It can be stated that the project supported by the Agency for Research and Development, designed in collaboration Slovak center productivity and CEIT SK, s.r.o. was brought down to a successful end. Therefore, we dared cross section of today's post paid already published papers.
Keywords:Titul: Logistické ukazovatele ako prostriedok ku zvýšeniu výkonnosti podniku
Autor: Ing. Peter Majerčák, PhD.
Abstrakt:
Príspevok sa venuje problematike, ktorá nie je širokým spôsobom opísaná v odbornej literatúre a to logistickým ukazovateľom. V závere sa venujeme konkrétne analýze procesov a aktivít.
Kľúčové slová: logistika, náklady, logistické náklady, optimalizácia

Title: Logistics indicators as a means to increase business performance
Author: Ing. Peter Majerčák, PhD.
Abstract:
The contribution deals with an issue that is broadly described in the scientific literature, and although logistics indicators. At the end of the article deals with the analysis of specific processes and activities.
Keywords: logistics, cost, logistics cost, optimizationTitul: Skúšobné zariadenie pre skúšky nápravových skríň a ložísk
Autor: Ing. Igor Gajdač, doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD., Ing. Miroslav Mikita
Abstrakt:
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v snahe vytvoriť optimálne podmienky na vedeckovýskumnú činnosť podporuje rozvoj infraštruktúry výskumu a vývoja, najmä so zameraním na mimodotačné zdroje. Táto infraštruktúra, spolu s kvalitnými výskumnými zamestnancami, tvorí základný predpoklad pre úspešné uchádzanie sa o projekty v rámci národných i nadnárodných grantových schém. V súlade s plánom rozvoja kapacít a kompetencií pre realizáciu vývoja a skúšok v oblasti pohonov, prevodov a ložísk je na Strojníckej fakulte riešený projekt ProHiSpeB - prototyp nápravového telematického ložiska pre vysoké rýchlosti.
Kľúčové slová:

Title: Test equipment for testing axle box and bearing
Author: Ing. Igor Gajdač, doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD., Ing. Miroslav Mikita
Abstract:
Faculty of Mechanical Engineering, University of Žilina in order to create optimal conditions for scientific research activities support the development of research and development infrastructure, with particular emphasis on mimodotačné sources. This infrastructure, along with quality research staff, constitutes an essential prerequisite for successful bidding for projects in national and multinational grant. In accordance with the development plan capacity and accountability for the implementation of development and testing of drives, gears and bearings are designed for the Faculty of Engineering Project ProHiSpeB - telematics prototype axle bearings for high speed.
Keywords:Titul: Vývoj a diferenciácia miezd v Slovenskej republike od roku 2000 po súčasnosť
Autor: Ľubomír Kadlečík
Abstrakt:
Mzda ako príjem za vykonanú prácu v zamestnaní tvorí v SR najvýznamnejšiu zložku príjmu občanov a domácnosti. Aj preto sú akékoľvek informácie a porovnania o mzdách a ich vývoji v čase so záujmom sledované verejnosťou. Ten, kto chce a vie plánovať dopredu profesijnú karieru, môže aj na základe dostupných informácií do značnej miery ovplyvniť svoju výšku mzdy.
Kľúčové slová:

Title: Development and differentiation of wages in the Slovak Republic from 2000 to the present
Author: Ľubomír Kadlečík
Abstract:
Wages as income for their work in employment constitutes the most important component of the SR and household income citizens. And therefore any information and comparisons of wages and their evolution over time with interest the public. Those who want to plan ahead and know the career may also based on information available to a large extent influence their level of wages.
Keywords:Titul: TELEWORKING - inovačná forma zamestnania
Autor: Ing. Dagmar Hrašková, PhD.
Abstrakt:
V súčasnom globalizačnom období, ktoré je charakterizované predovšetkým rozvojom informatizácie spoločnosti, prichádzajú nové technológie na trh práce a s nimi aj nové inovačné možnosti a príležitosti. Z tohto dôvodu sa v Európe čoraz viac rozrastajú nové flexibilnejšie formy zamestnávania a organizácie pracovného času, ktoré charakterizuje flexibilita smerom k potrebám a záujmom všetkých zúčastnených stán, t.j. zamestnávateľov a zamestnancov.
Kľúčové slová:

Title: Teleworking - innovative form of employment
Author: Ing. Dagmar Hrašková, PhD.
Abstract:
In the curent globalizing period which is characterized primarily by a development of the information society, new technologies are coming into the labor market as well as new innovative business opportunities and possibilities. For this reason in Europe are increasingly growing new, more flexible forms of employment and organization working hours, which are characterized by flexibility to suit the needs and interests of all stakeholders, i.e., employers and employees.
Keywords: