Titul: Ergonomické aktivity a súčasnosť
Autor: doc. Ing. Karol Hatiar, CSc.
Abstrakt:
Tento príspevok si kladie za cieľ charakterizovať ergonomické aktivity od ich počiatkov až po súčasnosť. Tento článok popisuje zameranie ergonómie na efektivitu práce človeka prostredníctvom minimalizácie dopadov na zdravie zamestnancov a zvýšenie benefitov.
Kľúčové slová:

Title: Ergonomic activity and Present
Author: doc. Ing. Karol Hatiar, CSc.
Abstract:
This contribution aims to characterize the ergonomic activities from their beginnings to the present. This article describes the focus of ergonomics on human work efficiency through minimizing the impact on employee health and increasing the benefits.
Keywords:Titul: Softvérové produkty pre simuláciu v ergonómii
Autor: Ing. Zuzana Čergeová, prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Použitie špecifických počítačových nástrojov je účinné aj pri návrhu a hodnotení z pohľadu ergonómie. Je to spôsob, ktorý nám umožňuje v krátkej dobe zistiť, či plánovaný alebo skutočný stav pracoviska je v súlade s legislatívnymi požiadavkami a ergonomickými princípmi. Tento článok je venovaný vybraným softvérových produktom, ktoré umožňujú odhaliť rad ergonomických rizík, ktoré by mohli vzniknúť v pracovnom procese, a ktoré sa môžu premietnuť aj do ekonomických ukazovateľov firiem.
Kľúčové slová:

Title: Software products for the simulation in ergonomics
Author: Ing. Zuzana Čergeová, prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
Using of computer-aided specific tools are effective instruments by ergonomic design or evaluation. That manner allows us in a short time to determine whether the projected or real state of a workplace is in compliance with legislative requests and ergonomic principles. The article is devoted to selected software products which allow to detect a variety of ergonomic risks, which could be appear in the working process and which may being influencing into the economic indicators of companies.
Keywords:Titul: Automobilky a virtuálna realita
Autor: Ing. Martin Baumruk
Abstrakt:
Pre zvýšenie produktivity a zníženie nebezpečenstva úrazu pracovníkov je nutné mať na pamäti niekoľko základných ergonomických pravidiel. Ak konkrétne pracovisko už existuje môžeme začať tým, že sledujeme ako zamestnanci plnia úlohy, ako vyzerá pracovný priestor a prístup k zariadeniam a nástrojom ktoré majú a v prípade, či je postupnosť ich konania správna. Pracovný priestor môže byť optimalizovaný, ak sú minimalizované zbytočné pohyby.
Kľúčové slová:

Title: Car company and Virtual Reality
Author: Ing. Martin Baumruk
Abstract:
For increasing productivity and reducing risk of workers injury it is necessary to keep in mind some basic ergonomic rules. If a particular workplace already exists we can start by observing how workers perform the task, what work space and access to the equipment and tools they have and if the sequence of their actions is correct. The work space can be optimized if unnecessary movements are minimized.
Keywords:Titul: Ergonómia vo vzdelávaní a praxi priemyselných inžinierov
Autor: doc. Ing. Eva Slamková, PhD., Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá vzdelávaním v oblasti ergonómie v rámci študijného programu Priemyselné inžinierstvo na Univerzite v Žiline, v Žiline. Príspevok obsahuje integráciu a význam predmetu ergonómie pri meraní práce v rámci akademického štúdia aj vrátane obsahu a rozsahu predmetu reflektujúc s modernými trendami v tejto oblasti vo svete. V súčasnej dobe je ergonómii venovaná značná pozornosť, preto jej jej štúdium aktuálne a požadované v podnikovej praxi.
Kľúčové slová:

Title: Ergonomics in education and practice of industrial engineers
Author: doc. Ing. Eva Slamková, PhD., Ing. Ľuboslav Dulina, PhD.
Abstract:
The contribution deals with education in the field of ergonomics within the Industrial Engineering study programme at University of Zilina in Zilina. The contribution contains integration and significance of ergonomics subject and work measuring within academic study as well including subject content scope reflective to modern trends in this field in world. On the present time the ergonomics is devoted a great attention therefore its study is actual and asked by company practise.
Keywords:Titul: Kríza čas pre "zelené" inovácie
Autor: Ing. Milan Hulín, Ing. Patrik Grznár, PhD.
Abstrakt:
Kríza výroby a produkcie označovaná ako globálna hospodárska kríza má množstvo aspektov a má aj svoje obete. Nájdu sa takí, ktorí kríze ďakujú a tí čo s ňou bojujú. Ešte skôr ako pohneme ďalej by bolo vhodné sa na okamih zamyslieť čo tento stav spôsobilo a v čom by sme sa mali poučiť. Ako by sa malo zmeniť naše podnikateľské smerovanie a správanie?
Kľúčové slová:

Title:
Author: Ing. Milan Hulín, Ing. Patrik Grznár, PhD.
Abstract:
Keywords:Titul: Úspešnosť implementácie informačného systému z pohľadu produktivity
Autor: Ing. Stanislav Kurek, Ing. Peter Bubeník, PhD.
Abstrakt:
Dobrý systém kvality je neoddeliteľnou súčasťou úspešnej výrobnej spoločnosti. Prináša denne informácie o stave a vývoji a pomáha prispôsobiť skutkovej parametre firemných procesov v ceste k splneniu požadovaných cieľov. K dispozícii je široká škála informačných systémov v rámci IT trhu ktoré poskytujú významný výkon a umožňujú dôležité rozhodovacie procesy aj v riadení výroby. Na začiatku je dôležité spomenúť, že výber a implementácia je veľmi zložitý proces. Ak chcete byť výnimkou z pravidla, môžeme poznamenať, že nevhodná voľba tohto systému alebo nedostatočné prevedenie môže mať za následok zníženie produktivity a konkurencieschopnosti podniku.
Kľúčové slová:

Title: Success of implementation of the information system in terms of productivity
Author: Ing. Stanislav Kurek, Ing. Peter Bubeník, PhD.
Abstract:
A good quality system is part and parcel of successful manufacturing companies. It brings daily information about situation and development and it helps to adjust constituent parameters of company processes in the way to meet desired goals. There is a wide range of information systems within IT market which provide important performance and enable important decision making processes even in a management of production. At the beginning it is important to mention that choosing and implementing it is a very complicated process. To be no exception to the rule, we may experience that an inappropriate selection of such system or inadequate implementation may result into decrease of productivity and competitiveness of the company.
Keywords:Titul: Multikriteriálny manažment digitálnej databázy informácií v rámci TgPV na základe skupinovej technológie
Autor: Ing. Jozef Kuba, PhD.
Abstrakt:
Viackritériová manipulácia informácií v digitálnej podobe je kľúčovým bodom automatizovanej prípravy technologického výrobku. Voľba vhodných kritérií pre filtráciu a triedenie dát je závislá na rôznych faktoroch. Charakter faktoru je ovplyvnený potenciálom použitej technológie pri realizácii produktu / tvárnenie, odlievanie ... /, podľa typu riešenej úlohy, ktoré môže byť opis vytvárajúceho pracovného miesta, odhad nákladov, analyza s aspektom na kvality procesov / SPC, FMEA / atd ... vhodným nástrojom v rámci TgPP podľa použitia multi-faktorového prístupu posúdenie návrhu výrobného procesu pomocou skupiny technológií. Miera presnosti posudku môže byť zvýšená prostredníctvom digitálnych nástrojov na spracovanie dátumu, ako SQL, expertným systémom, a tak ďalej.
Kľúčové slová:

Title: Multiobjective management of digital information within the database TgPV based on group technology
Author: Ing. Jozef Kuba, PhD.,
Abstract:
Multi-criterion handling of information in digital form is the key point of the automated technological product preparation. The choice of suitable criteria for filtering and sorting of data is depended on various factors. The factor character is influenced by potential applied technology of product realisation /forming, casting .../, by type of the solved task that can be the frame job description creating, the cost estimation, analyse with aspect to the process quality /SPC, FMEA/, etc... The suitable tool in frame of TgPP according to the application of multi-factor approach of the design production process appraisal can be the group technology. The rate of the appraisal precising can be advanced by means of the digital date processing tools how SQL, expert system is for example and so on.
Keywords: