Titul: Digitálny podnik – inovatívne riešenia pre vás
Autor: Ing. Radovan Furmann, PhD.
Abstrakt:
Krátka doba od návrhu výrobku až do jeho doručenia zákazníkovi, tlak na zníženie nákladov a zvýšenie efektívnosti výroby je nevyhnutnou požiadavkou na dosiahnutie konkurencieschopnosti firmy. Komplexnosť poňatia Digital Factory, zisk z jeho jednotlivých nástrojov umožňuje firmám navrhovať, overovať a optimalizovať výrobný proces s využitím počítačových modelov v časovom období plánovania výrobkov a priniesť tak skrátenie životného cyklu produktu a zníženie nákladov.
Kľúčové slová:

Title: Digital Factory - innovative solutions for you
Author: Ing. Radovan Furmann, PhD.
Abstract:
Short time from the design of product till its delivery to the customer by the reduced costs and efficiency of production is necessary requirements for achievement of company competitiveness. Complexity of Digital Factory concept, and the gain of individual tools enables for companies to design, verify and optimize production process utilizing computer models in the time period of product planning and bring so time reduction as cost reduction.
Keywords:Titul: AGV systémy pri zvyšovaní produktivity v priemyselných podnikoch
Autor: Ing. Peter Mačuš, PhD.
Abstrakt:
V súčasnej dobe sú kľúčom k úspechu výskumné a inovatívne aktivity, ktoré umožňujú zvyšovanie produktivity práce, tam kde sú implementované ich výsledky, čo má zásadný význam pre naše hospodárstvo. Preto je potrebné zvyšovať investície do týchto oblastí, čoho príkladom je aj systém automatickej bezobslužnej manipulácie materiálu v rámci logistických tokov priemyselných podnikov pomocou systému AGV (Automated guided vehicle).
Kľúčové slová:

Title: AGV systems to increase productivity in industrial plants
Author: Ing. Peter Mačuš, PhD.
Abstract:
Currently, the key to the success are research and innovative activities that facilitate the increase of productivity which is essential for our economy. It is therefore necessary to increase investments in these areas. An example is a system of automatic unattended material handling in the logistics industry flows through a system of Automated guided vehicle.
Keywords:Titul: Projekt automatizovaného meracieho zariadenia drevených dielcov
Autor: Ing. Ján Ďurica, PhD., Ing. Ján Rofár, Ing. Peter Macek, Ing. Rastislav Tribula
Abstrakt:
Tento dokument popisuje hlavné zásady a dosiahnuté výstupy plne automatizovaného systému merania drevených častí. Meranie je založené na bezkontaktnom princípe s laserovými senzormi a riadeným priemyselným PC kamerového systému. Skúšobné zariadenie bolo testované v továrni na nábytok. Vývoj ukazuje, že dosiahnutie požadovaného cieľa je možné len s integráciou najnovších technológií.
Kľúčové slová:

Title: Project of automated measuring device of wooden parts
Author: Ing. Ján Ďurica, PhD., Ing. Ján Rofár, Ing. Peter Macek, Ing. Rastislav Tribula
Abstract:
This paper depicts the main principles and achieved outputs of fully automated measurement system of wooden parts. Measurement is based on contactless principle with laser sensors and vision system controlled by industrial PC. Testing device was implemented in furniture factory. Development shows, that satisfying demanded goals is possible only with integration of newest technologies.
Keywords:Titul: Projekt SAFEPLACE – Návrh konceptu montážneho pracoviska
Autor: Ing. Milan Hulín, Ing. Zuzana Čergeová
Abstrakt:
Pracoviská sú tvorené predovšetkým na základe požiadaviek výroby, pričom aspekty zamestnancov, ktorí tam budú vykonávať každodennú činnosť sú mnohokrát druhoradé. Ergonomický dizajn pracoviska v každodennej realite vychádza z kompromisu aspektov ľudského zdravia a bezpečnosti v porovnaní ku nákladom vynaloženým na kastomizáciu jednotlivých prvkov pracoviska.
Kľúčové slová:

Title: Project SAFEPLACE - Concept Design installer
Author: Ing. Milan Hulín, Ing. Zuzana Čergeová
Abstract:
In general the design of workplaces is made based on production requirements and human aspects working there everyday are minor. Real ergonomic design of working environment is a compromise of human health aspects and costs spent on customization of workplace.
Keywords:Titul: Návrh modelu zlepšovania podnikových procesov v podmienkach malého a stredného podniku
Autor: Ing. Patrik Grznár, PhD., Prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstrakt:
Cieľom článku je podať stručnú informáciu o výstupe z Dizertačnej práce, ktorá bola vypracovaná v internej forme doktorandského štúdia na Katedre priemyselného inžinierstva, Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline. Práca na tému „Návrh modelu zlepšovania podnikových procesov v podmienkach malého a stredného podniku“ prezentuje teoretické východiská z oblasti podnikových procesov, procesného riadenia, malého a stredného podnikania, inovácií, konkurencieschopnosti, inovačného manažmentu, inovačného marketingu, informačných systémov, ekonomiky podniku, metód a nástrojov zlepšovania procesov. Práca analyzuje stav získaných poznatkov z riešených oblastí a na základe vytvoreného Modelu PGxI ich implementuje v podmienkach konkrétnej firmy.
Kľúčové slová:

Title: Draft model for improving business processes for the SME
Author: Ing. Patrik Grznár, PhD., Prof. Ing. Milan Gregor, PhD.
Abstract:
The aim of this article is to give a brief information about the output of the dissertation, which was prepared in an internal form of doctoral studies at the Department of Industrial Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, University of Žilina. The thesis “The layout of model of beating up of management processes in conditions of Small and Medium Enterprise” presents theoretical outlets on the field of management process, procedural management, small and medium enterprise, innovations, competitiveness, innovative management, innovative marketing, information systems, corporation economy, methods and implements of beating up of processes. The work analyses degree of gained knowledge from concerned fields and on the basis of created Model PGxI implements them in conditions of concrete company.
Keywords:Titul: Riešenie optimalizácie logistických procesov a materiálových tokov pomocou dynamickej simulácie
Autor: Ing. Jan Šlajer, Ing. Petr Jalůvka
Abstrakt:
Súčasné turbulentné prostredie a doba ekonomickej a hospodárskej kríza núti vedúcich pracovníkov k znižovaniu nákladov a tým k neustálemu zlepšovanie výrobných a logistických procesov a k optimalizácii materiálových tokov. Možnosti riešenia týchto projektov sú neobmedzené, od využitia skúseností pracovníkov, cez výpočty pomocou "excelovských tabuliek ", po využitie sofistikovaných podporných metód optimalizácie procesov ako je dynamická simulácia softvérových nástrojov umožňujúcich vytvoriť dynamický simulačný model je vo svete veľké množstvo. Niektoré sú zamerané len na konkrétnu oblasť, napr. simulácia pre farmaceutický priemysel, simulácia pre testovanie konštrukčných a funkčných pohyblivých platforiem alebo simulácia manipulačných procesov (s vstavanými charakteristikami rôznych manipulačných prostriedkov). Existujú však nástroje ako je napr. softvér WITNESS, ktorý je možné využiť pre simuláciu akýchkoľvek procesov.
Kľúčové slová:

Title: Solving optimization of logistics processes and material flows using dynamic simulation
Author: Ing. Jan Šlajer, Ing. Petr Jalůvka
Abstract:
The current turbulent economic environment and a time of economic crisis is forcing executives to reduce costs and thereby to continuously improve production and logistics processes and the optimization of material flows. Options for addressing these projects are limitless, from the use of workers' experience, through calculations using "Excel spreadsheets", the use of sophisticated methods of supporting the optimization of processes such as dynamic simulation software tools allowing to create a dynamic simulation model is in the world a large number. Some are only focused on a specific area, for example. simulation for the pharmaceutical industry, simulation to test structural and functional mobile platforms and simulation handling processes (embedded with characteristics different handling equipment). However, there are tools such as. Witness the software that can be used to simulate any process.
Keywords:Titul: Tvoríme vyvážený ťah
Autor: Ing. Milan Botka, PhD., Ing. Michal Porubän
Abstrakt:
Plytvanie zdrojmi je zločin, východiskom je ťah. Toto je skúsenosť mnohých ľudí a celých spoločností. V čase krízy je tento princíp viditeľný a citeľný aj prakticky. V časoch ropnej krízy 1973 sa Toyota držala myšlienkovej línie jedného z hlavných architektov Toyota Production System - Taichiho Ohna, ktorý tvrdil, že výroba bez objednávky v čase hospodárskej krízy je zločinom. Hlavnou myšlienkou predkladanej príručky (Tvoríme rovnomerný ťah) je vyrábať iba to čo je objednané a nič navyše. Veľká časť manažérov však tvrdí, že ich spoločnosť vyrába na objednávku. Majú pravdu, avšak ťahový systém to vôbec nemusí byť. Akú štruktúru ťahový systém má, je popísané práve v pracovnej publikácii.
Kľúčové slová:

Title: We create a balanced pull
Author: Ing. Milan Botka, PhD., Ing. Michal Porubän
Abstract:
Waste of resources is a crime, starting the move. This is the experience of many people and entire societies. In times of crisis it is both visible and legible and in practice. In times of oil crisis of 1973, Toyota held the line of thought of one of the chief architects of Toyota Production System - Taichiho fire that claimed that production without orders during the economic crisis is a crime. The main idea of the present handbook (makes even pull) is to produce only what is ordered and nothing more. However, a large proportion of managers say their company produces to order. They are right, but the pull system that does not have to be. How to structure a pull system is described precisely in the work book.
Keywords:Titul: Cezhraničná Poľsko-Slovenská inovačná a technologická sieť
Autor: Ing. Marián Majchrák, Ing. Michal Janovčík, Ing. Martina Klacková
Abstrakt:
Slovenské centrum produktivity (SLCP) veľmi aktívne spolupracuje s poľskými organizáciami a to formou účasti v spoločných projektoch, či spoločnou koordináciou inovačného rozvoja. Ako príklad takejto spolupráce môžeme uviesť projekt s názvom „Virtuálne informačné centrum podpory slovensko-poľských malých a stredných podnikov“ v rámci programu spoločenstva INTERREG IIIA Poľsko – Slovenská republika, ktorý bol realizovaný v roku 2006. Od 1. septembra 2009 pokračuje spolupráca s partnermi z Poľska v rámci projektu „Cezhraničná Poľsko-Slovenská inovačná a technologická sieť (citnet)“ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF). Projekt má trvanie až do 31. októbra 2011. SLCP v tomto projekte vystupuje ako koordinátor. Partnermi projektu sú: Žilinská univerzita v Žiline, CEIT, n.o., Akademia Techniczno-Humanisticzna a Fundacia Centrum Nowych Technologii.
Kľúčové slová:

Title: Cross-border Poland-Slovak Innovation and Technology Network
Author: Ing. Marián Majchrák, Ing. Michal Janovčík, Ing. Martina Klacková
Abstract:
Slovak Productivity Center (SLCP) very actively cooperates with Polish organizations and by participating in joint projects and joint coordination of innovation development. As an example of this can indicate a project called "Virtual Information Center Support Slovakia-Polish SMEs" under the INTERREG IIIA Poland - Slovak Republic, which was realized in 2006 From 1 September 2009 continued collaboration with partners from Poland under the project "Cross-border Poland-Slovak Innovation and Technology network (citnet)" co-financed by the European regional Development Fund (ERDF). The project has a duration until 31 October 2011 SLCP in this project acts as coordinator. Project partners are: University of Zilina, CEIT, no, Akademia Techniczno-Humanisticzna a Fundacia Centrum Nowych Technologii.
Keywords: