Titul: Dizajn plazmabit pohybu systému pre ultra-hlboké geotermálne vrty
Autor: Doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD., Ing. Ján Bucala, Doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.
Abstrakt:
Tento článok sa zameriava na konštrukciu systému Plazmabit pohybu pre ultrahlboké geotermálne vrty. Problém je predstavený čitateľovi popisom Plazmabit, možnosti uzamknutia stien a spolupráce Plazmabit pohybu a uzamykacieho systému. Tento dokument tiež obsahuje základný popis síl pôsobiacich na zariadenia.
Kľúčové slová:

Title: Design of plazmabit motion system for ultra-deep geothermal wells
Author: Doc. Ing. Slavomír Hrček, PhD., Ing. Ján Bucala, Doc. Ing. Róbert Kohár, PhD.
Abstract:
This paper focuses on the design of Plazmabit motion system for ultra-deep geothermal wells. Problem is introduced to the reader by description of Plazmabit, possibilities for locking onto well walls and cooperation of Plazmabit motion and locking system. This paper also contains basic description of forces applied to the device.
Keywords: Plazmabit, Motion system, Locking system, Geothermal WellsTitul: Špecifiká regulácie trhu sieťových odvetví
Autor: doc. Ing. Libor Švadlenka, PhD., Ing. Daniel Salava, PhD.
Abstrakt:
Služby alebo produkty sieťových odvetví sú založené na využívaní celoštátnych alebo lokálnych sietí. V rámci prepojenia sietí je umožnené poskytovateľovi prevádzkovať služby nad rámec vlastnej siete. Vo väčšine týchto odvetví je povaha súťaže asymetrická. Výhodu získavajú poskytovatelia, ktorí majú napríklad zvláštne právo používať určité obmedzené zdroje. ak by bola využitá cenová regulácia na úrovni hraničných nákladov,
firma by sa dostala do straty. Dôvodom sú klesajúce priemerné náklady, ktoré sú vyššie ako medzné náklady a cena stanovená na úrovni marginálnych nákladov by tak nepokryla priemerné náklady. Možno teda využiť cenovej regulácie na úrovni priemerných nákladov. V tomto prípade cena pokryje priemerné náklady a firma sa nedostáva do straty (generuje nulový ekonomický zisk). Tento spôsob regulácie je následne modifikovaný tak, aby daná firma generovala aspoň časť zisku.
Kľúčové slová:

Title: Specifics of market regulation of network industries
Author: doc. Ing. Libor Švadlenka, PhD., Ing. Daniel Salava, PhD.
Abstract:
Sevices or products of network branches are based on the usage of wholestate or local networks. Connection of networks enables to provide services beyond own network of provider. Majority of these branches has asymmetric competition character. Advantage is achievable especially for providers with the special authority to usage certain limited resources. Application of price regulation on the level of marginal costs causes loss for provider because of decreasing average costs higher than marginal costs and price set on the level of marginal costs would not cover average costs. Thus, it is appropriate to use price regulation on the level of average costs. In this case, price covers average costs and provider does not bear loss – generates zero economical profit. This way of regulation is finally modified to bring fair profit level to provider.
Keywords:Titul: Integračné väzby controllingu
Autor: Ing. Oľga Poniščiaková, PhD., Ing. Viera Šukalová, PhD., EUR ING
Abstrakt:
Dobe, v ktorej žijeme, sa zvykne pripisovať množstvo prívlastkov. Často počujeme, že je hektická alebo uponáhľaná, inokedy zlá, či dobrá. Závisí od uhla pohľadu a našich priorít. Objektívnym podľa môjho názoru je, keď sa o súčasnosti hovorí ako o dobe zmien. Bez ohľadu na ich dynamiku možno povedať, že sa týkaju takmer všetkých sfr nášho života. Menia sa pomery sociálne, ale aj ekonomické. V súvislosti so zmenami v ekonomike, ak zúžime uhol pohľadu, sa v našich podnikoch čoraz častejšie stretávame so zmenami ich riadenia.
Kľúčové slová:

Title: Controlling integration ties
Author: Ing. Oľga Poniščiaková, PhD., Ing. Viera Šukalová, PhD., EUR ING
Abstract:
The time in which we live, is usually attributed to a number epithets. We often hear that it is hectic and busy, sometimes evil or good. Depending on your point of view and our priorities. Objective in my opinion is when you talk about the present as the time changes. Regardless of their dynamics can be said to relate to almost all spheres of our lives. Changing the ratios socially, but also economically. In connection with the changes in the economy, if we turn our attention point of view, in our enterprises are increasingly faced with changes in their management.
Keywords:Titul: Integrovaný systém typových pozícií (ISTP) – sprievodca trhom práce
Autor: Ing. Géza Mihály, CSc.
Abstrakt:
Kríza poznačila hospodársky a spoločenský život na celom svete a jej dôsledky už trvajú dlhé obdobie. Vysoko sledovaýym ukazovateľom výkonnosti každého národného hospodárstva je miera nezamestnanosti, pretože vyjadruje mieru schopnosti/neschopnosti hospodárstva využívať existujúce ľudské zdroje. Je to podložené algoritmom výpočtu založeným na podiele počtu nezamestnaných osôb, ktoré sú evidované ako uchádzači o zamestnanie, aktívne hľadajú zamestnanie a vedia to aj preukazať, a celkového počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva (pracujúci i nezamestnaní).
Kľúčové slová:

Title: Integrated System of Type Positions (ISTP) - Guide to the labor market
Author: Ing. Géza Mihály, CSc.
Abstract:
The crisis was marked by economic and social life throughout the world and its consequences have already lasted a long time. High sledovaýym indicator of the performance of each national economy is unemployment rate, because it expresses the degree of ability / inability of the economy to use existing human resources. It is based algorithms based on the proportion of unemployed persons who are registered as jobseekers, actively seeking employment and can even prove a total number of economically active population (employed and unemployed).
Keywords:Titul: Dopravníkové systémy s paletou a ich aplikácia v montáži
Autor: Ing. Katarína Senderská, PhD., Ing. Albert Mareš, PhD.
Abstrakt:
V ramci montažnych procesov je potrebne zabezpečiť prepravu montovanych vyrobkov z jedneho miesta na druhe. Pre pohyb vyrobkov je možne použiť rozne systemy a principy. Jednym z nich su paletove dopravniky. Članok sa zaobera zakladnymi možnosťami použitia paletovych dopravnikov.
Kľúčové slová:

Title: Transport systems with palettes and their application in the assembly
Author: Ing. Katarína Senderská, PhD., Ing. Albert Mareš, PhD.
Abstract:
In the assembly processes must be ensured the transport of assembled products from one place to the second one. To product transport can be used various systems and principles. One solution is a palette lines. The paper deals with palette lines and the basic possibilities of their application.
Keywords:Titul: Priestorové vyrovnanie produktov v pracovnom objeme súradnicového meracieho stroja pomocou RPS bodov
Autor: Ing. Mário Drbúl, PhD., Ing. Marek Polovka
Abstrakt:
Článok sa zameriava na produkty pozostávajúcich zo zložitých geometrických tvarov a vykonania kontrolného trojrozmerného usporiadanie v nich. V takýchto produktoch použitie konvenčných metód zarovnania nie je možné. Jednou z alternatív, ktoré môžu tento problém vyriešiť je využitie RPS bodov.
Kľúčové slová:

Title: Spatial settlement products in the working volume of a coordinate measuring machine using RPS points
Author: Ing. Mário Drbúl, PhD., Ing. Marek Polovka
Abstract:
The paper focuses on the products containing complicated geometricl shapes under basis of which three dimensional alignment and afterwards their inspection is performed. In such geometries an application of conventional alignments is not possible. One of the possible alternatives which can solve this issue are RPS points.
Keywords:Titul: Aplikácia magnetického poľa v oblasti strihania plechu
Autor: doc. Ing. Ján Moravec, PhD.
Abstrakt:
V dokumente je uvedený postup pre strihanie plechu pomocou magnetického poľa. Ďalej sú prezentované programy, strihanie plochy a porovnania s klasickým strihom. Bolo potvrdené, že hrúbka strihaného materiálu je priamo závislá od napájania elektromagnetu.
Kľúčové slová:

Title: Applcation of magnetic field in sheet metal shearing area
Author: doc. Ing. Ján Moravec, PhD.
Abstract:
In paper is presented mechanism for sheet metal shearing by the help of magnetic field. Next are presented schemes, shearing areas and comparison with classical shearing. It was confirmed shearing material thickness is directly depending on electromagnet power.
Keywords:Titul: Zmeny vekovej štruktúry zamestnanosti v Slovenskej republike
Autor: Ing. Ľubomír Kadlečík
Abstrakt:
Rok 2012 vyhlásila Európska únia za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami s cieľom zvýšiť informovanosť o prínose starších ľudí pre spoločnosť a o dôležitosti solidarity medzi generáciami. Posilnenie medzigeneračnej solidarity totiž umožňuje využiť bohatstvo vedomostí, zručností a skúseností starších ľudí získaných v priebehu pracovného života a obnovu pracovných zdrojov podľa potrieb trhu práce. K naplneniu týchto cieľov je potrebné spoznať odpovede na otázky, ako sa mení veková štruktúra zamestnanosti a aké je uplatnenie starších ľudí na trhu práce v Slovenskej republike.
Kľúčové slová:

Title: Changes in the age structure of employment in the Slovak Republic
Author: Ing. Ľubomír Kadlečík
Abstract:
Year 2012 The European Union declared the European Year for Active Ageing and Solidarity between generations in order to raise awareness of the contribution of older people to society and the importance of solidarity between generations. Strengthening intergenerational solidarity enables capitalizing on the wealth of knowledge, skills and experience of older people acquired during working life and renewal of labor resources according to the needs of the labor market. To fulfill these objectives, it is necessary to know the answers to questions about how the changing age structure of employment and what is the application of older people in the labor market in the Slovak Republic.
Keywords:Titul: 3D tlačiarne biologických tkanív - budúcnosť výroby implantátov
Autor: Ing. Martin Šarik, Ing. Róbert Dadej, Ing. Radovan Hudák
Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá problematikou výroby biologických náhrad častí ľudského tela prostredníctvom bioaditívnej výroby alebo inak povedané „3D bioaditívna výroba“. Rieši definíciu aditívnej výroby, vrátane 3D bio-aditívnej výroby, jej históriu, používané materiály a definuje problémy, ktoré je potrebné prekonať na to, aby sa tento typ výroby začal bežne používať v klinickej praxi a vytvorili sa tak podmienky pre tvorbu biokompatibilných biologických 3D štruktúr, ktoré sú vlastné ľudskému telu.
Kľúčové slová:

Title: 3D printers biological tissues - the future of manufacturing implants
Author: Ing. Martin Šarik, Ing. Róbert Dadej, Ing. Radovan Hudák
Abstract:
The paper deals with the manufacturing issues biological replacements parts of the human body through bioadditive production or in other words "3D bioadditive production". Addresses the definition of additive manufacturing, including 3D bio-additive manufacturing, its history, materials used and define problems
need to be overcome to enable the production of this type began commonly used in clinical practice, and created the conditions for the formation of biocompatible biological 3D structures in the human body.
Keywords:Titul: Postupy využívané pri hodnotení stability ľudského tela v stoji
Autor: Ing. Monika Michalíková, PhD.
Abstrakt:
Kontrola rovnováhy je významným prvkom pri držaní vzpriameného postoja. Balančná schopnosť sa vyvíja, teda nie je prítomná hneď po narodení. Dobrá rovnováha je predpokladom pre správnu lokomočnú činnosť, ktorej realizácia je sama osebe rovnováhu narušujúcim činiteľom.
Kľúčové slová:

Title: Procedures used in the evaluation of the stability of the human body while standing
Author: Ing. Monika Michalíková, PhD.
Abstract:
The balance control is an important element in holding the upright position. Balance ability develops, that is not present at birth. Good balance is a prerequisite for proper locomotion activities, implementation of which is itself a factor in disrupting the balance.
Keywords: