Titul: Manažér produktivity do každej organizácie
Autor: Milan Hulín
Abstrakt:
Každý podnikateľský subjekt má vlastný systém pravidiel, štandardov, hodnotenia výkonnosti, motivácie, komunikácie. Organizáciám, ktoré sú bez systému merania a hodnotenia produktivity, chýba spätné zrkadlo a zároveň pevná pôda pod nohami pri pohľade do budúcnosti.
Kľúčové slová:

Title: Manager of productivity in each organization
Author: Milan Hulín
Abstract:
Each business entity has its own system of rules, standards, performance evaluation, motivation, communication. Organizations that are free of measurement and evaluation of productivity, lack mirror while solid ground under his feet, looking ahead.
Keywords:Titul: Inovácia a modernizácia manažeéskych podnikových procesov
Autor: Ing. Darina Matisková, PhD., Ing. Peter Šebej, PhD.
Abstrakt:
Pre súčasné podnikateľské prostredie je charakteristická globálna konkurencia, zvýšený tok informácií, zvyšujúca sa náročnosť podnikania a prenikavá globalizácia. Rýchlosť zmeny v tomto prostredí je taká výrazná, že čoraz viac podnikateľských subjektov zavádza inovácie rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Inovácie chápe ako predpoklad rastu svojej konkurencieschopnosti. Jednou z možností, ktorá vedie k trvalo udržateľnému zvyšovaniu výkonnosti podniku a hodnoty pre zákazníka, je prechod na procesne orientovaný podnik. Procesy v podniku patria medzi jeho najcennejšie aktíva. Správne riadenie procesov vie zabezpečiť v krátkom období poskytovanie mimoriadnej hodnoty pre zákazníka, vytvára priestor pre realizáciu zmeny v strednom období a tvorí základ pre budúci rast
Kľúčové slová:

Title: Innovation and modernization of the management of business processes
Author: Ing. Darina Matisková, PhD., Ing. Peter Šebej, PhD.
Abstract:
The paper is designed to introducing innovation and modernization of management of business processes in the business environment for small and mediumsized manufacturing companies. The quality of ongoing processes in manufacturing enterprises and their effective setup influence not only the costs but through quality service they have also impact on sales volume and thus on the amount of costs. Highly effective managment processes represents process competitive advantage which is crucial for involvement in out-plant processes. It is therefore necessary that businesses, schools and other institutions pay attention to how to organize their managment processes and that they strive for their continuous improvement.
Keywords:Titul: Ako implementovať procesné riadenie tak, aby firme skutočne prinášalo pridanú hodnotu
Autor: Ing. Dita Janíková, doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
Abstrakt:
Tento článok sa zaoberá kľúčovými faktormi úspechu pri implementácii procesného riadenia vo firme. Autor článku ukazuje postup, ako bolo procesné riadenie implementované do firmy z oblasti leteckých služieb a na základe skúseností z tohto projektu definuje v závere článku optimálny postup krokov pre úspešnú realizáciu takýchto projektov. V článku je zdôraznené i ekonomické prepojenie systémov manažmentu kvality a procesov - správne fungujúci systém kvality zaistí, že zákazník dostane produkt v súlade so svojimi požiadavky, pričom náklady na jeho realizáciu budú čo najmenšie.
Kľúčové slová:

Title: How to implement process management so that the company actually introduced an added value
Author: Ing. Dita Janíková, doc. Ing. Alois Fiala, CSc.
Abstract:
This article is dealing with the key factors of success when implementing process management in a company. The author of this article indicates a procedure, how was proceeded by implementing the process management in the company of air transportation and based on this experiences she defines the optimal procedure of steps for successful implementation of such a project in the conclusion of the article. There is also underlined economical link between quality management systems and processes – the correctly functional system ensures, that any customer gets a product according to his requirements, while the costs for his realization are minimum.
Keywords:Titul: Projektovanie výrobných dispozícií s podporou rozšírenej reality
Autor: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Abstrakt:
Aby si v súčasnom dynamickom a turbulentom prostredí podnik udržal svoju konkurencieschopnosť, musí byť dostatočne flexibilný s ohľadom na rastúcu rozmanitosť a zmeny požiadaviek a potrieb zákazníkov. Rozhodujúcim faktorom sa stáva čas, čo sa prejavuje v potrebe neustáleho skracovania inovačných cyklov produktov a následne aj v potrebe skracovania inovačných cyklov procesov a systémov. Pre podporu rýchleho návrhu výrobných a logistických systémov sa v súčasnosti využívajú moderné technológie a koncepty ako digitálny podnik, reverzné inžinierstvo, 3D modelovanie, simulácia výrobných a logistických systémov, ktoré prenášajú riešenie problémov projektovania do virtuálneho prostredia. Takéto progresívne technológie umožňujú významne redukovať čas, a tým i náklady na vývoj. Uvedený príspevok sa venuje problematike využitia technológií rozšírenej reality pri projektovaní výrobných dispozícií.
Kľúčové slová:

Title: Production design available with support for augmented reality
Author: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Abstract:
If a company wants to keep own competitiveness in the current dynamic and turbulent business environment, it must be sufficient flexible with regard to increasing diversity and changes in customer needs and requirements. The critical factor is a time, which results in the need of product, process and system innovation cycles reduction. There are currently used modern technologies and concepts as a digital factory, reverse engineering, 3D modeling, simulation of manufacturing and logistics systems, etc. to support quick design of manufacturing and logistics systems. These technologies transfer design process to virtual environment and help to reduce a time and cost of systems design. This paper describes issues of augmented reality application in manufacturing layout design.
Keywords:Titul: Využitie dynamických analýz pri vývoji valivých ložísk pomocou softvéru MD Adams
Autor: Ing. Róbert Kohár, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
Abstrakt:
Použitie dynamickej analýzy pre rozvoj valivých ložísk pomocou softvéru MD Adams. Cieľom tejto práce bolo ukázať, ako vytvoriť model, valivého ložiska v implementácii programu Adams pre dynamickú analýzu a získať informácie o rôznych častiach ložiska v priebehu simulácie. Ložiskový model bol navrhnutý tak, aby bol čo najbližšie ku skutočnému vkladu, ktorý nám umožňuje získať predstavu o dopravnom zaťažení, kinematických podmienkach ložiskových dielov a interakcií medzi nimi. Za výnimočné je možné považovať, že je možné nvrh modelu vo fáze vývoja zo zistených informácií upraviť tak, aby sa maximalizovala životnosť ložísk.
Kľúčové slová:

Title: Use dynamic analysis in the development of rolling bearings using software MD Adams
Author: Ing. Róbert Kohár, PhD., prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD.
Abstract:
Using dynamic analysis for the development of rolling bearings using the MD Adams software. The aim of this paper was to show the way to build a model roller bearings in the program execution Adams for dynamic analysis and obtain information about different parts of the bearing during the simulation. Bearing model was designed to be as close as possible to the actual deposit, which allows us to get an idea of traffic load, the kinematic conditions of the bearing parts and interactions between them. At best, the model deposit from the development phase to the detected information to modify the proposal so as to maximize the life of bearings.
Keywords:Titul: Experimentálne overenie vplyvu rýchlosti rezania na kvalitu povrchu vo výrobnom systéme s technológiou AWJ
Autor: Ing. Štefánia Salokyová, prof. Ing. Stanislav Fabian, CSc.
Abstrakt:
Medzi technologické parametre ovplyvňujúce kvalitu povrchu rezných hrán vo výrobnom systéme s technológiou AWJ zahŕňa tiež rýchlosť posuvu reznej hlavy. Článok sa zaoberá posúdením a zhodnotením kvality povrchu v troch vopred definovaných bodov na vybraných materiáloch v dôsledku zmien rýchlosti posuvu. Bolo zistené, že rýchlosť posuvu pre tento spôsob má významný vplyv na kvalitu povrchu.
Kľúčové slová:

Title: Experimental verification of the effect of cutting speed on surface quality in the production system with technology AWJ
Author: Ing. Štefánia Salokyová, prof. Ing. Stanislav Fabian, CSc.
Abstract:
Between technological parameters influencing the surface quality of cut edges in the manufacturing system with AWJ technology also includes the cutting head feed speed. The article deals with the examination and evaluation of surface quality in three predefined points on selected materials due to changes in feed speed. It was found that the feed speed for this method has a significant impact on surface quality.
Keywords:Titul: Tvárnenie v magnetickom poli za tepla
Autor: doc. Ing. Ján Moravec, PhD., Ing. Roman Stroka, PhD.
Abstrakt:
Príspevok popisuje tvárnenie uhlíkových ocelí v magnetickom poli za tepla. Je tu prezentované vlastné riešenie experimentálneho tvárniaceho nástroja. Uvedené sú potrebné prepočty a výsledky experimentov s valcovými vzorkami.
Kľúčové slová:

Title: Forming a magnetic field heat
Author: doc. Ing. Ján Moravec, PhD., Ing. Roman Stroka, PhD.
Abstract:
The paper described of magnetic field near castings forming in flat carbon steel. Presents is self solution of forming tool employed of experiments about. The results certifity aptitudes of employed behalf of introductions the work.
Keywords: